Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. er netop blevet vedtaget i Folketinget.

Vores nyhed om lovforslaget kan læses her.

Der er i loven lagt op til, at lovens §§ 1-8 og 11 automatisk ophæves den 11. december 2021, medmindre regeringen og Folketinget forinden beslutter at forlænge perioden, hvor COVID-19 anses for en samfundskritisk sygdom.

Beskæftigelsesministeren kan under særlige omstændigheder fastsætte, at ophævelse af lovens §§ 1-8 og 11 kan ske til et senere tidspunkt. Udskydelse kan under sådanne særlige omstændigheder ske helt eller delvist, dog ikke senere end til den 31. december 2022. Udskydelsen kan helt eller delvist forlænges.

I lyset af, at mange virksomheder forbereder sig på at afholde den årlige julefrokost, er det relevant at bemærke, at Folketingets Beskæftigelsesudvalg i forbindelse med lovforslagets behandling har stillet følgende spørgsmål til Beskæftigelsesministeren:

Kan en arbejdsgiver, som inviterer alle medarbejdere til en julefest, hvor det er frivilligt for de ansatte at deltage, stille krav om, at alle deltagere i festen forud for deltagelse skal gennemføre en covid-19 test og kunne forevise et negativt resultat.”

Beskæftigelsesministeriet har besvaret spørgsmålet således:

Hvis medarbejderne ikke ansættelsesretligt er forpligtet til at møde op til julefesten og dermed heller ikke ansættelsesretligt er forpligtet til at lade sig teste for covid-19, ide de kan udeblive uden ansættelsesretlige konsekvenser, vurderes der ikke at være tale om et pålæg efter [ovennævnte lov]. [Ovennævnte lov] er således ikke til hinder for, at arbejdsgiver stiller som betingelse for deltagelse i julefest, at deltagende medarbejdere foreviser et negativt testresultat.”