Bech-Bruun samarbejde

Forbrugerombudsmanden har netop vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem virksomheden og en forbruger.

Forbrugerombudsmanden har den 31. august 2020 offentliggjort en afgørelse om et forlig mellem en forbruger og en bank. Efter forbrugerens opfattelse havde banken foretaget en utilstrækkelig kreditvurdering, hvilket forbrugeren indgav en klage over til Forbrugerombudsmanden. Afgørelsen kan læses på Forbrugerombudsmanden hjemmeside her.

Banken og forbrugeren indgik et forlig, som banken gjorde betinget af, at forbrugeren ikke måtte udtale sig offentligt eller privat om forliget og desuden skulle tilbagekalde sin klage hos Forbrugerombudsmanden.

Af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder fremgår det, at en finansiel virksomhed skal udvise god erhvervsskik over for forbrugere. Bestemmelsen svarer i det væsentligste til den mere generelle bestemmelse i markedsføringsloven om, at en erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmanden har i den forbindelse vurderet, at det er i strid med god skik for finansielle virksomheder at betinge et forlig af en tavshedsklausul, når forliget er indgået mellem en virksomhed og en forbruger. Den pågældende tavshedsklausul blev derfor kendt ugyldig af Forbrugerombudsmanden.

Forbrugerombudsmanden har i afgørelsen særligt lagt vægt på følgende forhold:

  • Forbrugere må ikke fratages sine centrale rettigheder som ytringsfrihed
  • Forbrugere må ikke fratages adgangen til håndhævelsesmyndigheder
  • Forbrugere må ikke fratages adgangen til juridisk bistand.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan virksomheder ikke nægte forbrugere disse rettigheder som en betingelse for at indgå et forlig. Virksomheder skal derfor respektere forbrugerens ytringsfrihed og ret til at videregive oplysninger til myndigheder og til juridisk bistand.

Forbrugerombudsmanden har i sagen udtalt følgende: ”Det er kun positivt, hvis forbrugere og virksomheder kan finde mindelige løsninger på deres tvister. Men det må ikke ske på bekostning af forbrugerens centrale rettigheder som ytringsfriheden og adgangen til juridisk bistand. De rettigheder kan virksomhederne ikke tage fra forbrugerne. Det vil naturligvis kunne vanskeliggøre vores håndhævelse af lovgivningen, hvis virksomheder som betingelse for forlig pålægger forbrugere ikke at kommunikere med os.”

Bech-Bruuns kommentarer
På trods af at afgørelsen vedrører en finansiel virksomhed, har Forbrugerombudsmanden i afgørelsen brugt et generelt sprog, hvorfor afgørelsen må forventes at have en betydning både for finansielle virksomheder og andre virksomheder, der indgår aftaler med forbrugere.

Bestemmelsen om god skik i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder har som nævnt mange ligheder med generalklausulen om god markedsføringsskik i markedsføringsloven, hvis rækkevidde ikke er begrænset til finansielle virksomheder.

Vi anbefaler på baggrund af Forbrugerombudsmandens afgørelse, at virksomheder som udgangspunkt undlader at anvende tavshedsklausuler i forlig og aftaler med forbrugere, uanset om der er tale om en finansiel virksomhed eller ej, hvis de derved fratages retten til at udøve centrale rettigheder som ytringsfrihed samt retten til at klage til håndhævelsesmyndigheder og/eller juridisk bistand.

Hvis I har spørgsmål til afgørelsen eller brug for rådgivningen inden for området, er I velkomne til at kontakte os.