Principiel dom afsagt af Østre Landsret fastslår omfanget af spildevandsselskabers forsyningspligt og kan medføre besparelser på kloakeringskontoen for ejendomsudviklere ved omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boligejendomme.

I projekter for omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boligejendomme er ejendomsudviklere  blevet afvist af det stedlige spildevandsselskab, når spørgsmålet om ansvaret for at føre stik frem til de nye udmatrikulerede ejendomme er blevet rejst.

Spildevandsselskabernes afvisning af ansvaret for at foretage omlægning af kloaknettet og føre stik frem til de nye boligejendomme skyldes formentlig, at spildevandsbetalingsloven ikke giver mulighed for, at spildevandsselskaberne kan kræve sig betalt for arbejdet i form af et nyt tilslutningsbidrag.

Højesteret afgjorde således allerede i 2013, at spildevandsbetalingsloven ikke indeholder mulighed for, at spildevandsselskaberne kan opkræve yderligere tilslutningsbidrag ved omdannelse af allerede tilsluttede erhvervsejendomme til boligejendomme.

På grund af spildevandsselskabernes afvisning af, at selskabernes forsyningspligt også omfatter omlægning af kloak og fremførelse af nye stik i forbindelse med en omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boligejendomme, har ejendomsudviklerne været nødsaget til selv at afholde disse omkostninger for at fremme projektet.

Østre Landsret har imidlertid nu afgjort, at den lovbestemte forsyningspligt i miljøbeskyttelseslovens § 32b indebærer, at spildevandsselskaber ved omdannelse af en allerede tilsluttet erhvervsejendom har pligt til at ændre kloakeringen og føre stik frem til de nye grunde til boliger. 

Miljøbeskyttelseslovens § 32b, stk. 1, påbyder spildevandsselskaber at forsyne ejendomme indenfor det kloakeringsområde, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen. 

Sagen kort
Sagen handlede om et ejendomsudviklingsprojekt, hvor en erhvervsejendom skulle udstykkes i flere enkelte grunde til boligbyggeri. Erhvervsejendommen var allerede tilsluttet spildevandsanlægget og havde betalt tilslutningsbidrag.

Ejendomsudvikleren og spildevandsselskabet var uenige om, hvem der skulle betale for de yderligere stikledninger, som ejendomsudvikleren havde opført, og som spildevandsselskabet skulle overtage. Udgifterne var af ejendomsudvikleren anslået til 30 mio. kroner. Parterne havde indgået aftale om overtagelse mod, at spørgsmålet om betaling af godtgørelse kunne prøves ved domstolene.

Spildevandsselskabet var på grund af ovennævnte regler i sagen afskåret fra at opkræve supplerende tilslutningsbidrag for tilslutningen af de nye boligejendomme. Men det kunne efter Landsrettens vurdering ikke i sig selv føre til, at spildevandsselskabet derved også var fritaget for at yde godtgørelse ved overtagelse af spildevandsanlægget efter reglerne i spildevandsbetalingsloven.

Landsretten tilpligtede på den baggrund spildevandsselskabet at betale det beløb, der måtte blive fastlagt ved en efterfølgende prøvelse til ejendomsudvikleren i godtgørelse for overtagelse af spildevandsanlægget.

Sagens betydning
Østre Landsrets dom er principiel og vil få betydning for byomdannelsesprojekter, hvor erhvervsejendomme omdannes til boligejendomme. 

Ansvaret for og udgifterne til at etablere spildevandsanlæg og tilslutning af de nye boligejendomme vil fremover påhvile spildevandsselskaberne i henhold til spildevandsselskabernes forsyningspligt i miljøbeskyttelseslovens § 32b.

Dommen vil få betydning for alle de igangværende projekter for omdannelse af tidligere erhvervsejendomme til boligejendomme og kan efter omstændighederne også konkret medføre, at der kan rejses krav mod spildevandsselskaberne om, at de skal overtage allerede etablerede spildevandsanlæg mod betaling af en godtgørelse.

Det vil efter omstændighederne desuden være relevant at undersøge, om der under iagttagelse af forældelsesloven er grundlag for at rejse krav om tilbagebetaling af et eventuelt tilslutningsbidrag, som spildevandsselskabet måtte have stillet krav om for at føre nye stik frem.

Det vides endnu ikke, om sagen kan indbringes for Højesteret, men spildevandsselskabet har efter vores oplysninger søgt om tredjeinstansbevilling.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om dommens konsekvenser for jeres færdiggjorte eller igangværende projekter for omdannelse af erhvervsejendomme til boligejendomme og jeres muligheder i den henseende.

Østre Landsrets dom af 28. januar 2020 har sagsnummer BS-30468/2018-OLR.