Regeringens PtX-strategi lægger op til ny regulering, der skal sikre de rigtige rammer for at etablere, drive og anvende brintinfrastruktur, samt at eksisterende gasrør kan konverteres til transport af brint.

Markedsaktører har generelt efterspurgt udvikling af infrastruktur, der kan understøtte skalering af PtX-teknologien i Danmark samt eksport af brint til udlandet. Energinet og Energistyrelsen har foretaget en markedsdialog i 2021, hvor 19 markedsaktører havde tilkendegivet interesse for, at der etableres dansk brintinfrastruktur.

I regeringens udspil for PtX fra den 15. december 2021 er der fremlagt en række initiativer med fokus på udvikling af infrastruktur for at fremme anvendelsen af PtX-teknologien i Danmark. Det skal blandt andet ske ved at fjerne regulatoriske barrierer og sikre, at der er skabes klare regler for etablering af infrastruktur, sikkerhed mv.

Energinet og Evida skal kunne eje og drive brintinfrastruktur
Ved at lagre brint i rør og gaslagre er det muligt at gemme brint til de perioder, hvor elproduktionen fra sol og vind er mindre end elforbruget.

Regeringen har foreslået, at de lovmæssige og vedtægtsmæssige rammer for Energinet og Evida ændres, så det sikres, at de kan eje og drive brintinfrastruktur. Det skal blandt andet gøre det muligt for Energinet og Evida at anvende midler til udviklingen af brintinfrastrukturprojekter.

Regeringen lægger op til, at der i løbet af 2022 tages stilling til, hvordan det danske brintmarked skal organiseres i forhold til ejerskab og drift.

Direkte elforbindelser mellem PtX-anlæg og VE-produktion
Produktionen af grøn brint kræver store mængder grøn strøm. Det skal derfor være muligt for opstilleren af et PtX-anlæg at ansøge om tilladelse til at etablere direkte elforbindelser mellem PtX-anlægget og vindmølle- eller solcelleparker. Når PtX-anlæg ikke behøver at aftage strøm gennem det kollektive elnet, forventes færre omkostninger til udbygning og forstærkning af det kollektive elnet.

Tilladelse til etablering af de direkte forbindelser skal gives efter ansøgning på baggrund af en konkret vurdering efter fastlagte kriterier, som understøtter samfundsøkonomiske hensyn.

Det er opstilleren af PtX-anlægget, der selv skal betale for etableringen af den direkte elforbindelse, og det må forventes at være en betydelig omkostning.

Havneinfrastruktur
Regeringen vil gennemføre en analyse om muligheder og behov i forhold til havnenes rolle som grønne transporthub.

Udspillet skal ses i sammenhæng med den politiske aftale Infrastrukturplan 2035 fra juni i år. I Infrastrukturplan 2035 blev der afsat 50 millioner kroner til en havnepulje. Puljens formål er blandt andet at støtte etablering af infrastruktur til alternative brændstoffer som landstrøm. Havnepuljen åbner for ansøgninger i 2022. Det er Trafikstyrelsen, der administrerer puljen og ansøgningsrunden.

Bech-Bruun rådgiver blandt andet om vedvarende energiprojekter, tilslutning til og udbygning af infrastruktur samt andre forhold af betydning i PtX-projekter som eksempelvis VVM- og miljøforhold.