Efter det netop afsluttede kommunalvalg er det nu tid til at tage de valgplakater ned, der i snart en måned har hængt rundt omkring i de danske kommuner. Her gennemgås, hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med nedtagning af valgplakater, herunder ikke mindst hvornår plakaterne senest skal være taget ned.

Reglerne for ophængning af valgplakater er reguleret i vejloven, jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 og privatvejsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015.

Hvad er en valgplakat?
En valgplakat er efter definitionen i vej- og privatvejsloven: ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2”.

Hvornår skal en valgplakat tages ned?
Valgplakater må hænges op i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen til otte dage efter valgdagen. Da valget fandt sted den 16. november 2021, og plakaterne skal tages med senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning, vil det sige senest ved døgnets afslutning den 24. november 2021.

Det er ikke nok at fjerne valgplakaten – også de midler, der er blevet anvendt til at hænge plakaterne op med (blandt andet strips, snore mv.), skal fjernes. 

Hvad sker der, hvis de ikke bliver nedtaget?
Er valgplakaterne og de dertilhørende midler ikke taget ned inden den 25. november 2021, kan vejmyndigheden fjerne dem, jf. vejlovens § 85, stk. 3 og privatvejslovens § 66 b, stk. 3.

De udgifter, som vejmyndigheden har i forbindelse med nedtagningen, betales af ophængeren. Er det ikke muligt at pålægge ophængeren disse udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning, jf. vejlovens § 85, stk. 6 og privatvejslovens § 66 b, stk. 6.

Så udover de rent ordensmæssige og miljømæssige hensyn, er det også økonomisk fornuftigt at huske at fjerne valgplakaterne, så pladerne kan gemmes til næste gang.