Danmark åbner nu løbende op igen efter nedlukningen i forbindelse med COVID-19-udbruddet. Mange medarbejdere arbejder dog fortsat hjemmefra, og den udbredte brug af hjemmearbejdspladser må forventes at fortsætte fremover, om end i et mindre omfang end i foråret. I den forbindelse er det som arbejdsgiver vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsmiljølovens regler i et vist omfang også gælder for hjemmearbejdspladser.

Lempede regler for hjemmearbejde under COVID-19-udbruddet
Reglerne for indretning af hjemmearbejdspladser blev midlertidigt lempet under nedlukningen i forbindelse med COVID-19-udbruddet. Arbejdstilsynet opfordrede samtidig til, at arbejdsgiveren gik i dialog med medarbejderne om, hvordan arbejdspladsen i hjemmet kunne indrettes bedst muligt.

Arbejdstilsynet anbefalede fx, at medarbejderne fik lov til at tage arbejdsudstyr som computerskærm, mus, tastatur, skrivebordslampe, mv. med hjem.

Perioden med de mere lempelige regler for hjemmearbejde er imidlertid ovre, og arbejdsgiverne skal derfor igen være opmærksomme på indretningen af hjemmearbejdspladser, hvis medarbejdere regelmæssigt arbejder hjemmefra.

Hjemmearbejdspladsens indretning
Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at arbejdsmiljølovgivningen bliver overholdt ved hjemmearbejde, herunder reglerne om arbejdets udførelse.

Medarbejderen skal selv medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, da arbejdsgiveren ikke er berettiget til at kontrollere arbejdsforholdene i medarbejderens hjem.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller særlige krav til indretning af hjemmearbejdspladsen i de situationer, hvor:

 1. Arbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden eller
 2. Arbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt og svarer til mindst til en dag. pr. uge

Hvis hjemmearbejdet ikke falder ind under én af de ovennævnte situationer, stiller arbejdsmiljølovgivningen ikke krav til indretningen af hjemmearbejdspladsen.

I de tilfælde, hvor hjemmearbejdet har et omfang, der udløser pligt til en særlig indretning af hjemmearbejdspladsen, skal arbejdsgiverne særligt være opmærksomme på følgende forhold:

 • Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet kan udføres forsvarligt.
 • Computerskærmen og lyskilder skal koordineres på en måde, så man undgår at skærmen bliver blændet eller reflekteret. Skærmen kan med fordel placeres et stykke væk fra et vindue på en måde, hvor synsretningen er parallel med vinduet, eller et andet sted hvor sollys ikke er til gene.
 • Medarbejderen skal have tilstrækkelig plads. Dette indebærer bl.a., at arbejdspladsen skal være rummelig, og at medarbejderen skal have plads til forskellige og hensigtsmæssige arbejdsstillinger.
 • Medarbejderen skal have mulighed for at benytte en arbejdsstol, der passer til medarbejderen.
 • Der skal være plads på medarbejderens arbejdsbord til nødvendigt udstyr, hjælpemidler og materialer. Det er desuden et krav, at computerskærmen kan stå i en tilpas afstand fra øjnene, hvilket typisk vil være mellem 50 og 70 cm, afhængig af skærmens størrelse.
 • Det bør overvejes, om medarbejderen har behov for ekstern skærm, tastatur og mus for at kunne anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser og for at undgå træthed i arme og hænder.
 • Der skal være tilstrækkelig plads foran tastatur og lignende til, at medarbejderen kan hvile hænder og underarme på bordpladen.
 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at skærmarbejde tilrettelægges, så medarbejderen regelmæssigt har mulighed for at ændre arbejdsstillingen, fx ved at stå op eller ved at holde pause fra arbejdet.

Reglerne om arbejde ved en skærm gælder, hvis skærmarbejdet i hjemmet udføres regelmæssigt og svarer til mindst én arbejdsdag om ugen eller ca. to timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

Tablet digitalisering Bech-Bruun

Arbejdspladsvurdering
Virksomhedens arbejdspladsvurdering skal også omfatte hjemmearbejdspladser. I den forbindelse anbefales det, at følgende emner behandles i virksomhedens arbejdspladsvurdering om hjemmearbejdspladser:

 • Inventar
 • Belysning
 • Eventuel ventilation
 • Eventuelt redningsudstyr (Reglerne om redningsudstyr har ingen betydning i de tilfælde, hvor medarbejderen arbejder hjemme ved en computer)

Derudover gælder de almindelige regler om hvileperiode og fridøgn som udgangspunkt ved hjemmearbejde. Det betyder, at de almindelige regler om en sammenhængende hvileperiode på 11 timer og et ugentligt fridøgn gælder, medmindre der indgås en aftale om, at reglerne fraviges under opfyldelse af visse betingelser.

Arbejdsskader
Arbejdsskadesikringslovens § 4 fastslår, at alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringen. Der stilles ikke krav om, at arbejdsgiveren skal have handlet ansvarspådragende, før der kan være tale om en arbejdsskade.

Det fremgår samtidig af arbejdsskadesikringslovens § 5, at der ved arbejdsskader forstås ulykke og erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under. I den forbindelse er det et krav, at medarbejderen er kommet til skade i forbindelse med udførelse af arbejdet.

I de situationer, hvor medarbejderen kommer til skade, mens den pågældende arbejder hjemmefra, kan sådanne situationer efter omstændigheder være omfattet af arbejdsskadelovgivningen, hvilket arbejdsgiverne også skal være opmærksom på. Hvis medarbejderen er kommet til skade i forbindelse med, at medarbejderen i en pause fx er gået i gang med at støvsuge hjemmet, vil en sådan skade dog ikke være at anse for en arbejdsskade.

Vestre Landsret har i en dom fra den 7. december 2009 fastslået, at en medarbejder, der var faldet på sin trappe, mens den pågældende var på vej fra sin hjemmearbejdsplads til et arbejdsrelevant møde, var omfattet af arbejdsskadesikringsloven, idet der havde været tale om en arbejdsskade.

Bech-Bruun kommentar
Det må forventes, at der kommer et øget fokus på en korrekt indretning af hjemmearbejdspladser, når flere og flere medarbejdere som følge af erfaringerne fra COVID-19-nedlukningen, fremover vil arbejde hjemmefra i større eller mindre omfang.

Vi anbefaler, at virksomhederne ser på deres politikker for hjemmearbejde og tilpasser politikerne, så de svarer til de faktiske forhold. Det er desuden vigtigt, at medarbejderne orienteres om reglerne i arbejdsmiljølovgivningen og orienteres om, at de har pligt til at være med til at sikre, at reglerne overholdes, når de arbejder hjemmefra. I den forbindelse kan virksomheder med fordel inddrage arbejdsmiljøorganisationen i processen. Arbejdstilsynet er ved at udarbejde en ny vejledning om skærmarbejde, hvor det forventes, at de vil præcisere og modernisere de arbejdsmiljøretlige krav til arbejde ved en skærm – også ved hjemmearbejde. Arbejdstilsynet kan p.t. ikke oplyse det forventede tidspunkt for, hvornår denne vejledning bliver offentliggjort.