Bekendtgørelsen indeholder bl.a. justerede bestemmelser vedrørende anbringelse i værdipapirer, en definition af begrebet "rentebærende obligationer", en ny bestemmelse om alternative investeringsfonde og en bestemmelse om anvendelsen af afledte finansielle instrumenter på dækket basis.

Den nye anbringelsesbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. november 2020, er i overvejende grad identisk med det udkast, som blev sendt i høring i efteråret. Vi har tidligere fremhævet de væsentligste ændringer her

En helt central ændring i bekendtgørelsen er, at fonde fremover kan anbringe 75 procent af midlerne i aktier, UCITS, erhvervsobligationer mv. Det betyder, at fonde alene er forpligtet til at anbringe minimum 25 procent af midlerne i rentebærende obligationer.

En anden væsentlig ændring af bekendtgørelsen er, at det nu fremgår af bekendtgørelsen, hvad der skal forstås ved "rentebærende obligationer". Dvs. obligationer med en rente på 0 procent eller derover. 

Bekendtgørelsen indeholder desuden en ny bestemmelse i § 13 om alternative investeringsfonde og en ny bestemmelse i § 14 om anvendelse af afledte finansielle instrumenter på dækket basis. 

Mønter Kroner Penge

Bech-Bruuns kommentar
Det er vores opfattelse, at den nye anbringelsesbekendtgørelse giver fondsbestyrelserne en god anledning til at genbesøge og genoverveje fondenes nuværende kapitalplacering og risikoprofil. Fondsbestyrelserne skal desuden være opmærksom på, at kontante midler, der indestår på fondens kapitalkonto, fremover skal anbringes i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler senest 3 måneder efter beløbets indsættelse på kontoen.