Photo of Louise Heilberg Louise Heilberg Senioradvokat 72273649

Efter Ankestyrelsen i 2017 fastslog, at der ikke var hjemmel til, at kommuner kunne aftale at udføre renholdelse og vintervedligeholdelse på private fællesveje på grundejernes regning, har en sådan hjemmel været ønsket af flere kommuner. Nu kommer den.

Lovforslaget, der pt. er i høring, åbner mulighed for, at kommuner kan indgå aftaler med grundejere på private fællesveje i byzone, hvor kommunen har givet påbud om renholdelse og vintervedligeholdelse efter § 79. 

I praksis betyder det, at grundejerne kan bede kommunen om en aftale, hvorefter kommunen på baggrund af en konkurrenceudsættelse kan udføre arbejdet for grundejerne. Det ser umiddelbart ud til, at der kun kan indgås aftale om den del, der er omfattet af påbuddet. Det betyder, at hvis grundejerne fx ønsker en højere renholdelsesstandard end påbudt, vil differencen ikke kunne udføres af kommunen. 

Der er tale om én aftale. Det betyder, at aftalen ikke kan indbringes til Vejdirektoratet som klagemyndighed, men uenigheder må afgøres ved domstolene. 

Reglen kan – hvis den bliver vedtaget - kun anvendes på private fællesveje i byzone.

fællesveje_bechbruun

Bech-Bruuns kommentar
Som forslaget ligger på nuværende tidspunkt synes der, som grundejer, ikke at være megen grund til at indgå i en sådan aftale.

Så længe kommunen kun kan indgå aftale, der holder sig indenfor påbuddets grænser, vil det formentlig være mere attraktivt enten at indgå aftale med en privat aktør, så man kan få det niveau man ønsker eller lade kommunen udføre renholdet eller vintervedligeholdelsen efter den allerede gældende § 83. I den sidste situation er grundejeren sikret bedre i form af de forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier, der ligger i privatvejsloven og de generelle forvaltningsretlige principper, herunder gratis prøvelse ved administrativ rekurs. Det kan være derfor, at forslaget ikke vurderes til at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, der ellers må formodes at løfte opgaverne i dag.

Læs Transport- og Boligministeriet udkast til forslag til ændring af lov om private fællesveje her.