Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om den længe omtalte Sommerpakke, der skal give borgerne en økonomisk håndsrækning ovenpå nedlukningen af samfundet og de økonomiske konsekvenser heraf. Sommerpakken betyder, at alle borgere senest i oktober måned 2020 vil kunne få udbetalt værdien af tre ugers indefrosne feriemidler.

Som en del af Sommerpakken er det blevet aftalt, at alle borgere i Danmark skal kunne få udbetalt tre uger af de indefrosne feriepenge, der er optjent, og fortsat optjenes, i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Det ligger umiddelbart fast, at den fremrykkede udbetaling af de indefrosne feriemidler ikke vil påvirke virksomhedernes likviditet.

Der er derfor ikke noget, der tyder på, at virksomhederne er forpligtede til at indbetale de indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (’Fonden’) tidligere end det tidspunkt, der indtil nu har været udgangspunktet.

Virksomhederne forventes dermed fortsat at have valgfrihed mellem at indbetale de indefrosne feriemidler i december måned 2020, eller at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden og først indbetale midlerne til Fonden, når den enkelte medarbejder forlader arbejdsmarkedet.

Da virksomhederne først skal indberette værdien af indefrosne feriemidler i december måned 2020, må den fremrykkede udbetaling i et vist omfang baseres på et skøn. Særligt for funktionærer, der afholder ferie med løn, har virksomhederne ikke en pligt til at indberette værdien af de indefrosne feriemidler før december måned 2020.

Fortsat uklarhed om efterindberetninger
Udbetalingen af feriemidlerne rejser desuden en række spørgsmål, som endnu ikke er besvaret i forbindelse med fremlæggelsen af Sommerpakken.

Det er derfor uklart, hvordan virksomhedernes skal håndtere efterindberetning af indefrosne feriemidler, der først opgøres efter december måned 2020.

Den samlede værdi af de indefrosne feriemidler vil dermed først være kendt for virksomhederne, når alle lønandele for perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 er opgjort. For medarbejdere, der fx modtager en bonus for kalenderåret 2020, som udbetales i foråret 2021, vil det være nødvendigt for virksomhederne at efterindberette værdien af de konkrete bonusudbetalinger.


Mennesker Strøget Gågade Sommer

Det er også uklart, om virksomhederne fortsat vil have en pligt til at forrente de feriemidler, som de vælger at beholde i virksomheden. Hvis de indefrosne feriemidler udbetales til borgerne allerede i oktober måned 2020, vil de samme borgere ikke opleve et indtægtstab / forrentningstab ved, at virksomhederne beholder feriemidlerne i virksomheden indtil det tidspunkt, hvor medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Bech-Bruun kommentar
Udbetaling af de indefrosne feriemidler vil ikke have nogen direkte betydning for virksomhedernes likviditet.

Virksomhederne har fortsat valgfrihed mellem at vælge, om de vil indbetale midlerne til Fonden i december måned 2020, eller om de ønsker at beholde midlerne i virksomheden indtil det tidspunkt, hvor medarbejderne ville være blevet berettiget til at modtage udbetalingen.

Udbetalingen af de indefrosne feriemidler giver dog fortsat anledning til en række spørgsmål. Vi vil løbende følge op med nyheder herom, når retningslinjerne for opgørelse og udbetaling af de indefrosne feriemidler bliver offentliggjort.