Arbejdsretten har i sin dom af 7. april 2021 taget stilling til, hvorvidt et antal privatpraktiserende tandlæger, som alle var medlem af Tandlægeforeningen, havde gjort sig skyldig i organisationsfjendtlig adfærd ved ytringer på Facebook.

Sagen kort
Den 5. marts 2020 indgik Tandlægeforeningen og HK Privat forlig om en ny overenskomst for klinikassistenter. Få dage efter, den 11. marts 2020, lukkede landet ned på grund af COVID-19. For tandlægevirksomhederne betød det, at de med virkning fra den 18. marts 2020 alene måtte behandle patienter med kritiske behandlingsbehov. Den 25. marts 2020 meddelte Tandlægeforeningen, at foreningens medlemmer havde nedstemt overenskomstforliget.

Dette affødte en ganske skarp kritik fra blandt andre næstformanden i HK Privat, som, i en artikel bragt i nyhedsbrevet A4, udtalte:

”Jeg mener ærligt talt, at man spytter på den samfundskontrakt, som alle parter klynger sig til lige nu, når man går ud og forkaster den aftale, som vi i fællesskab er nået frem til.”

Den 1. april 2020 sendte HK Privat første konfliktvarsel til Tandlægeforeningen. Dagen efter blev der oprettet forskellige opslag i en lukket facebookgruppe for tandlæger.

Heriblandt skrev en tandlæge: ”Kan man ikke bede sine medarbejdere, der er medlemmer af HK, om at melde sig ud?” Dette udsagn blev kommenteret af et antal tandlæger. For en stor dels vedkommende var opslagene ledsaget af emojis og smileys.

HK fandt, at disse udsagn var organisationsfjendtlige og bodspådragende.

Den 17. april 2020 meddelte regeringen, at tandlæger, med virkning fra den 20. april 2020, kunne genåbne. Næstformanden for HK Privat udsendte i den anledning en pressemeddelelse under overskriften ”Mangel på værnemidler kan gøre tandlægeklinikker til coronabombe.”.

En tandlæge tog til genmæle heroverfor i et opslag på sin kliniks offentlige facebookside. I opslaget anførte tandlægen, at der kørte ”en løgnhistorie i medierne” fra blandt andet HK Privat om hygiejne og udfordringer med værnemidler.

Dette blev af HK Privat betragtet som illoyalt og i strid med hovedaftalen, som derfor krævede tandlægen idømt bod.

Endelig havde et antal tandlæger fremsat mere satiriske udtalelser om HK i en lukket Facebookgruppe. Dette anså HK også for illoyalt og bodspådragende. 

 
Computer_tastatur_Bech-Bruun

Rettens afgørelse
Arbejdsretten henviste til, at det er et grundlæggende princip i den kollektive arbejdsret om, at hovedorganisationer og deres underorganisationer samt medlemsvirksomheder anerkender organisationsfrihed og ikke lægger hindringer i vejen for, at den modstående part i arbejdsgiver-/lønmodtagerforholdet organiserer sig.

I forhold til spørgsmålet om opfordring til udmeldelse af HK Privat konkluderede retten, at ”efter konteksten og indholdet af de omtvistede opslag samt den måde opslagene er udformet på” var der ikke tale organisationsfjendtlig adfærd.

Retten lagde vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at tandlægerne faktisk havde opfordret klinikassistenter til at melde sig ud af HK, at udsagnene var fremsat i en lukket facebookgruppe og at de måtte ses i sammenhæng med den diskussion og de udtalelser fra HK Privat, der havde været i anledningen af det nedstemte overenskomstforlig samt frustration over den situation, coronasituationen havde medført tandlægevirksomhederne.

I forhold til tandlægen, som havde ytret sig kritisk om HK på sin kliniks offentlige facebookside, fandt retten, at udsagnene ikke gik ud over de vide rammer for frisprog, som tilkom tandlægen under de pågældende omstændigheder. Tandlægen havde ikke udtalt sig på Tandlægeforeningens vegne, men alene på egne vegne som ejer af en tandlægevirksomhed.

Om de satiriske udtalelser udtalte retten, at de pågældende tandlæger ikke var gået ud over de vide rammer, der måtte være for frisprog under de foreliggende omstændigheder.

Samtlige tandlæger blev således frifundet.

Bech-Bruun førte sagen for alle indklagede.

Bech-Bruuns kommentarer
Det bør være et særsyn, at menige medlemmer af en arbejdsgiverforening indklages for arbejdsretten med påstand om bod, fordi de overfor kolleger har udtalt sig kritisk om en faglig organisation.

Selv om tandlægerne blev frifundet, maner afgørelsen til forsigtighed. Når retten, i forhold til debatten på den lukkede Facebookgruppe, betonede konteksten, indholdet og måden, opslagene var udformet på, signalerer det, at de konkrete omstændigheder var afgørende for udfaldet.

Det samme gælder for tandlægen, som ytrede sig offentligt. Men her drejede det sig om udsagn, som havde haft til formål at betrygge hendes patienter om, at hendes tandlægeklinik levede op til blandt andre de sundhedsmæssige krav. Dette retfærdiggjorde et vist frisprog.