Photo of Agnete Nordentoft Agnete Nordentoft Specialistadvokat 72273510

Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, som træder i kraft den 1. april 2021. Den nye undtagelsesbekendtgørelse indebærer, at en kommune, under visse betingelser, kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 uden opfyldelse af kravet i elforsyningslovens § 4, stk. 1, om selskabsmæssig udskillelse af anlægget.

Når kommuner etablerer solcelleanlæg med henblik på at producere el, stilles der i elforsyningslovens § 4, stk. 1, krav om selskabsmæssig udskillelse af anlægget. Dette skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens kerneopgaver og kommercielle aktiviteter.

Undtagelsesbekendtgørelsen fastsætter udtømmende, i hvilket omfang kommunale solcelleanlæg kan blive undtaget fra kravet om, at kommunal elproduktion skal udøves i et selskab med begrænset ansvar.

En forudsætning herfor er, at kommunen ansøger Energistyrelsen om dispensation hertil.

Visse kommuner har imidlertid, uden at have opnået den nødvendige dispensation, etableret solcelleanlæg i kommunalt regi.

Særordning for eksisterende anlæg
For at imødekomme de kommuner, der har investeret i den grønne omstilling, er der med den nye undta-gelsesbekendtgørelse (BEK 493/2021) indført en særordning for eksisterende (ulovlige) kommunale solcelleanlæg.

Særordningen indebærer, at en kommune kan opnå dispensation til at producere elektricitet fra solcelleanlæg, der er nettilsluttet før den 18. december 2020, uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget, hvis:

  • kommunen ikke tidligere har opnået dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for det pågældende anlæg,
  • det kommunale solcelleanlæg er eller har været nettilsluttet før den 18. december 2020, og
  • betingelserne i bekendtgørelsens § 2, er opfyldt. Her gælder, at betingelserne for nettoafregning eller betingelserne for øjebliksafregning for elektricitet produceret på solcelleanlægget er opfyldt, og at solcelleanlægget er anmeldt til Stamdataregisteret.

Det er ikke et krav, at anlægget er nettilsluttet på tidspunktet for ansøgningen om dispensation, når blot det har været nettilsluttet på et tidspunkt før den 18. december 2020.

De kommunale fordele ved at opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse er, at den pågældende kommune kan spare elafgift og PSO-tariffen af egetforbruget.


Solceller_Bech-Bruun

Allerede selskabsgjorte anlæg
Kommuner, der har foretaget selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg, kan også søge om dispensation under særordningen, hvis betingelserne nævnt ovenfor er opfyldt.

I de tilfælde skal kommunen overtage ejerskabet over anlægget, inden der ansøges om dispensation.

Ansøgning
Ansøgninger om undtagelse ved dispensation efter § 8 kan indgives til Energistyrelsen fra og med den 1. april 2021 til og med den 31. december 2021. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Energistyrelsen og offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside.

Ansøgninger modtaget inden den 1. april 2021 og efter den 31. december 2021 bliver ikke behandlet.