Det nyoprettede behandlingsråd skal komme med forslag til et mere effektivt, tilgængeligt og fleksibelt sundhedsvæsen.

Danske Regioner har valgt at oprette et behandlingsråd, der fra sommeren 2021 skal vurdere, hvorvidt udgifter til specifikke sundhedsteknologier og -indsatser er proportionelt med den tilhørende effekt. Formålet med behandlingsrådet er at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til den behandling, der virker bedst og giver danskerne mest sundhed for pengene. Forhåbningen er, at det kan bidrage til en højere kvalitet og en reducering af udgifter til sundhedsvæsenet.

Behandlingsrådets faglige område
Behandlingsrådet kan foretage evalueringer af anvendelse af medicinsk udstyr og sundhedsteknologi, hvorved forstås enhver anvendelse af procedurer, behandling og systemer, som anvendes med henblik på at løse et sundhedsproblem eller at forbedre livskvalitet. Evalueringerne vil blive udført på baggrund af den foreliggende viden. Emner til rådet kan indstilles af både virksomheder, regioner og hospitalsledelser.

Behandlingsrådet vil primært beskæftige sig med teknologier, der anvendes på hospitaler, og vil ikke vurdere medicin, da denne vurdering foretages af Medicinrådet. Rådet vil foretage omkring 20 evalueringer om året og kan både vurdere nye løsninger og allerede udbredte løsninger.

Behandlingsrådet vil desuden få gange årligt kunne igangsætte større analyser af mere grundlæggende spørgsmål om eksempelvis behandlingsregimer eller tilgange til eller organisering af behandlinger.

Behandlingsrådet kan med afsæt i dets evalueringer komme med tre forskellige slags anbefalinger. Rådet kan anbefale en løsning til anvendelse eller ibrugtagning. Rådet kan også konkludere, at en løsning ikke anbefales og derfor bør udfases, hvis den allerede er i brug. For det tredje kan en løsning anbefales til vidensopsamling. Dette betyder, at løsningen kan bruges på et eller få udvalgte hospitaler, hvis der samtidigt genereres mere viden om eksempelvis effekt og omkostninger.

 

Behandlingsrådets organisering
Behandlingsrådet består af et råd, et sekratariat og en række fagudvalg. Når en teknologisk løsning eller lignende er blevet udvalgt til evaluering, nedsætter sekretariatet et fagudvalg, som skal udføre selve evalueringen og udarbejde et beslutningsgrundlag til rådet.

Fagudvalgene sammensættes ud fra den løsning, der skal evalueres. Fagudvalgene kan bestå af læger, sygeplejersker, ingeniører, jordemødre eller andre med viden om det konkrete emne.

Seneste nyt
Proceshåndbogen og Metodevejledningen for Behandlingsrådet er for nylig blevet godkendt og offentliggjort. Det betyder samtidig, at der er åbnet for, at der kan indsendes evalueringsforslag. Hvis et evalueringsforslag tages til følge af Behandlingsrådet, vil evaluering heraf allerede kunne igangsættes efter sommerferien.

Evalueringsforslag kan udfyldes via Behandlingsrådets hjemmeside