Den 21. oktober 2020 fremsatte justitsministeren forslag til en ny retsafgiftslov. Lovforslaget indeholder en række væsentlige ændringer af reglerne om retsafgift, herunder en forenkling af de gældende regler. Lovforslaget indebærer bl.a. en nedsættelse af retsafgiften for anlæggelse af sager af større økonomisk værdi.

Den nye retsafgiftslov skal erstatte den gældende lov om retsafgifter fra 1969. Lovforslagets overordnede formål er at forenkle reglerne om betaling af retsafgift, så de fremadrettet bliver lettere at forstå og anvende.

Nedenfor uddybes tre af lovforslagets væsentlige ændringer:

  • Forslag om justering af retsafgiften for sagsanlæg og retsafgiften for hovedforhandling
  • Forslag om afskaffelse af procentbaserede retsafgifter
  • Forslag om afskaffelse og forhøjelse af visse typer retsafgifter.

Den nye retsafgiftslov forventes at træde i kraft den 1. april 2021.

Justering af retsafgiften for sagsanlæg og retsafgiften for hovedforhandling
Justitsministeren foreslår en justering af forholdet mellem retsafgiften, der betales for sagsanlæg, og retsafgiften, der betales for hovedforhandlingen. Det indebærer konkret, at:

  • Retsafgiften for sagsanlæg vil blive en fast, mindre afgift. Afgiften vil som udgangspunkt være 750 kr. for sager med en værdi på højst 100.000 kr. og 1.500 kr. for sager med en værdi på mere end 100.000 kr.
  • Retsafgiften for hovedforhandlingen vil skulle fastsættes ud fra faste satser, der afhænger af sagens værdi. Satserne spænder fra 3.000 kr. (for sager med en værdi på mellem 100.001-250.000 kr.) til 160.000 kr. (for sager med en værdi på mere end 6.000.000 kr.) Retsafgiften vil som udgangspunkt skulle betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen.

Der er tale om en ændring af de gældende regler, hvor sagsøger almindeligvis betaler en procentbaseret retsafgift afhængig af sagens værdi ved sagsanlæg. Med ændringen undgår både sagsøger og domstolene at skulle forholde sig til sagens nøjagtige værdi på tidspunktet for sagsanlæg.

For retssager af større økonomisk værdi vil lovforslaget desuden betyde, at retsafgiften for sagsanlæg nedsættes, og størstedelen af retsafgiften vil fremover skulle betales tættere på hovedforhandlingen. For en retssag med en sagsgenstand på 5.000.000 kr. vil retsafgiften udgøre 1.500 kr. for sagsanlæg og 110.000 kr. for hovedforhandlingen. For en retssag med en sagsgenstand på 50.000.000 kr. vil retsafgiften udgøre 1.500 kr. for sagsanlæg og 160.000 kr. for hovedforhandlingen. For meget store sager er der således tale om en mindre forhøjelse af den samlede retsafgift, der i dag maksimalt kan udgøre 150.000 kr.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det fremover være mindre omkostningstungt at anlægge retssager (af større økonomisk værdi). Der vil naturligvis fortsat være økonomiske risici forbundet med anlæggelsen af retssager, herunder potentielt sagsomkostninger til modparten, interne omkostninger mv.

konfliktløsning_bechbruun

Faste retsafgifter skal erstatte de procentbaserede retsafgifter
Justitsministeren foreslår videre, at alle procentbaserede retsafgifter afskaffes, så retsafgifter udelukkende opgøres efter faste afgiftssatser.

Forslaget ændrer de gældende regler, hvorefter der for nogle sagstyper (fx civile sager med en økonomisk værdi på mere end 50.000 kr., betalingspåkrav på mere end 50.000 kr. og sager om udlæg og arrest, hvor kravet overstiger 3.000 kr.) i dag betales en procentbaseret retsafgift af hele sagens værdi eller af den del værdien, der overstiger en vis grænse.

Formålet er at forenkle reglerne om og processen for retsafgift ved at undgå, at sagens værdi skal fastlægges nøjagtigt af hensyn til beregningen af retsafgift. 

Afskaffelse og forhøjelse af retsafgifter
Justitsministeren foreslår desuden at afskaffe visse retsafgifter, herunder retsafgifter der ikke har et processuelt formål. Det drejer sig bl.a. om retsafgiften for skyldners egenbegæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling samt retsafgiften for udlæg af et dødsbo uden bobehandling.

Justitsministeren foreslår videre at forhøje andre typer retsafgifter. Det drejer sig bl.a. om minimumsafgiften for sagsanlæg, der foreslås fastsat til 750 kr., og afgifterne forbundet med fogedsager, hvor der foreslås en fast afgift på 750 kr. uanset sagens værdi og sagens behandlingsmåde. 

Bech-Bruuns kommentar
Lovforslaget indeholder en række væsentlige ændringer af de gældende regler om retsafgift og vil på flere punkter forenkle forståelsen og anvendelsen af reglerne om retsafgift.

Vi følger lovforslagets behandling tæt.