I lyset af den seneste COVID-19 udvikling og Statsministeriets seneste pressemøde den 5. januar 2021, har Danmarks Domstoles krisestab udstedt en række skærpede anbefalinger til retterne, der gælder frem til og med 7. februar 2021. Danmarks Domstole og retter, der kan sidestilles hermed, er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, og det er fortsat udgangspunktet, at parter skal møde i sager, som de er indkaldt til. Det er dog op til de enkelte retter at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afviklingen af sagerne, hvilket kan medføre udsættelse eller aflysning.

Meget har ændret sig siden nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020. Dette gælder også for Danmarks Domstole, der løbende har forsøgt at organisere sig og afvikle domsvirksomheden inden for de gældende retningslinjer. For en periode blev alternative lokaler, herunder Bella Center Copenhagen, taget i brug. 

I nødberedskabsperioden, der løb fra nedlukningen i marts til den 27. april 2020, varetog domstolene kun kritiske opgaver, hvorimod alle ikke-kritiske sager blev udsat. 

Ved vedtagelsen af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger blev domstolene – der varetager en kritisk samfundsfunktion – undtaget fra forsamlingsforbuddet, der den 5. januar 2021 blev skærpet til 5 personer.

Domstolene har derfor kunnet fortsætte fysisk behandling af sager i forbindelse med den gradvise skærpelse af forsamlingsforbuddet, men domstolene har løbende udstedt anbefalinger for at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig afvikling af sagerne. De nuværende skærpede forholdsregler gælder til og med den 7. februar 2021. 

Prioritering af kritiske sager
Generelt prioriteres de mest kritiske sager. Dette gælder bl.a. for sager af hastende eller særligt indgribende karakter.

Det er dog op til den enkelte ret og dommer at vurdere, hvorvidt sagerne kan afvikles forsvarligt. Efter domstolenes retningslinjer skal afviklingen af ikke-hastende mindre sager begrænses under hensyn til den enkelte rets bygningsmæssige forhold. 

Voldgiftssager kører fortsat
Voldgiftsnævnet og Voldgiftsinstituttets møder sidestilles med de retsmøder, der afholdes ved de danske domstole. Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder derfor heller ikke for deres aktiviteter. 

Voldgiftsnævnet har indskærpet behovet for, at der ved hver sag og møde skabes klarhed over antallet af deltagere, samt at der i visse sager anvendes digitale mødeformer, for eksempel Teams og telefonmøder. Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne og/eller skønsmand tager desuden i hver sag stilling til, om møderne kan gennemføres forsvarligt.

Vores bemærkninger
Bech-Bruun har den seneste tid erfaret, at domstolene i højere grad tillader at vidneforklaringer afgives ved brug af video, med for eksempel Teams – både for at imødekomme et ønske om at begrænse antallet af personer, som er fysisk til stede i retten og også for at sikre at udenlandske vidner, som ikke umiddelbart kan rejse ind i Danmark, alligevel kan afgive forklaring. Bech-Bruun imødeser, at denne tendens fortsætter efter COVID-19 krisens ophør, således at afgivelse af vidneforklaringer fra særligt udenlandske vidne kan gennemføres på en mere procesbesparende og effektiv måde. 

Bech-Bruun har de seneste to uger erfaret, at domstolene i højere grad ser sig nødsaget til at udsætte særligt større hovedforhandlinger med adskillige parter og vidner. Aflysning af en hovedforhandling på nuværende tidspunkt betyder beklageligvis ofte, at sagen (afhængig af dens størrelse) først kan gennemføres ultimo 2021 eller primo 2022.

Bech-Bruun har oplevet, at parter i nogle tilfælde anmoder om, at forberedelsen genoptages, hvis hovedforhandlingen udsættes som følge af COVID-19. Dette kan i sagens natur få omkostningsmæssige konsekvenser. Bech-Bruun har dog også erfaret, at en udsættelse af hovedforhandlingen kan inspirere parterne til at finde en forligsmæssig løsning af tvisten.