Lejer blev tilkendt erstatning for øgede huslejeudgifter, da udlejer uretmæssigt havde bragt lejeforholdet til ophør efter brand.

Juleaften udbrød der brand i en biopejs, som tilhørte lejeren.

Lejer tilkendegav overfor udlejer, at lejer gerne ville beholde lejemålet og flytte ind igen, når brandskaderne var udbedrede.

Lejemålet blev ubeboeligt i otte måneder som følge af branden.

Udlejer afviste i januar, at lejer kunne flytte tilbage, da lejeaftalen ifølge udlejers opfattelse var bortfaldet i medfør af lejelovens § 17. Senere i januar ophævede udlejer lejemålet.

I september blev lejer tilbudt at genovertage lejemålet, men til en væsentligt højere leje.

Lejer ønskede ikke at flytte ind i lejemålet med den nye forhøjede leje, og boede, mens sagen kørte, i to andre lejemål, hvor lejen var højere end i lejers oprindelige lejemål.

 

Villakvarter_Bechbruun

Retten fandt, at udlejers ophævelse af lejemålet var uberettiget, da lejemålet ikke var ødelagt i sådant omfang, at lejeaftalen var bortfaldet.

Udlejer var derfor som udgangspunkt erstatningspligtig for den merudgift, som det har påført lejeren.

Landsretten fandt modsat boligretten, at den højere husleje for lejeren havde medført et tab, som berettigede lejeren til erstatning.

Da der ikke var sikre holdepunkter for opgørelse af kravet, blev erstatningen fastsat skønsmæssigt.

Dommen er optrykt i T:BB 2021.329 Ø. 

Kommentar
Boligretten anfører i sine præmisser, at det ikke kan udelukkes, at den højere leje for lejers efterfølgende lejemål skyldes, at lejlighederne har haft en højere lejeværdi, hvorfor lejeren ikke har dokumenteret at have lidt et tab.

Landsretten finder på baggrund af oplysninger fra BoligPortalen fremlagt af lejer og udlejer, at den uberettigede ophævelse havde medført højere husleje og dermed et tab for lejeren, som berettigede lejeren til erstatning.

Vi har ikke tidligere set domme, som tilkender lejer erstatning for højere husleje. Det bliver spændende at følge den kommende retspraksis på området.