En række af de fonde, som er underlagt anbringelsesbekendtgørelsen, har som følge af de senere års lave renteniveauer og dermed lave afkast haft svært ved at generere overskud til uddeling. Civilstyrelsen har som konsekvens heraf sendt et udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse i høring. Høringsfristen er den 29. september 2020 kl. 12.00.

Anbringelsesbekendtgørelsen finder anvendelse på fonde omfattet af fondsloven, stadfæstede fonde og successorfonde. Bekendtgørelsen regulerer bl.a., hvilke typer værdipapirer fondes midler kan anbringes i, medmindre fondens fundats indeholder en tydelig fravigelse af bekendtgørelsens anbringelsesregler. 

De centrale ændringer
De væsentligste ændringer i bekendtgørelsens regler vedrører bestemmelserne om anbringelse i værdipapirer. 

De væsentligste ændringer er: 

  • Det foreslås bl.a., at grænsen for hvor stor en del af fondens kapital, der kan anbringes i værdipapirer, hæves fra 50 % til 75 %. 
  • Ordlyden vedrørende anbringelse i UCITS ændres, så det fremgår, at anbringelse kan ske i udloddende UCITS, afdelinger eller andelskasser af sådanne. Derudover indeholder udkastet to nye bestemmelser om UCITS, som fonde kan anbringe alle midlerne i. 
  • Det  foreslås, at fonde fremover kan erhverve aktier, der mindst én gang inden for de seneste tre år har givet udbytte. Efter den gældende bekendtgørelse må der kun erhverves aktier, der har givet udbytte ifølge beslutning truffet på enten den seneste afholdte generalforsamling eller på den seneste efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 
  • Styrelsen foreslår herudover en ny bestemmelse i bekendtgørelsens § 13, som under en række nærmere angivne betingelser giver mulighed for at anbringe højest 15 % af fondens midler i andele i alternative investeringsfonde.
  • Endvidere foreslås det som noget nyt, at fonde kan anvende en række nærmere afgrænsede, afledte finansielle instrumenter på dækket basis, når de handles på et reguleret marked. Formålet er at give fonde bedre mulighed for at afdække reelt eksisterende risici forbundet med investeringerne, uden at den samlede eksponering forøges. 
  • Endeligt er der foreslået en tre-måneders frist for, hvornår indestående på fondens kapitalkonto senest skal være anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler eller særlige bestemmelser i fondens vedtægt. 

Derudover indeholder bekendtgørelsen en række øvrige mindre justeringer. Høringsfristen er som nævnt den 29. september kl. 12.00. 

Penge Mønter Hånd

Bech-Bruuns kommentar
Det er positivt, at fondene får alternative investeringsmuligheder, og at 50 %-grænsen hæves til 75 %. 

Det har tidligere i processen været drøftet at udelade kravet om, at obligationer, der handles på et reguleret marked, skal være rentebærende, fordi der kan være situationer, hvor der kan være gode argumenter for at placere midler i ikke-rentebærende obligationer. 

Bech-Bruun følger udviklingen frem til vedtagelsen af bekendtgørelsen og vil opdatere løbende i processen. 

Høringsbrevet kan findes her. 

Udkast til ændret anbringelsesbekendtgørelse kan findes her.