Klima-, energi- og forsyningsministeren har fremsat et lovforslag, der vil implementere væsentlige dele af klimaaftalen for energi og industri, som blev indgået mellem regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i juni 2020.

De foreslåede ændringer til naturgasforsyningsloven og VE-loven indebærer, at en række af de initiativer, der blev vedtaget ved klimaaftalen for energi og industri i juni sidste år, nu implementeres. Formålet med lovforslaget er at sikre indpasning af gas fra vedvarende energikilder i den nuværende lovgivning samt at få et markedsreguleret system for gasdistributionen i Danmark.

Regeringen ønsker blandt andet med lovforslaget at tilpasse den nuværende naturgasforsyningslov til også at inkludere andre typer af gas end naturgas, herunder opgraderet biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder, som for eksempel brint der produceres ved elektrolyse. Derfor vil al gas, uanset om der er tale om naturgas eller anden produktion af gas, omfattes af loven og samlet blive benævnt som gas. Naturgasforsyningsloven vil derved fremover hedde gasforsyningsloven.

Lovforslaget indeholder en række forskellige initiativer og sætter de lovgivningsmæssige rammer for en grøn omstilling samt udrulning af nye teknologiske projekter såsom energiøer og Power to X (også kaldet ”PtX”). Fokus er derfor på muligheden for udbud af støttemekanismer, der vil muliggøre udbygningen af kommende energiprojekter samt bidrage til konkurrence på gasmarkedet.

Pristillæg for opgraderet biogas og andre VE-gasser
Vedtages forslaget, bliver det som noget nyt muligt for klima-, energi- og forsyningsministeren at afholde udbud af pristillæg for opgraderet biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder, der leveres til det danske gassystem. Hjemlen giver ministeren mulighed for at afholde udbud i perioden 2022-2030.

Pristillæg, der bl.a. er kendt fra elbranchen, udgør et fast tilskud, som en producent normalt modtager af staten for levering af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet. Det er denne ordning, der nu foreslås implementeret også for gasområdet. Formålet med udbuddene er at lade aktørerne konkurrere mod hinanden, sådan at Danmark får mest mulig vedvarende energi for pengene.

Pristillægget vil kun kunne gives til nye projekter, der ikke er påbegyndt ved tidspunktet for ansøgningen om støtten. Energistyrelsen, der vil administrere ordningen, vil i forbindelse med offentliggørelse af udbuddene fastsætte de nærmere betingelser og kontraktvilkår. Muligheden for at udbyde pristillæg vil afhænge af EU-Kommissionens godkendelse af ordningen, idet ordningen udgør statsstøtte. 

Støtte til Power to X 
Det fremgår af de foreslåede ændringer til VE-loven, at klima-, energi- og forsyningsministeren vil få mulighed for at afholde udbud af støtte til produktion af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet i perioden 2022-2030. Formålet er på effektiv vis at fremme produktionen af PtX, hvor der med hjælp af elektrolyse kan dannes kemiske brændstoffer som brint og ammoniak fra elektricitet.

Forslaget specificerer ikke hvilken type af støtte, der vil blive tale om. I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at pristillæg kan blive aktuelt, men støtten kan også ydes som anlægsstøtte allerede ved etableringen af anlæg. De nærmere betingelser og kontraktvilkår forventes drøftet med partierne bag klimaaftalen for energi og industri på baggrund af et oplæg fra regeringen. De endelige rammer og betingelser for udbuddet offentliggøres af Energistyrelsen, der endvidere bemyndiges til at indgå kontrakt med anlægsejere og yde støtten til projekterne. Der er ikke fastsat et nærmere tidspunkt for, hvornår første udbudsrunde vil blive gennemført.

Ligesom for pristillæg til opgraderet biogas og andre VE-gasser, vil støtten alene kunne ydes til projekter, der ikke er påbegyndt på tidspunktet for afholdelsen af udbuddet. Med påbegyndt menes, at der ikke må være indgået bindende tilsagn om køb af udstyr, som medfører, at investeringen er irreversibel inden, der indgås kontrakt om støtte.

Lovforslaget bliver lige nu behandlet i det politiske udvalg med henblik på afgivelse af en betænkning på baggrund af de høringssvar, der er blevet modtaget. Anden behandling er planlagt til den 4. maj 2021.

Hvis forslaget bliver vedtaget, forslås ovennævnte bestemmelser at træde i kraft den 30. juni 2021.

Lovforslaget og bemærkningerne hertil kan tilgås via Folketingets hjemmeside på følgende link.