Et flertal af de politiske partier i Folketinget indgik tirsdag den 26. oktober 2021 en aftale (24+24 modellen), der implementerer EU-direktiv 2019/1158 af 20. juni 2019 (orlovsdirektivet), og giver hver forælder ret til 24 ugers orlov efter fødslen. Af de 24 uger er 11 uger øremærket hver af forældrene, mens de resterende 13 uger kan overføres til den anden forælder. Den nye barselsaftale forventes at træde i kraft den 2. august 2022.

Med den nye barselsaftale fastholdes det, at forældrene tilsammen har ret til 48 ugers orlov efter fødslen, men aftalen ændrer på øremærkningen af de 48 ugers orlov.

Efter aftalen vil hver af forældrene, som udgangspunkt, have ret til 24 ugers orlov. Af de 24 uger er 11 uger øremærket til hver af forældrene. Idet de 11 uger er øremærket orlov, kan den ikke overføres indbyrdes mellem forældrene. De resterende 13 ugers orlov til hver af forældrene er ikke øremærket, og kan derfor overføres mellem forældrene.

EU-direktiv
Den 20. juni 2019 vedtog EU-direktiv 2019/1158, der blandt andet pålagde medlemsstaterne at sikre, at to måneders forældreorlov ikke kan overdrages til den anden forælder. EU’s medlemslande skal sikre gennemførslen af direktivet senest den 2. august 2022.

De nuværende regler i Danmark
De nuværende barselsregler i Danmark er reguleret i barselsloven og giver samlet set forældrene ret til 52 ugers orlov – fordelt i forskellige orlovsperioder. Af de 52 uger er fire ugers graviditetsorlov forbeholdt moderen, som afholdes før fødslen. De resterende 48 uger er fordelt med:

  • 14 ugers barselsorlov til mor, hvoraf hun har ret og pligt til at holde to af ugerne
  • To ugers fædreorlov til far/medmor
  • 32 ugers forældreorlov til den ene eller anden forælder.

Af de ovenfornævnte 48 uger kan samlet set fire uger ikke overføres til den anden forælder. De restrende uger kan – afhængig af de konkrete omstændigheder – helt eller delvist overdrages til den anden forælder.

Den nye barselsaftale
Med den nye barselsaftale, som blev indgået tirsdag den 26. oktober 2021, fastholdes den samlede mængde af orlov til forældrene. Det vil sige, at aftalen samlet set giver forældre, der er lønmodtagere, ret til 52 ugers orlov, og at moderen afholder fire af de 52 ugers graviditetsorlov før fødslen.

Den nye barselsaftale adskiller sig fra de nuværende regler ved, at en større del af orloven er øremærket den ene af forældrene og derfor ikke kan overdrages. Af de 48 uger efter fødsel er:

  • 11 uger øremærket mor
  • 11 uger øremærket far/medmor

De øremærkede 22 uger kan ikke overdrages til den anden forælder, og vil gå tabt, hvis den respektive forælder ikke afholder orloven.

De resterende 26 ugers orlov fordeles – som udgangspunkt – ligeligt mellem forældrene med 13 uger til mor og 13 uger til far/medmor. Disse uger er ikke øremærket og kan derfor overdrages indbyrdes mellem forældrene.

Det forventes, at regeringen fremsætter lovforslaget til ændring af barselslovens regler i december måned 2021, og at lovforslaget vil træde i kraft den 2. august 2022.

Særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier
Der er i den nye barselsaftale lagt op til, at soloforældre (såvel solofædre som solomødre) får 46 ugers orlov hver, og at soloforældrenes orlov kan overdrages til et nærtstående familiemedlem.

Aftalen omfatter også LGBT+-familier, hvorefter at barnets retlige forældre kan overdrage den ikke-øremærkede orlov til sociale forældre, der forventes at dække:

  • Den retlige forælders ægtefælle.
  • Den retlige forælders samlevende. 
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet.
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Ifølge aftalen skal ovenstående vedrørende soloforældre og LGBT+-familier træde i kraft den 1. januar 2024.

 

Efterår Barnevogn