Regeringen har i dag fremsat forslag til ændring af barselsreglerne. Lovforslaget indeholder forslag til øremærkning af forældreorlov, som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019, om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre artikel 5 og 8 i orlovsdirektivet. Ifølge artikel 5 skal medlemsstaterne sikre, at hver forælder har en individuel ret til forældreorlov i fire måneder. To af månederne er øremærket, og må således ikke overføres til den anden forælder. Artikel 8 fastsætter, at der skal være en ydelse eller løn tilknyttet de to måneders ikke-overførbare forældreorlovsuger.

Øremærkningen af to måneders forældreorlov med barselsdagpenge til hver forælder, som er lønmodtager, kræver lovændring for at kunne gennemføres i dansk ret.

Desuden udmønter lovforslaget den politiske aftale om øremærket forældreorlov, som blev indgået den 26. oktober 2021. Vores tidligere nyhed om barselsaftalen kan læses her.

Fordeling af orloven
I dag har en kvindelig medarbejder ret til fire ugers graviditetsorlov inden fødsel. I de første to uger efter barnets fødsel har moderen orlovspligt, hvorefter hun har yderligere ret til fravær i 12 uger.

En far eller medmor har ret til to ugers sammenhængende fædre- eller medmødreorlov, der som udgangspunkt skal afholdes efter fødslen eller efter barnets modtagelse i hjemmet.

Efter den 14. uge efter fødslen eller efter barnets modtagelse i hjemmet har hver forælder ret til forældreorlov i 32 uger med mulighed for forlængelse afhængig af beskæftigelsen. Forældrene aftaler indbyrdes fordelingen af disse uger med barselsdagpenge mellem sig.

Med lovforslaget er der lagt op til en mere ligelig fordeling af orloven mellem forældrene, hvor begge forældre får ret til 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel eller modtagelse. Forslaget ændrer ikke på det samlede antal orlovsuger, som fortsat vil være 48 uger foruden moderens graviditetsorlov.

Moderen vil fortsat have pligt til de to ugers fravær efter barnets fødsel eller modtagelse, ligesom faderen eller medmoderen vil have ret til to ugers orlov i samme periode. Disse uger er øremærket hver forælder.

De nye barselsregler vil adskille sig ved, at ni af de resterende uger også vil være øremærket hver forælder. De ni uger skal være afholdt, inden barnet fylder 1 år.

Da orlovsdirektivets regler om øremærket forældreorlov omfatter lønmodtagere, foreslås det, at selvstændige og ledige ikke omfattes af reglerne om ret til øremærkning af de ni ugers orlov. En far eller medmor, der ikke er lønmodtager, kan således vælge at overdrage op til 22 ugers orlov til mor. En mor, der ikke er lønmodtager, kan ligeledes vælge at overdrage op til 22 ugers orlov til far/medmor.

Det foreslås, at disse regler træder i kraft den 1. juli 2022 og har virkning for børn født den 2. august 2022 eller senere.

efteraar_barnevogn_bech-bruun

Særlige regler for soloforældre og LGBT+-familier
Efter de gældende regler i barselsloven er det kun barnets retlige forældre, som har ret til fravær og barselsdagpenge, og reglerne giver heller ikke mulighed for, at barnets forældre kan vælge at dele orlov med andre.

Ifølge lovforslaget skal det være muligt for soloforældre at overdrage sin del af orloven til et nærtstående familiemedlem, sådan at forælderen kan blive aflastet i den første tid med barnet.

Det nærtstående familiemedlem skal opfylde de samme krav i barselsloven, som en forælder, i forhold til opfyldelse af beskæftigelseskrav for at få ret til fravær og barselsdagpenge samt overholde de fastsatte varslingsfrister for afholdelse af orlov i forhold til arbejdsgiver. Endvidere skal den forælder, der ønsker at overdrage sin ret til fravær med barselsdagpenge, selv opfylde beskæftigelseskravet for ret til barselsdagpenge.

Aftalen omfatter også LGBT+-familier, hvorefter at barnets retlige forældre kan overdrage den ikke-øremærkede orlov til sociale forældre, der forventes at dække:

  • Den retlige forælders ægtefælle
  • Den retlige forælders samlevende
  • En kendt donor med en forældrelignende relation til barnet
  • Den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich, eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.