Photo of Agnete Nordentoft Agnete Nordentoft Specialistadvokat +4572273510

Et bredt politisk flertal har indgået en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren ved en forenkling af reglerne for prisregulering og en reducering af afgifterne. Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022.

Den 7. september 2021 indgik et bredt politisk flertal en ny aftale om at fremme udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren. Aftalen forenkler reglerne for prisregulering og reducerer afgifterne på udnyttelse af overskudsvarme. Den nye aftale indfører et prisloft og en bagatelgrænse for prisregulering samt afgiftsfritagelse for virksomheder, der indgår i en energieffektiviseringsordning. Aftalen er udmøntet i et lovforslag, som Energistyrelsen har sendt i høring med frist for kommentarer den 6. oktober 2021. Lovforslaget forventes at træde i kraft i 2022.

Ny model for prisregulering af overskudsvarme
Aftalen indfører en ny model for prisregulering, hvor en overskudsvarmeleverandør og en fjernvarmevirksomhed frit kan aftale en pris for overskudsvarmen, så længe de samlede omkostninger til udnyttelse af overskudsvarmen holdes under et prisloft. Den nye model medfører, at overskudsvarmeleverandøren helt undtages fra administrative byrder i forhold til prisreguleringen.

Prisloftet fastsættes årligt af Forsyningstilsynet som et landsdækkende prisloft baseret på de gennemsnitlige omkostninger til de billigste, alternative eksisterende varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi. Prisloftet kommer dermed til at afspejle den pris, som fjernvarmeselskabet skulle betale, hvis det i stedet investerede i et andet produktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

Aftalen fritager små overskudsvarmeleverandører med en kapacitet på under 0,25 MW fra prisreguleringen, som letter de administrative byrder og omkostninger i forbindelse med mindre leverancer.

Efter de gældende regler er både overskudsvarmeleverandør og -køber omfattet af anmeldelsespligten til Forsyningstilsynet. Den nye aftale medfører, at anmeldelsespligten for overskudsvarme, der leveres efter et fastsat prisloft, alene vil påhvile den varmeforsyningsvirksomhed, der køber overskudsvarme.

Radiator_termostat

Afgiftsfritagelse for virksomheder, der indgår i en energieffektiviseringsordning
Aftalen indfører en frivillig energieffektiviseringsordning for virksomheder, der udnytter overskudsvarme og ønsker lempelse i overskudsvarmeafgiften. Energieffektiviseringsordningen forpligter virksomhederne til at gennemføre energigennemgange af processer og anlæg relateret til overskudsvarme. Gennemgangene skal verificeres af uvildige eksterne eksperter. Virksomhederne forpligter sig til, på baggrund af energigennemgangene, at gennemføre energieffektiviseringstiltag af virksomhedernes processer og anlæg.

Den nye ordning revurderer den aftalte certificeringsordning fra 2019. Den nye ordning formindsker de administrative omkostninger ved at indgå i ordningen betydeligt. Med ordningen forventes flere virksomheder at kunne opnå den aftalte afgiftslempelse.

De virksomheder, som indgår i energieffektiviseringsordningen, vil blive fritaget fra overskudsvarmeafgiften. Afgiftsfritagelsen kan kun finde anvendelse i det omfang, virksomheden opfylder kravene i energieffektiviseringsordningen. Afgiftsfritagelsen er et led i en grøn omlægning af varmeafgifterne, der skal understøtte den grønne omstilling af danskernes varmeforbrug, så det bliver dyrere at varme op med fossile kilder og billigere at varme op med grøn energi.

Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022. Kravene til energigennemgange og gennemførelse af energieffektiviseringer vil blive offentliggjort af Energistyrelsen i 4. kvartal af 2021.