I forlængelse af trepartsaftalen indgået mellem regeringen, FH og DA, har regeringen nu fremsat forslag til lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v.

Indledning
I lyset af, at der er sket en stigning i coronasmitten, hvilket har givet udfordringer på arbejdsmarkedet, indgik regeringen i fredags (den 11. november 2021) en trepartsaftale med FH og DA, der skal gøre det muligt for virksomheder at kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas.

I samme forbindelse blev regeringen, FH og DA enige om at anbefale Folketinget, at den lov, som tidligere gav arbejdsgiverne mulighed for at pålægge ansatte at lade sig coronateste, genindføres.

Coronapas
Det fremgår af lovforslaget, at en arbejdsgiver kan, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, pålægge en ansat at forevise coronapas. Reglerne omfatter både offentlige og private arbejdsgivere.

Arbejdsgiveren behøver således, i forbindelse med pålægget til den enkelte medarbejder om at fore-vise coronapas, ikke henvise til andet end, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

En arbejdsgiver skal dog skriftligt i overensstemmelse med gældende regler herfor informere den berørte ansatte om, at den pågældende vil blive pålagt forevisning af coronapas samt arbejdsgivers begrundelse herfor.

Informationen skal i overensstemmelse med relevant lovgivning og eventuelle overenskomster og aftaler desuden tilgå de ansatte via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg m.v. eller via en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsgiveren skal i overensstemmelse med gældende regler og aftaler høre samarbejdsudvalget.

Hvis pålægget om forevisning af coronapas indebærer, at den ansatte skal testes for COVID-19, finder §§ 4 og 5 anvendelse i relation til sådanne tests.

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvad der forstås ved et coronapas samt undta-gelser til krav om coronapas og krav om test for COVID-19, herunder at de kommunale borgerser-vicecentre kan udstede dokumentation, der fritager den ansatte for krav om coronapas og krav om test for COVID-19.

Det er forventningen, at definitionen på et coronapas efter den foreslåede bestemmelse skal følge den til enhver tid gældende definition i de nugældende regler om coronapas, som er udstedt i medfør af epidemiloven.

Testning
Derudover fremgår det også af lovforslaget, at:

”En arbejdsgiver kan i overensstemmelse med §§ 3-5 i denne lov pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for COVID-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. En arbejdsgiver kan pålægge en ansat hurtigst muligt at give arbejdsgiver oplysning herom, herunder om tidspunktet for testning, hvis den ansatte er testet positiv for COVID-19.”

Se vores tidligere nyhedsbrev om arbejdsgivers ret til at pålægge medarbejderne at blive testet her

Næste skridt
Der er lagt op til, at lovforslaget 1. behandles den 23. november 2021 og færdigbehandles den 25. november 2021 med henblik på ikrafttrædelse den 26. november 2021.

Bech-Bruuns kommentarer
For det tilfælde, at man som arbejdsgiver ønsker at benytte sig af de muligheder som lovforslaget lægger op til, vil vi foreslå, at den enkelte arbejdsgiver, så snart lovforslaget bliver vedtaget, og loven træder i kraft, igangsætter den informations- og høringsproces, som fremgår af reglerne.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.