Photo of Johannes Grove Nielsen Johannes Grove Nielsen Partner 72273377

I forbindelse med en international landevejstransport af LEGO bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden den første levering. Der var mellem parterne indgået en rammeaftale, der blandt andet fastlagde retningslinjerne for transporten af godset. Sø- og Handelsretten udtalte navnlig med henvisning til parternes aftale, at fragtføreren havde handlet groft uagtsomt ved at parkere på en ubevogtet industrivej uden nogen form for sikring ud over almindelig gadebelysning. Erstatningsansvaret kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens kapitel IV.

I den konkrete sag var der mellem LEGO Systems A/S (LEGO Systems) og køber indgået aftale om køb og levering af LEGO, der skulle transporteres fra Tjekkiet til tre lokationer i England. En fragtfører påtog sig som den kontraherende fragtfører at udføre landevejstransporten af godset i overensstemmelse med en rammeaftale indgået med LEGO Systems. Selve transporten blev udført af en undertransportør.

I forbindelse med transporten bortkom dele af godset om aftenen eller natten inden det første aftalte leveringstidspunkt. Den kontraherende fragtfører anerkendte ansvaret for godsets delvise bortkomst og udbetalte som følge heraf erstatning til LEGO Systems efter begrænsningsreglen i CMR-lovens § 29.

Forsikringsselskabet subrogerede i kravet og lagde efterfølgende sag an mod fragtføreren.  Under sagen bestred forsikringsselskabet med henvisning til CMR-lovens § 37, at ansvaret kunne begrænses, da chaufføren efter forsikringsselskabets opfattelse havde parkeret i strid med kontrakten og derved handlet groft uagtsomt.

Sagens hovedspørgsmål for Sø- og Handelsretten var derfor, hvorvidt godset bortkom delvist som følge af grov uagtsomhed fra fragtførerens side.

Sagens oplysninger 
Den indgåede rammeaftale mellem LEGO System og den kontraherende fragtfører, om indkøb af logistik og transportydelser, indeholdt blandt andet en række særlige forskrifter for behandlingen og transporten af godset. Det fremgik desuden af aftalen, at godset var særligt eksponeret for tyveri, og at enhver misligholdelse af forskrifterne ville være at anse som groft uagtsomt.

Godset skulle efter købsaftalen mellem LEGO Systems og dennes køber leveres på tre forskellige adresser, hvoraf den første levering skulle finde sted den 29. marts 2016 om formiddagen. Chaufføren forsøgte at levere godset aftenen forinden med henblik på derefter at parkere på købers område, men blev afvist. Chaufføren valgte derfor at parkere et stykke fra leveringsstedet på en ubevogtet industrivej, hvor dele af godset efterfølgende blev stjålet.

Forsikringsselskabet gjorde under sagen gældende, at fragtføreren var ankommet til leveringsstedet uden for det aftalte leveringstidspunkt, og at det valgte parkeringssted ikke levede op til de aftalte forskrifter i rammeaftalen. Det fremgik blandt andet af rammeaftalen, at parkering skulle ske på et velbelyst område tæt på CCTV-overvågning. Ifølge forsikringsselskabet havde chaufføren desuden haft mulighed for at parkere på en nærliggende lokation, som levede op til parternes rammeaftale.

Heroverfor gjorde den kontraherende fragtfører gældende, at levering var forsøgt, men at chaufføren på grund af afvisningen, og som følge af chaufførens køre- og hviletider, valgte at parkere på den ubevogtede industrivej. Den kontraherende fragtfører gjorde desuden gældende, at der var tale om et røveri, som måtte føre til ansvarsfrihed efter CMR-lovens § 24, stk. 2.

lastbil_hjul_bech-bruun

Sø- og Handelsrettens afgørelse
Sø- og Handelsretten lagde indledningsvist til grund, at levering af godset ikke kunne anses for at være sket, og at den kontraherende fragtfører derfor var ansvarlig for godsets delvise bortkomst efter CMR-lovens § 24, stk. 1, uanset at fragtføreren havde antaget en undertransportør.

For så vidt angik spørgsmålet om grov uagtsomhed lagde retten til grund, at godset var blevet parkeret for natten på en ubevogtet industrivej uden anden sikring end almindelig gadebelysning og derfor i strid med parternes aftale. Sagsøgte havde desuden ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at det ikke var muligt at foretage en sikrere parkering i overensstemmelse med parternes aftale. Retten fandt det heller ikke bevist, at godset var bortkommet ved et røveri, der ellers kunne have medført ansvarsfrihed.

Retten fandt efter en samlet vurdering af omstændighederne, at den kontraherende fragtfører, som ansvarlig for sin underfragtfører, havde pådraget sig et ansvar, og at der var handlet groft uagtsomt. Sagsøgtes erstatningsansvar kunne derfor ikke begrænses efter CMR-lovens § 29, jf. § 37.

Bech-Bruuns kommentar
Dommen illustrerer, at uagtsomhedsvurderingen i høj grad vurderes ud fra den aftale, der er indgået mellem parterne, og at særligt ønsker til forskrifterne om parkering skal overholdes. Dommen er på linje med Sø- og Handelsrettens praksis i lignende sager. Du kan læse mere om dette i vores tidligere nyhedsbrev, der kan findes her.