Bech-Bruun samarbejde

Sagskomplekset om karteller i nedrivningsbranchen er nu afsluttet. Søndergaard Nedrivning A/S er blevet meddelt tiltalefrafald af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Tiltalefrafaldet gives som følge af virksomhedens anmodning om straflempelse (leniency). Virksomheden, visse ledende medarbejdere og øvrige ansatte, der har været sigtet i sagen, undgår dermed en straffesag og dermed risikoen for at blive idømt væsentlige bøder.

Sagskomplekset om nedrivningskartellerne udspringer af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse af uanmeldte kontrolbesøg (dawn raids) hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Der blev fundet grundlag for, at virksomhederne indbyrdes havde udvekslet såkaldte ”lånepriser”. På baggrund af disse dawn raids er i alt seks virksomheder og 12 personer blevet tildelt bøder for i alt cirka 18 millioner kroner. Sagskompleksets højeste bøde på 5,9 millioner kroner blev vedtaget i en sag med 12 forhold af tilbudskoordinering

Det er værd at bemærke, at selv om SØIK i flere af sagerne havde nedlagt påstand om fængselsstraf, er ingen af de tiltalte blevet idømt fængselsstraf af domstolene. Der er derfor fortsat ingen danske eksempler på, at en er blevet idømt fængselsstraf for overtrædelse af konkurrencereglerne, selv om der blev indført mulighed for dette tilbage i 2013.

Tiltalefrafald til Søndergaard Nedrivning A/S
SØIKs beslutning om at give Søndergaard Nedrivning et tiltalefrafald begrundes med virksomhedens tidlige ansøgning om straflempelse (leniency) og samarbejde med myndighederne om sagens opklaring. Dertil kommer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i deres høringssvar har meddelt, at de er enige i SØIKs afgørelse. Søndergaard Nedrivnings tiltalefrafald vedrører udbud af 54 forskellige nedrivningsentrepriser. 

Bech-Bruuns kommentar
Sagen understreger betydningen af, at der tidligt indledes et samarbejde med myndighederne og indgives en anmodning om straflempelse. Virksomheder bør derfor være opmærksomme på, at det er vigtigt, at der handles hurtigt, herunder indhentes bistand fra ens advokat, hvis man bliver opmærksom på mulige tilfælde af karteldannelse, hvor ens virksomhed potentielt er involveret. Som det ses i ovenstående sag, kan det være hensigtsmæssigt at samarbejde med myndighederne, fx gennem en tidlig leniency-ansøgning, men også ved samarbejde udover hvad man retligt er forpligtet til.

gravko_skovl_bechbruun