Folketinget har den 4. maj 2021 vedtaget det af erhvervsministeren fremsatte forslag til en såkaldt investeringsscreeningslov. Der er tale om et helt nyt regime i dansk lovgivning, da der hidtil kun har været meget begrænset regulering af udenlandske direkte investeringer i Danmark.

Artiklen her er nummer et i vores tredelte artikelserie om den nye investeringsscreeningslov (læs anden del her og tredje her).

Det helt overordnede formål med den nye lov er, gennem screening og eventuelle indgreb, at forhindre, at udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark.

Screeningsordningen består af en sektorspecifik pligtmæssig tilladelsesordning for investeringer og indgåelse af særlige økonomiske aftaler i sektorer, der vurderes som særligt følsomme i forhold til national sikkerhed eller offentlig orden kombineret med en tværsektoriel frivillig anmeldelsesordning inden for andre sektorer end de særligt følsomme.

Loven træder i kraft den 1. juli 2021. Loven finder dog ikke anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der er gennemført eller indgået inden den 1. september 2021.

Formålet med loven er at forhindre, at udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark. Dette sikres ved indførelse af en tosidet screeningsordning udmøntet gennem henholdsvis en sektorspecifik tilladelsesordning for særligt følsomme områder og en frivillig anmeldelsesordning for andre områder.

National sikkerhed og offentlig orden

Det er et bærende element, at loven kun finder anvendelse hvis og i det omfang en investering eller en særlig økonomisk aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark. Disse to forhold skal forstås på følgende, ikke-udtømmende måde:

  • National sikkerhed: Forhold, der vedrører Danmarks territorielle integritet og befolkningens overlevelse. Trusler mod den nationale sikkerhed omhandler bl.a. handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en risiko for forstyrrelse af internationale relationer, nationernes fredelige sameksistens eller danske militære interesser, og handlinger, der har til hensigt at forvolde Danmark skade, herunder forbrydelser mod statens selvstændighed eller forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder. 
  • Offentlig orden: Forhold, der vedrører Danmarks evne til at opretholde et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund, uden at forholdene dermed berører den nationale sikkerhed. 


Omfattede investorer
Loven finder anvendelse på udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler, der foretages eller indgås af

  • udenlandske statsborgere,
  • virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark (også hvis disse virksomheder har fast driftssted i Danmark),
  • virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark, hvis disse enten er dattervirksomhed eller filial af en virksomhed, der er hjemmehørende udenfor Danmark, eller
  • en virksomhed, som er hjemmehørende i Danmark, hvis en udenlandsk statsborger, eller en virksomhed, der er hjemmehørende udenfor Danmark, har direkte eller indirekte kontrol med eller betydelig indflydelse på denne (også kontrol gennem såkaldte ejerkæder, herunder igennem flere lande, vil være omfattet). 

Lovens bestemmelser om særlige økonomiske aftaler og reglerne om den tværsektorielle, frivillige anmeldelsesordning finder dog ikke anvendelse på 

  • udenlandske statsborgere fra EU- eller EFTA-lande, eller
  • på virksomheder, der er hjemmehørende i et EU- eller EFTA-land, forudsat at virksomheden ikke er under kontrol eller betydelig indflydelse af statsborgere fra et land uden for EU eller EFTA eller af virksomheder, der er hjemmehørende i et land uden for EU eller EFTA. 

Omfattede investeringer og tærskelværdier
Investeringer i og indgåelse af særlige økonomiske aftaler med alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform er omfattet, herunder statslige og kommunale virksomheder.

Begrebet investeringer skal forstås bredt og vil omfatte erhvervelse af stemmerettigheder og kapital, men også aktivhandler og investeringer ved stiftelse af nye virksomheder (greenfield-investeringer) vil kunne være omfattet (sidstnævnte dog kun inden for de særligt følsomme sektorer).

Indgåelsen af såkaldte ”særlige økonomiske aftaler” inden for de særligt følsomme områder omfatter visse joint-ventures, visse køb af aktiver samt visse drifts-, leverandør- og service-aftaler, der således også er omfattet af loven, hvis aftalen vil medføre, at den udenlandske investor derved opnår kontrol eller betydelig indflydelse på forhold i virksomheden, der kan udgøre en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden.

Loven fastsætter en tærskelværdi på 10 procent af ejerandele eller stemmerettigheder i forhold til den sektorspecifikke, pligtmæssige tilladelsesordning, jf. yderligere nedenfor, og en tærskelværdi på 25 procent i forhold til den tværsektorielle, frivillige anmeldelsesordning. De nævnte tærskelværdier finder også anvendelse på tilsvarende kontrol ved andre midler, som giver betydelig indflydelse på ledelsesmæssige, finansielle, udviklings- eller driftsmæssige forhold, der således kan anses for at udgøre (økonomisk) kontrol eller betydelig (økonomisk) indflydelse, herunder ydelse af langfristede lån.

Loven indeholder ingen beløbsmæssige tærskelværdier, og selv den mindste investering, der opfylder de andre kriterier, vil derfor være omfattet af loven.