Den 1. juli 2020 træder en ændring af tv-overvågningsloven i kraft. Ændringen giver både private og offentlige myndigheder udvidet adgang til at foretage tv-overvågning i det offentlige rum, men medfører også, at det på sigt bliver obligatorisk at registrere tv-overvågningskameraer i politiets register over tv-overvågningskameraer, POLCAM.

Folketinget har netop vedtaget en ændring af tv-overvågningsloven, der har betydning for både private og offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning på offentligt tilgængelige steder. Ændringen medfører udvidede muligheder for tv-overvågning med det overordnede formål at skabe øget tryghed og sikkerhed i det offentlige rum.

Relevant for både private og offentlige myndigheders tv-overvågning giver lovændringen blandt andet øget klarhed om, hvornår reglerne om adgang til at foretage tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder gælder, idet den indeholder egentlige definitioner af begreberne ’egne indgange’ og ’facader’, som ikke tidligere har været defineret i loven. Egne indgange skal ifølge lovændringen forstås som ”ind- og udgangspartier, bagindgange eller lignende”, mens facader skal forstås som ”ydervægge, ydermure, butiksvinduer eller lignende”.

Derudover indebærer lovændringen specifikke ændringer henvendt direkte til henholdsvis private og offentlige myndigheder.

Ændringer vedrørende privates tv-overvågning
Tv-overvågningsloven indeholder et generelt forbud mod privates tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder. Dette forbud gælder dog ikke tankstationer, fabriksområder, pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, butikscentre samt butikker, hvorfra der foregår detailsalg. Disse private aktører har derfor ifølge den nugældende tv-overvågningslov ret til at tv-overvåge egne indgange og facader. Ved lovændringen udvides denne kreds af private aktører, der er berettiget til at foretage tv-overvågning af offentligt tilgængelige områder, til også at omfatte engrosvirksomheder, hvorfra der foregår salg og udlevering af varer.

Derudover indebærer lovændringen, at pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder, engrosvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, fremadrettet har ret til at tv-overvåge arealer, som ligger i ’umiddelbar tilknytning’ til virksomhedens indgange og facader, når tv-overvågningen er ’klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse’. Ifølge den nugældende tv-overvågningslov, er det et krav, at de overvågede arealer ligger i ’direkte tilknytning’ til virksomhedens indgange og facader, og lovændringen udgør derfor en udvidelse af adgangen til at foretage tv-overvågning. Konkret betyder det, at virksomhederne fremadrettet kan foretage tv-overvågning i op til 30 meters afstand fra indgange og facader mod kun 10-15 meter i dag.

I praksis vil det – i modsætning til i dag – også være muligt at opsætte overvågningskameraer flere steder på facaden, ligesom det efter omstændighederne – og forudsat, at det er klart nødvendigt – vil være muligt at overvåge fortovsarealer, der ligger på den modsatte side af en vej eller en gågade samt at overvåge foran naboejendomme. Private (og offentlige myndigheder), som har ret til at opsætte tv-overvågning på offentligt tilgængelige steder, skal dog være opmærksomme på, at det fortsat ikke er tilladt at overvåge ind i private hjem eller på privat område ejet af andre end aktøren selv.

Hvorvidt tv-overvågningen kan betragtes som ’klart nødvendig’ skal vurderes i sammenhæng med de forhold, som begrunder opsætning af tv-overvågning med henblik på kriminalitetsbekæmpelse på facader og indgange. Hvis det fx er erfaringen, at de fortorve, som ligger i direkte tilknytning til et pengeinstitut eller en tankstation, ofte anvendes til rekognoscering forud for røverier, og at en røvers maskering/afmaskering kan ske på fortorvet, kan tv-overvågning af de arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, vurderes at være klart nødvendig. Vurderingen kan også baseres på specifikke erfaringer med kriminalitet rettet mod lokale områder eller bestemte brancher. Kravet om, at tv-overvågningen skal være klart nødvendig til kriminalitetsbekæmpelse, betyder modsat, at bestemmelsen ikke kan anvendes til at opsætte tv-overvågning til andre formål end kriminalitetsbekæmpelse, fx opgørelse af antal forbipasserende.


Ændringer vedrørende offentlige myndigheders tv-overvågning
Ved lovændringen får offentlige myndigheder direkte hjemmel i tv-overvågningsloven til at tv-overvåge arealer i umiddelbar tilknytning til indgange og facader på myndighedens egne bygninger, hvis overvågningen – som det også er tilfældet for ændringen vedrørende privates tv-overvågning – er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at politiet kan give offentlige myndigheder pålæg om at foretage overvågning af arealer i umiddelbar tilknytning til indgange og facader på myndighedens bygninger.

Kommuner får fremadrettet også mulighed for at tv-overvåge offentligt tilgængelige områder, som ligger i umiddelbar tilknytning til restaurationer, med henblik på at fremme trygheden. Det er et krav, at kommunalbestyrelsen forud for igangsættelsen drøfter overvågningen med politidirektøren. Politidirektøren har mulighed for at afvise kommunens ønske om tv-overvågning af områder i umiddelbar tilknytning til restaurationer og kan også beslutte, at overvågningen først kan iværksættes på et senere tidspunkt, når overvågningen er klart nødvendig for politiets virksomhed.

Obligatorisk registrering af tv-overvågningskameraer
På nuværende tidspunkt er det frivilligt for private og offentlige myndigheder at registrere tv-overvågningskameraer på offentligt tilgængelige områder i politiets register for tv-overvågningskameraer, POLCAM. Med lovændringen bliver denne registrering obligatorisk. Det vil derudover også være obligatorisk at registrere eventuelle efterfølgende væsentlige ændringer i den registrerede tv-overvågning. Formålet med at gøre registrering af tv-overvågningskameraer obligatorisk er at gøre det lettere for politiet at få adgang til overvågningsmateriale i forbindelse med efterforskning.

Forpligtelsen til at registrere tv-overvågningskameraer gælder først fra det tidspunkt, hvor den tilstrækkelige tekniske understøttelse er etableret. Bestemmelsen træder derfor også i kraft uafhængigt af de øvrige ændringer af tv-overvågningsloven. Justitsministeren er desuden bemyndiget til at fastsætte regler om, hvornår der skal ske registrering af tv-overvågningskameraer, der er opsat inden ændringens ikrafttræden.

Bech-Bruuns kommentar
Ændringerne i tv-overvågningsloven udvider adgangen til at tv-overvåge offentligt tilgængelige områder, men kræver også, at både private og offentlige myndigheder foretager de korrekte juridiske vurderinger i forbindelse med tv-overvågningen.

Private og offentlige myndigheder, som opsætter tv-overvågning i tilknytning til egne indgange og facader, skal være grundige med vurderingen af, hvornår overvågningen går fra egne indgange og facader og til arealer i tilknytning hertil (op til 30 meter fra facaden/indgangen), hvor den pågældende tv-overvågning skal vurderes som klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. De skal samtidig dokumentere denne vurdering.

Det er i den forbindelse også væsentligt at være opmærksom på, at overvågningsbilleder fra tv-overvågningskameraer, der er opsat i strid med tv-overvågningslovens regler, fx hvor overvågningen ikke er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse, udgør indsamling af personoplysninger i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Hos Bech-Bruun er vi specialiserede i tv-overvågningsloven og de databeskyttelsesretlige regler. Har I behov for rådgivning om, hvordan de nye og eksisterende regler vedrørende tv-overvågning skal implementeres, herunder i forhold til den behandling af personoplysninger, som sker i forbindelse med tv-overvågningen, og de krav, som stilles i den forbindelse, er I meget velkomne til at kontakte en af vores specialister på området.