Photo of Claus Barrett Christiansen Claus Barrett Christiansen Partner 72273633

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland forlod EU den 31. januar 2020. Ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft, som betyder, at det i resten af 2020 er ’business as usual’ for indehavere af EU-varemærker og -designs.

Efter lange forhandlinger forlod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland formelt EU pr. 31 januar 2020. Inden udtrædelsen blev udtrædelsesaftalen endeligt godkendt af det britiske parlament og Europa-Parlamentet, og ved udtrædelsen trådte en overgangsperiode i kraft. I overgangsperioden vil Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland fortsat blive behandlet som værende en del af EU, og situationen for EU-varemærker og -designs er dermed uændret indtil udløbet af overgangsperioden. 

Registrerede EU-varemærker og -designs efter overgangsperiodens udløb
Efter overgangsperiodens udløb vil EU-varemærker og -designs være gyldige i de resterende 27 EU-lande. Samtidig vil indehavere af et EU-varemærke eller -design automatisk få en national registrering i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, som svarer til den eksisterende EU-registrering – og som nyder de samme rettigheder - uden beregning. 

I den forbindelse vil den nye varemærke- eller designregistrering blive omfattet af lovgivningen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Dette betyder bl.a., at:

  • Varemærket eller designet skal fornyes i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
  • Varemærket eller designet kan danne grundlag for en sag hos domstolene eller myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.
  • Varemærket eller designet kan overdrages separat fra EU-registreringen.
  • Indehaveren kan give licens til varemærket eller designet separat fra EU-registreringen.
 
toej_stativ_bechbruun

Ansøgte EU-varemærker og -designs efter overgangsperiodens udløb
For så vidt angår ansøgninger, som endnu ikke er færdigbehandlede på tidspunktet for overgangsperioden udløb, vil ansøgningen ikke automatisk blive konverteret til en national ansøgning i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Ansøgeren kan dog genansøge i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på samme betingelser som andre varemærker og designs i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Dette betyder også, at der skal betales et ansøgningsgebyr til myndighederne i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland for at genansøge om registrering. Hvis ansøgeren senest 9 måneder efter overgangsperiodens udløb ansøger i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, vil ansøgningen have prioritetsdato fra ansøgningsdatoen for EU-ansøgningen.  

Uregistrerede EU-designs efter overgangsperiodens udløb
Uregistrerede EU-designs vil fortsat være gyldige i Storbritannien efter overgangsperioden udløb. Beskyttelsen gælder dog kun i den resterende beskyttelsesperiode.
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland vil desuden indføre en ny uregistreret designret svarende til et uregistreret EU-design.  

Igangværende retssager
For så vidt angår retssager, som er indledt inden udløbet af overgangsperioden, vil værnetingsregler i sager om EU-varemærker og -designs fortsat finde anvendelse, uanset hvornår sagen måtte blive endeligt afgjort. 

Overgangsperiodens varighed
Overgangsperioden løber som udgangspunkt til udgangen af 2020, men parterne kan forlænge perioden én gang med et eller to år ved en fælles beslutning inden 1. juli 2020. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands regering har dog allerede på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de ikke vil acceptere en forlængelse af overgangsperioden. Man bør derfor indstille sig på, at overgangsperioden udløber den 31. december 2020.