Photo of Thomas Munk Rasmussen Thomas Munk Rasmussen Partner 72273355

Forbrugerombudsmanden har netop afgjort 66 sager, som omhandlede uansvarlig långivning. Forbrugerombudsmanden vurderede, at aftalerne var urimelige, fordi långiverne ikke havde overholdt deres pligt til at kreditværdighedsvurdere låneansøgerne. På den baggrund vurderede Forbrugerombudsmanden, at låneaftalerne var ugyldige.

De 66 låneaftaler blev ydet af 12 forskellige banker og forbrugslånsvirksomheder. Aftalerne var efter Forburgerombudsmandens opfattelse ugyldige, fordi en kreditværdighedsvurdering af låneansøgerne ville have vist, at forbrugerne slet ikke havde de fornødne økonomiske forudsætninger for at overholde låneaftalerne. Se Forbrugerombudsmandens afgørelse her.

Långiverne er ikke enige i Forbrugerombudsmandens fortolkning og den endelige afklaring af spørgsmålet henhører under domstolene, men flere af virksomhederne har alligevel valgt at følge afgørelserne og dermed eftergive renter, omkostninger eller i nogle tilfælde hele gælden.

De kommende måneder forventes Forbrugerombudsmanden at træffe afgørelse i omkring 70 tilsvarende sager, som lige nu er under behandling. 

Krav om både indhentelse og anvendelse af oplysningerne
Långivere har en pligt til at vurdere, om en forbruger er kreditværdig. En forbruger er kreditværdig, når forbrugeren har råd til at betale ydelserne på det nye lån til tiden, efter alle forbrugerens andre faste og variable udgifter er betalt. Hvis der er tale om kassekredit eller stående lån, skal forbrugeren også både have råd til at betale påløbne renter og gebyrer samt kunne afdrage gælden inden rimelig tid.

Pligten indebærer, at långiveren skal indhente oplysninger om forbrugerens økonomiske situation, blandt andet gennem e-skat og andre let tilgængelige registrer, der kan vise, om et lån vil føre til en overgældsætning af forbrugeren. 

Flere af långiverne havde oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de ikke havde foretaget en beregning af forbrugerens rådighedsbeløb, og at de dermed ikke havde vurderet, om forbrugeren rent faktisk kunne betale på de ansøgte lån. Andre långivere havde oplyst, at de rent faktisk havde indhentet oplysningerne.

Forbrugerombudsmanden har i sin afgørelse udtalt, at långiverne ikke har anvendt oplysningerne, fordi oplysningerne netop viste, at forbrugerne ikke var kreditværdige, og dermed ikke ville kunne betale på lånene. 

I flere af tilfældene ville forbrugerne efter betaling af afdrag på gæld og andre nødvendige omkostninger have færre penge end en person under gældssanering, som skal opretholde en beskeden levefod.

Da en reel kreditværdighedsvurdering ville have vist, at forbrugerne slet ikke havde de økonomiske forudsætninger for at overholde låneaftalerne, var låneaftalerne derfor efter Forbrugerombudsmandens vurdering urimelige og dermed ugyldige. 
 

lommeregner

Konsekvenser
Forbrugerombudsmandens afgørelser indebærer, at lånegiverne i de 66 låneaftaler ikke har krav på betaling af renter og gebyrer, men derimod kun på tilbagebetaling af selve lånet (hovedstolen). 

Forbrugernes afholdte betalinger kan modregnes i lånebeløbet.

Da efterlevelse af reglerne om kreditværdighedsvurdering af låneansøgere er en af flere betingelser for at opnå tilladelse som forbrugslånsvirksomhed, har Forbrugerombudsmanden orienteret Finanstilsynet om problemet. 


Bech-Bruuns kommentar 

Forbrugerombudsmandens afgørelser understreger långiveres pligt til at kreditværdighedsvurdere låneansøgere. 

Samtidig fastslår Forbrugerombudsmanden, at oplysningerne ikke alene skal indhentes, men også anvendes på en sådan måde, at forbrugere ikke ydes lån, medmindre de er kreditværdige, og dermed har udsigt til at kunne tilbagebetale lån og omkostninger. 

Afgørelserne ser desuden ud til at udgøre en del af et øget fokus på området for uforsvarlige lån og kviklån. Folketinget vedtog således den 4. juni 2020 en lov om skærpelse af reglerne for kviklån, som indebar markante stramninger af reglerne for markedsføring af kviklån, herunder en grænse for hvor høje årlige omkostninger et lån maksimalt kan have og et loft over, hvor meget en forbruger maksimalt kan betale tilbage i renter og gebyrer.

Læs mere om den nye lov om kviklån her.