Photo of Hanne Mølbeck Hanne Mølbeck Partner 72273523

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har efter lang tids venten endelig sendt bekendtgørelsen, der indeholder regler for erstatning og kompensation til minkbranchen, i høring. Selvom bekendtgørelsen endnu ikke er endelig, giver vi et hurtigt overblik over bekendtgørelsen i det følgende.

Den 3. november 2020 besluttede regeringen, at alle mink på de danske minkfarme skulle aflives af hensyn til den danske folkesundhed.

Loven om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink trådte i kraft den 30. december 2020, og den politiske aftale om erstatning til minkbranchen blev indgået den 25. januar 2021. 

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne var enige om, at der ydes fuldstændig erstatning til minkavlere og minkafhængige følgeerhverv, uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej. Begrebet ”fuldstændig erstatning” betyder, at minkavlere og minkafhængige følgeerhverv skal have erstattet det økonomiske tab, de er blevet påført i forbindelse med indgrebet. 

Reglerne for erstatningsopgørelsen har været uklare og er blevet præciseret i den ”store” erstatningsbekendtgørelse om nedlukningserstatningen, som blev sendt i høring den 6. oktober 2021. Bekendtgørelsen er således ikke endelig endnu, og der kan fortsat ske ændringer. Nedenfor beskrives udvalgte dele af udkastet til bekendtgørelsen mere detaljeret. 

Hvem er omfattet af bekendtgørelsen?
Bekendtgørelsen finder anvendelse på tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation til ”minkvirksomheder” og ”følgeerhverv” til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink, jf. § 1, stk. 1, i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.

Ved minkvirksomhed forstås:

  • Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, der har været i drift frem til den 4. november 2020, og som havde egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020. 
  • Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, som er ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og som havde egenproduktion af mink i Danmark i 2018, 2019 eller 2020. 
  • Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, der har været i drift frem til den 4. november 2020, og som den 4. november 2020 havde disponeret og gennemført konkrete tiltag med henblik på opstart af egenproduktion af mink i Danmark i 2020 eller 2021. 

Ved følgeerhverv forstås:

  • Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. 
  • Udlejning af stald- og burkapacitet til minkproduktion i Danmark, eller pelserier, som betjener minkproduktion i Danmark, der har været i drift frem til den 4. november 2020. 
  • Udlejning af stald- og burkapacitet til minkproduktion i Danmark, eller pelserier, som betjener minkproduktion i Danmark, som er ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020. 
  • Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, der har været i drift frem til den 4. november 2020, og hvor mindst halvdelen af omsætningen i perioden 2017-2019 eller hertil svarende forskudte regnskabsår hidrørte fra virksomhed rettet mod minkproduktion i Danmark.
  • Enhver virksomhed ejet af en fysisk eller juridisk person, som er ophørt i perioden fra den 15. juni 2020 til den 4. november 2020, og hvor mindst halvdelen af omsætningen i perioden 2017-2019 eller hertil svarende forskudte regnskabsår hidrørte fra virksomhed rettet mod minkproduktion i Danmark. 

Minkvirksomheder med egenproduktion af minkskind i 2020 ved nedlukning
Det følger af bekendtgørelsen, at minkvirksomheder, der havde minkproduktion i 2020, kan vælge at modtage erstatning ud fra en skematisk model omfattende tabt fremtidig indtjening, ledig kapacitet, restværdien af minkspecifikke anlægsaktiver og minkspecifik accessorisk virksomhed.

Standardiseringen har til formål at sikre en ensartet behandling af ensartede forhold og skal sikre en hurtigere behandling af sagerne.

Hensigten med bestemmelserne om ”accessorisk virksomhed” er at sikre, at der ydes erstatning for virksomhed, der er relateret til dansk minkavl, og som ikke umiddelbart kan omstilles til anden virksomhed.

Minkvirksomheden kan også vælge at modtage erstatning efter en samlet vurdering af værdien af minkvirksomheden opgjort efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Det betyder, at erstatningsfastsættelsen tager udgangspunkt i virksomhedens værdi i ”handel og vandel”.

Minkvirksomheder uden egenproduktion af minkskind i 2020 ved nedlukning
Det følger af bekendtgørelsen, at minkvirksomheder, der ikke havde minkproduktion i 2020 kan få erstatning udmålt som værdien af minkvirksomheden opgjort efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Det betyder, at erstatningsfastsættelsen også her tager udgangspunkt i virksomhedens værdi i ”handel og vandel”.

 

Kompensation til følgeerhverv
Det følger af bekendtgørelsen, at følgeerhverv ydes kompensation for værdien af den minkrelaterede virksomhed på tidspunktet for nedslagningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020, som ikke umiddelbart kan omstilles til anden virksomhed. Kompensationen opgøres efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning for den del af virksomhedens omsætning, som er relateret til dansk minkavl. Igen tager erstatningsfastsættelsen udgangspunkt i virksomhedens værdi i ”handel og vandel”.

Kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv for ikke-minkrelateret virksomhed
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der ydes kompensation for permanent nedlukning af ikke-minkrelateret del af minkvirksomheder og følgeerhvervsvirksomheder, som ikke på rimelig måde kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed, som følge af den permanente nedlukning af den minkrelaterede virksomhed. Kompensationen opgøres efter de principper, der gælder for opgørelse af ekspropriationserstatning. Også her tager erstatningsfastsættelsen udgangspunkt i virksomhedens værdi i ”handel og vandel”.

Der kan ydes kompensation for den ikke-minkrelaterede del af virksomheden, som ikke kan omstilles eller videreføres som selvstændig virksomhed, selvom omsætningen hidrørte fra handel med udlandet.

Krav om miljøgodkendelser og miljøtilladelser for minkvirksomheder
Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation til minkvirksomheder, at den produktion, som søges erstattet og kompenseret, på tidspunktet for nedslagningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020 var i overensstemmelse med meddelte godkendelser og tilladelser efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lov om miljøbeskyttelse og bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Er betingelsen ikke opfyldt, skal erstatningen og kompensationen beregnes ud fra en forholdsmæssig reduktion i antallet af minkhvalpe blandt de besætninger, som omfattes af godkendelsen forud for beregningen af erstatningens størrelse, medmindre der aftales en anden fordeling af reduktionen i antal minkhvalpe.

Krav om miljøgodkendelser og miljøtilladelser for følgeerhverv
Det er en betingelse for tildeling og udbetaling af kompensation til følgeerhverv, at den produktion, som søges kompenseret, på tidspunktet for nedslagningen af mink som følge af COVID-19 i Danmark i 2020 var i overensstemmelse med de påkrævede og gyldige godkendelser og tilladelser til den produktion, som søges kompenseret. 

Er betingelsen ikke opfyldt, skal der også i disse tilfælde ske en forholdsmæssig reduktion af virksomhedens produktion til det lovlige omfang forud for vurdering af handelsværdi og dermed beregning af kompensationens størrelse, medmindre den manglende tilladelse ikke havde betydning for omfanget af virksomhedens produktion.

Vilkår for erstatningen og statens adgang til overdragede aktiver
Det følger af bekendtgørelsen, at minkvirksomheder og følgeerhverv har mulighed for at få foretaget en registrering, fotodokumentation, vurdering af restlevetiden og markedsvurdering af deres aktiver som en del af oplysningen af sagen i erstatnings- og taksationskommissionerne. 

Der er tale om et tilbud og et supplement til erstatnings- og taksationskommissionernes besigtigelse af virksomheden og ansøgerens oplysninger om restlevetider mv. Udgifterne til registrering mv. afholdes af staten. 

Udgangspunktet er, at tildeling og udbetaling af erstatning og kompensation efter bekendtgørelsen sker med vilkår om, at staten erhverver ejendomsret til de aktiver, der bliver ydet erstatning eller kompensation for. 

Minkvirksomheder og følgeerhverv kan dog anmode om, at erstatnings- og taksationskommissionen træffer afgørelse om, at staten ikke overtager visse aktiver mod at de pågældende aktivers realiserede salgsværdi, dog mindst den aktuelle markedsværdig af aktivet, fradrages i opgørelsen af erstatningen eller kompensationen.

Kompensation for rimelige omkostninger til passiv bevarelse og nødtørftigt vedligehold
Det fremgår af bekendtgørelsen, at der ydes kompensation for omkostninger til passiv bevarelse af virksomheden og nødtørftigt vedligehold af aktiverne i perioden fra den 4. november 2020 til erstatnings- og taksationskommissionens afgørelse, dvs. indtil statens overtagelse af aktiverne. 

Baggrunden for kompensationen er et ønske om at dække virksomhedernes omkostninger for at sikre, at aktiverne fortsat ejes af virksomhederne og er i virksomhedens besiddelse. 

Udgifterne, der ydes kompensation for, fremgår af bekendtgørelsens bilag 1. Som eksempler kan nævnes udgifter til skatter og afgifter, vedligehold af inventar, forsikring af bygninger og driftsmidler, leje af bygninger, regnskab, revision mv. Udgifter, der ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, kompenseres som udgangspunkt ikke. Bilag 1 indeholder dog en kategori ”Øvrige udgifter”, som betyder, at erstatnings- og taksationskommissionen har mulighed for at tildele kompensation for andre udgifter, som ikke umiddelbart kan forudses på nuværende tidspunkt.

Bech-Bruuns kommentar
Selvom virksomhederne i minkbranchen står i en svær situation som følge af branchens nedlukning uden varsel, er det positivt, at den ”store” erstatningsbekendtgørelse om nedlukningserstatningen omsider er sendt i høring. Der er dog tale om et kompliceret regelsæt, der skal anvendes i sager, der ikke er ukomplicerede og meget forskellige. Det bemærkes endvidere, at der blot er tale om et udkast. Det må forventes, at høringsinteressenterne nøje vil gennemgå udkastet til bekendtgørelsen med henblik på at klarlægge, om bekendtgørelsen i fornødent omfang sikrer, at minkbranchen får den fuldstændige erstatning, som branchen har krav på og er blevet lovet.

Da Bech-Bruun har en betydelig erfaring indenfor ekspropriationssager både i forhold til jura og økonomi, bistår vi naturligvis gerne berørte virksomheder, som har brug for råd og vejledning.