Bech-Bruun samarbejde

EU-Domstolen har i en ny dom fastslået, at videresalg af ”brugte” e-bøger kræver rettighedshavers tilladelse.

Spredningsret eller overføring til almenheden
EU-Domstolen har ved en præjudiciel forelæggelse taget stilling til lovligheden af det hollandske firma Tom Kabinets videresalg af ”brugte” e-bøger gennem en læseklub. Det afgørende spørgsmål var, om videresalg af brugte e-bøger er omfattet af spredningsretten (efter Infosoc-direktivets art. 4, stk. 1), og dermed frit kan ske uden samtykke fra rettighedshaveren, eller om det falder under begrebet ”overføring til almenheden” (efter art. 3, stk. 1), og dermed vil være ulovligt, hvis det sker uden samtykke fra rettighedshaveren. EU-Domstolen afviste, at forholdet angår ”spredningsretten”, som alene gælder spredning af fysiske eksemplarer. Der er derimod tale om overføring til almenheden, hvorfor videresalg af e-bøger kræver rettighedshaverens tilladelse. 

Dommen skal ses i lyset af den tidligere UsedSoft-dom (Sag C-128/11), som tager stilling til spørgsmålet om videresalg af software. Salg af software lagret på en cd-rom og salg ved download er fra et økonomisk synspunkt ens. Disse to overførselsformer (køb af software via en fysisk cd-rom eller download), skal efter UsedSoft-afgørelsen behandles ens i ophavsretlig henseende. EU-Domstolen henviser i den nye dom til princippet i UsedSoft-afgørelsen, men konkluderer, at et tilsvarende princip ikke gør sig gældende for videresalg af e-bøger. Videresalg af et fysisk eksemplar af en bog og videresalg af en e-bog er ud fra både et økonomisk og funktionelt synspunkt forskelligt. Årsagen til dette er, at e-bøger ikke forringes ved videresalg og udgør perfekte erstatninger på et eventuelt brugtbogsmarked. Herved skades rettighedshaverens interesser unødigt ved at tillade uhindret adgang til videresalg af brugte e-bøger. 

Ikke konsumption

Tom Kabinet anførte, at salget af brugte e-bøger hørte under den såkaldte ”spredningsret” i ophavsretten, som er undergivet en konsumptionsregel på samme måde som også gælder fysiske eksemplarer af bøger. Reglen om konsumption er implementeret i § 19 i ophavsretsloven. Ved en fysisk bog konsumeres spredningsretten ved salget af bogen, hvorefter en køber af en fysisk bog frit kan videresælge bogen uden tilladelse fra rettighedshaveren bag bogen. 

EU-Domstolen anfører, at det ikke på baggrund af direktivets ordlyd kan udledes, om levering af e-bøger udgør en overføring til almenheden, hvorfor Domstolen bl.a. udleder resultatet af forarbejderne til direktivet, og at konsumptionsreglen og retten til at sprede værker var påtænkt kun at skulle omfatte fysiske eksemplarer. Formålet med direktivet og de immaterielle love er at beskytte rettighedsindehaveren af den intellektuelle frembringelse og dennes økonomiske interesser, og med hensyn til e-bøger har man altså fundet det nødvendigt at beskytte rettighedshaveren mod en udnyttelse ved videresalg af e-bøger.

EU-Domstolens nye dom fastslår, at videresalg af e-bøger skal betragtes som ”overførsel til almenheden”. Der indtræder derfor ikke konsumption af ”spredningsretten” i forhold til e-bøger, og videresalg forudsætter derfor tilladelse fra rettighedshaveren. En anvendelse af konsumptionsreglen ville medføre en større indvirkning på rettighedshavernes (forlag og forfattere) vederlag, da der vil kunne opstå et større marked, hvor man let og til lave omkostninger kunne distribuere ”brugte” e-bøger i nøjagtig samme kvalitet, som den ”originale” e-bog og uden at rettighedshaverne modtog nogen form for betaling. 

eboger_bech-bruun

Bech-Bruuns kommentarer
EU-Domstolens afgørelse er af stor betydning for det voksende marked for e-bøger. Man køber altså ved en e-bog alene en personlig brugsret til e-bogen, som man ikke efterfølgende kan videreoverdrage. Et marked for videresalg af ”brugte” e-bøger vil altså forudsætte, at det sker med en eller anden form for aftale med rettighedshaverne til e-bogen, typisk i form af udgiveren/forlaget.  

Dommen er et vigtigt fortolkningsbidrag til retsstillingen indenfor ophavsretten, og hvordan diverse downloads og overføringer skal fortolkes under ophavsretten. Siden UsedSoft-afgørelsen har det ikke været klart, hvordan retsstillingen for fx videresalg af e-bøger var, men det er nu fastslået, og retsstillingen er altså forskellig alt efter om der downloades et eksemplar af software eller e-bøger. 

Dommen, Sag C-263/18, er afgjort d. 19. december 2019 og kan læses her.