Bech-Bruun samarbejde

Den 4. juni vedtog Folketinget ny lovgivning, som gør det muligt at blokere online-forhandlere, som ikke overholder de danske regler om produktsikkerhed. Den nye lovgivning er en dansk lov om markedsovervågning og produktoverensstemmelse, som supplerer EU-Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse.

Formålet med loven er at styrke beskyttelsen af danske forbrugere og andre slutbrugere mod usikre og ulovlige produkter, herunder når de handler online og via globale platforme.

Loven skaber en ny stærk ramme for håndhævelse af kravene til produkters sikkerhed og overensstemmelse på tværs af en række produktområder, herunder legetøj, fyrværkeri, el-apparater, maskiner mv.

Loven giver mulighed for at blokere online-forhandleres websites, hvis de gentagne gange sælger farlige produkter på deres platforme. Den nye lovgivning giver også mulighed for højere straf end hidtil. Loven træder i kraft den 1. juli 2020. Sanktionerne for manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til EU-Forordning 2019/2010 træder først i kraft den 16. juli 2021.

Loven supplerer EU-Forordning 2019/1020 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse. Læs Bech-Bruuns tidligere artikel om vedtagelse af EU-Forordningen

Ifølge Erhvervsministeriet tager de gældende regler om markedsovervågning ikke højde for de senere års udvikling i global e-handel. Det betyder, at det i dag er for nemt, særligt for virksomheder og platforme uden for EU, at omgå reglerne og udsætte brugere for risici. Det betyder også, at det store flertal af danske virksomheder, som overholder reglerne, bliver udsat for unfair konkurrence.

Loven gør det sværere at omgå produktreglerne. På linje med EU-Forordningen udvider loven myndighedernes beføjelser til at føre kontrol, blandt andet med ny hjemmel til kontrol under skjult identitet og til at få blokeret adgangen til onlinegrænseflader, der sælger farlige produkter.

Loven skærper samtidig konsekvenserne for ikke at overholde reglerne, blandt andet ved at skærpe straffen og hæve de vejledende bødeniveauer med særligt fokus på gentagne overtrædelser.

Loven samler de overordnede bestemmelser om produkter og markedsovervågning på Sikkerhedsstyrelsens områder i én hovedlov (herunder regler om harmoniserede, ikke-harmoniserede og nationalt regulerede produkter). I modsætning til i dag, hvor kontrolbeføjelser og sanktioner varierer fra produkt til produkt, søges ensartning af markedsovervågningen for at gavne for brugernes sikkerhed og virksomhedernes retssikkerhed.


tablet

Udvidede håndhævelsesbeføjelser og skærpede sanktioner
Sikkerhedsstyrelsen udpeges som det nationale forbindelseskontor og tilsynsmyndighed.

Sikkerhedsstyrelsen overvåger overholdelsen af loven og gennemfører sanktioner (i henhold til krav om domstolsprøvelse).

Loven udvider myndighedernes tilsynsbeføjelser i forlængelse af EU-Forordningen.

Loven giver ny hjemmel til kontrol under "skjult identitet" ("mystery shopping"). I praksis er kontrol under skjult identitet (mystery shopping) være et nyt kontrolværktøj for Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen kan udstede påbud om, at ejeren af et website skal ændre eller fjerne indhold, der henviser til produkter, som ikke er i overensstemmelse med loven, regler fastsat i loven eller forordninger inden for lovens anvendelsesområde.

Loven giver desuden mulighed for at blokere adgang til onlinegrænseflader, som sælger farlige produkter.

Et website kan blokeres, hvis et påbud ikke er overholdt eller websitet gentagne gange har solgt eller fungeret som platform for salget af produkter, som udgør en alvorlig risiko.

Denne bestemmelse implementerer EU-Forordningens artikel 14, stk. 4, k), i). Bestemmelsen i den danske lov går dog videre end Forordningen og udvider anvendelsesområdet ud over produkter, som udgør en alvorlig risiko til også at omfatte produkter, som ikke overholder kravene i loven.

Bestemmelsen kan anvendes over for onlineplatforme og e-handelssider, som formidler salg af produkter og/eller skaber kontakt mellem køber og sælger.

Loven skærper samtidig konsekvenserne for ikke at overholde reglerne ved at skærpe straffen og hæve de vejledende bødeniveauer med særligt fokus på gentagne overtrædelser.

Manglende overholdelse kan straffes med bøde, og under skærpende omstændigheder kan straffen forhøjes til to års fængselsstraf.

Der er intet loft for bøder, men det er blevet foreslået i forarbejderne til loven, at en bøde som udgangspunkt mindst bør være på 50.000 kr. for mindre virksomheder. Der kan dog forventes betydeligt højere bøder for større virksomheder.

Bech-Bruuns kommentarer
Operatører skal sikre sig, at de produkter, der forhandles eller stilles til rådighed på det danske marked, er i overensstemmelse med de bestemmelser, der fremgår af lovgivningen (herunder regler om harmoniserede, ikke-harmoniserede og nationalt regulerede produkter).

Vi forventer, at myndighederne vil være klar til at anvende de udvidede beføjelser, når loven træder i kraft, og virksomheder, der sælger produkter til det danske marked bør således være klar til at opfylde lovens krav.

Vores eksperter er klar til at rådgive om den nye lovs indvirkning og fortolkning.