Lejer betalte husleje til udlejer dagen efter udlejers begæring om udsættelse af lejer. Da betalingsmisligholdelsen ikke kunne anses for at være uvæsentlig, var udlejer berettiget til ophævelse af lejemålet.

Udlejers påkrav på manglende betaling af leje blev afleveret i lejers postkasse den 11. februar 2020. Udlejers ophævelse blev modtaget i lejers e-Boks den 27. februar 2020, kl. 12.12. Lejer betalte huslejen den 28. februar 2020 om morgenen. Fogedretten fremmede udlejers begæring om udsættelse af lejer, hvilket landsretten stadfæstede. Lejer havde i begge instanser gjort gældende, at der var etableret en sædvane om forsinket betaling i lejeforholdet mellem lejer og udlejer, idet udlejer i løbet af lejeforholdets beståen havde givet lejer henstand med betaling mere end 70 gange, idet lejer først havde betalt leje mv., når lejer havde fået et påkrav herom. Landsretten anså det dog hverken for bevist, at der var indgået en aftale om henstand eller at der var etableret en sædvane herom. Da betalingsmisligholdelsen ikke kunne anses for at være uvæsentlig, havde udlejer været berettiget til at ophæve lejemålet og lejer kunne derfor udsættes af lejemålet.

Kommentar
Sagen blev for Vestre Landsret ført af partner i Bech-Bruun Jesper Bøge Pedersen.

Afgørelsen er i overensstemmelse med TBB 2012.521 V om, at udlejers ophævelse kan sendes som digitalt dokument. Dette er ligeledes i overensstemmelse med ordlyden af lejelovens § 4, stk. 2, som alene henviser til lejelovens § 93, stk. 2 (påkravsskrivelsen).

 

computer