Med henblik på at afbøde de negative økonomiske konsekvenser forbundet med COVID-19, har regeringen fremsat et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19. Der lægges i lovforslaget op til, at de nye regler skal være af midlertidig karakter og gælde frem til 1. januar 2021. Lovforslaget forventes vedtaget den 17. marts 2020.

Opdatering den 17. marts 2020: Loven er nu vedtaget. Læs loven her.

De nugældende regler
Som reglerne er i dag i sygedagpengeloven, skal arbejdsgiver som hovedregel afholde alle udgifter til sygedagpenge eller løn under sygdom de første 30 dage af sygeperioden – også kaldet arbejdsgiverperioden. Efter arbejdsgiverperioden på 30 dage kan arbejdsgiveren få dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune, hvis medarbejderen fortsat er sygemeldt.

Hvad angår selvstændige erhvervsdrivende, følger det af sygedagpengeloven, at disse har ret til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag efter 2 ugers sygdom (den såkaldte egenperiode).

Ændringen - lønmodtagere
Arbejdsgiverne kan få ret til dagpengerefusion fra kommunen allerede fra første sygedag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • lønmodtageren er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19
  • lønmodtageren i øvrigt opfylder betingelserne i sygedagpengeloven (fx beskæftigelseskravet).

I de tilfælde, hvor lønmodtageren ikke er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, lægges der i lovforslaget op til, at arbejdsgiverne alligevel skal have ret til refusion, hvis lønmodtageren ikke kan varetage sit arbejde på grund af

”… en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19”.

Det er således en betingelse, at lønmodtageren tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fx på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold.

Arbejdsgiveren vil ikke kunne gøre brug af ovennævnte ordning, hvis arbejdsgiveren fx sender lønmodtageren hjem, fordi arbejdsgiveren selv mener, at der er tale om smittefare.  

Endelig er det også en betingelse, at lønmodtageren ikke kan udføre sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

Det er også i en sådan situation et krav, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt (fx beskæftigelseskravet).

Beregning og udbetaling af refusion skal ske efter de almindelige regler i sygedagpengeloven.

For det tilfælde, at lønmodtageren helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil retten til sygedagpenge helt eller delvist bortfalde.

Ændringen – selvstændige erhvervsdrivende
Det fremsatte lovforslag indeholder desuden forslag om, at en selvstændig erhvervsdrivende skal have ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19.

En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19, vil alligevel kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis den pågældende ikke kan varetage sit arbejde på grund af

”…en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.”

Det er således en betingelse, at den selvstændige erhvervsdrivende tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19, fx på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold.

Endelig er det også en betingelse, at den selvstændige erhvervsdrivende ikke kan udføre sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

I begge af de ovennævnte situationer er det et krav, at sygedagpengelovens øvrige betingelser er opfyldt (fx beskæftigelseskravet).

Beregning og udbetaling af refusion skal ske efter de almindelige regler i sygedagpengeloven.

Håndtryk Aftale Hænder

Øvrige tiltag, der kan overvejes iværksat af arbejdsgivere for at begrænse de negative økonomiske konsekvenser forbundet med COVID-19

Arbejdsfordelingsordningen
Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid (fx på grund af arbejdsmangel). I en sådan situation vil de pågældende medarbejdere kunne modtage supplerende dagpenge i de perioder, hvor de går hjemme.

Det er et krav, at arbejdsfordelingen er aftalt i:

  • en kollektiv overenskomst, eller
  • anden kollektiv aftale, hvor virksomheden og de pågældende medarbejdere aftaler at etablere arbejdsfordeling

Derudover skal en arbejdsfordeling anmeldes til jobcenteret senest 1 uge, før den træder i kraft.

Regeringen bebudede den 12. marts 2020, at arbejdsfordelingsordningen vil blive gjort mere fleksibel.

Dette vil konkret betyde, at reglerne blandt andet ændres, så en arbejdsfordeling vil kunne igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

Spørgsmålet om varsling af ferie
Det fremgår af ferielovens regler, at arbejdsgiveren skal varsle afholdelse af hovedferie med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel.

De i ferieloven fastsatte varsler kan dog fraviges i de tilfælde, hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, fx hvis der er indtrådt en begivenhed af en upåregnelig og ekstraordinær karakter, som driftsmæssigt påvirker virksomheden. Der vil altid være tale om en konkret vurdering af, om sådanne særlige omstændigheder er til stede.

For det tilfælde, at COVID-19 har ført til en meget stor og konkret driftsmæssig belastning for virksomheden, kan de medarbejdere, hvis arbejde faktisk berøres af den konkrete driftsmæssige belastning, pålægges at afholde ferie (under forudsætning af, at de har feriedage tilbage) uden overholdelse af ferielovens varslingsregler.

Bech-Bruuns kommentarer
De mange virksomheder, der allerede nu er økonomisk udfordret som følge af COVID-19, bør løbende overveje, om benyttelse af bl.a. ovennævnte tiltag og muligheder kan bidrage til at bedre situationen. Samtidig bør medarbejderne (og eventuelle samarbejdsudvalg og overenskomstbærende organisationer) løbende inddrages i overvejelserne.

Efterhånden som situationen med COVID-19 udvikler sig, kan det bestemt ikke udelukkes, at regeringen vil komme med yderligere tiltag i forhold til afbødning af konsekvenserne for det danske arbejdsmarked.