Den 8. juli 2021 sendte Transportministeriet et nyt udkast til lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport i høring. Lovforslaget giver – når vedtaget – endelig kommuner og regioner en reel mulighed for at fremme opstillingen af ladestandere.

Lovforslaget udløber af rapporterne fra kommissionen om grøn omstilling og implementerer samtidigt AFI-direktivet. Derudover understøtter det ambitionen i aftalen om grøn omstilling om at fremme udbredelsen af brugen af elbiler.

I dag kan kommuner give tilladelse til opstilling af ladestandere på offentligt vejareal, jf. vejlovens § 80. Her er der alene tale om en tilladelse til råden over vejareal. Kommuner og regioner skal dertil naturligvis overholde reglerne i byggeloven om etablering og forberedelse af ladestandere.

Kommuner og regioner kan anlægge og drive ladestandere til eget forbrug. Kommuner og regioner formodes at kunne sælge eventuel overkapacitet til markedspris. Der er derudover ikke hjemmel, hverken i de nedskrevne eller uskrevne regler til, at kommuner eller regioner kan etablere og drive ladestandere på kommercielle vilkår.

Med lovforslaget får kommuner og regioner nu:

  • Hjemmel til at tildele et privat firma ret til at virke som operatør af ladepladser på arealer, som det offentlige har råden over. Det kan være vejarealer, matrikulerede arealer ejet eller lejet af kommunen – men også for ladestandere på rent private arealer, hvis de er etableret med offentligt tilskud, fx i boligforeninger.
  • Hjemmel til at etablere og drive ladestandere til eget forbrug lovfæstes.
  • Hjemmel til at etablere, men ikke drive, ladestandere til eget og offentligt forbrug. I så fald skal etableringen finansieres af ladeoperatøren.
  • Hjemmel til at benytte overskud på tildeling af ret til at være ladeoperatør til andre tildelinger fremadrettet.
  • Hjemmel til at yde tilskud til etablering af ladestandere på ikke umiddelbart økonomisk attraktive steder for operatørerne.
  • Hjemmel til at sælge overkapacitet lovfæstes.

Hvis ladestanderen er etableret på offentlige arealer eller med tilskud fra det offentlige, skal operatøren give adgang til roaming. Dette betyder, at brugerne af ladestanderen kan oplade bilen ved enhver ladestander på offentlige arealer. På den måde sikres det, at brugerne af elbiler opnår en bedre adgang til et samlet netværk af ladepladser, ligesom at opladningen derved kan sikres gennemført til rimelige priser. Der er hjemmel til at udstede strafpålagte regler ved manglende overholdelse.

Lovforslaget indeholder en del udbudsmæssige betragtninger, der vil blive uddybet senere i underliggende regler. Hovedformålet er dog, at tildelingen skal ske på baggrund af et udbud og på markedsvilkår.

Lovforslaget er sendt i høring med frist for høringssvar den 16. august 2021, og lovgivningen forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2022. Loven vil skulle evalueres efter 2 år.

Udkastet til lovforslaget om infrastruktur for alternative drivmidler til transport kan læses her.

 

Bech-Bruuns kommentar
Grundlæggende er det fantastisk, at kommuner og regioner endelig får mulighed for at kunne bidrage til den grønne omstilling, som længe har været et stort politisk ønske. Det giver en lang række muligheder i både byplanlægningen og i den trafikale planlægning.

Der er dog stadig på nuværende tidspunkt mange uafklarede elementer i lovforslaget, der – formentligt af samme grund – indeholder mange hjemler til ministeren til at udstede underliggende regler.

Vi må håbe, at de mange bekendtgørelser udstedes hurtigt, og at de i fremtiden kommer til at skabe en mere klar retsstilling for kommuner og regioner. På den måde bliver det også nemmere at udbrede ladestanderne og dermed elbiler.

Det vil dog være kærkomment, hvis Transportministeriet ved samme lejlighed vil genbesøge reglerne hjemlet i byggeloven om ladestandere, som trænger til præcisering. Foreløbigt et meget spændende forslag. Intentionerne er på plads – nu ser vi frem til implementeringen.

Det fremgår desuden af lovforslaget, at tildelingen af retten til at opstille ladestandere skal ske på markedsvilkår. Læs mere om det her.