Folketingets partier har på et pressemøde den 19. marts 2020 fremlagt det endelige forslag til hjælpepakke til selvstændige og mindre virksomheder. Forslaget er fremkommet efter forhandling med Folketingets partier i forlængelse af regeringens forslag til hjælpepakke af 18. marts 2020.

Hjælpepakken omhandler udover en række andre forslag bl.a. følgende ordninger, der er målrettet selvstændige og virksomheder, der er særligt hårdt ramt af de indgribende COVID-19-tiltag.

Ordningerne indebærer i hovedtræk:

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere

Forslaget indebærer, at selvstændige og freelancere kan få kompensation fra staten, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen pga. COVID-19, regnet fra den 9. marts 2020.
 • Virksomheden har maksimalt 10 fuldtidsansatte.
 • Omsætningen skal have været over 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit i en periode.
 • Den selvstændige ejer min. 25 procent af virksomheden.
 • Virksomheden er registreret i CVR senest den 1. februar 2020.

Såfremt betingelserne er opfyldt, vil kompensationen udgøre:

 • 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
 • Kompensationen kan dog udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
 • Kompensationen gives for maksimalt 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni 2020.

Kompensationen er ikke et lån og skal således ikke tilbagebetales, medmindre det viser sig, at omsætningsnedgangen alligevel ikke udgør 30 procent, eller virksomhedsejerens personlige indkomst i 2020 overstiger 800.000 kr.

Selvstændige erhvervsdrivende uden CVR-nr. (freelancere), som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 procent kan få dækket 75 procent af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal, www.virksomhedsguiden.dk.

(Artiklen fortsætter under billedet)
penge

Midlertidig kompensationsordning for faste udgifter

Da en række virksomheder har oplevet markant omsætningsnedgang som følge af regeringens COVID19-tiltag (eksempelvis forbud mod større forsamlinger og butikslukninger), er Folketingets partier blevet enige om at kompensere virksomhederne for deres faste udgifter.

Ordningen indebærer, at staten kompenserer virksomheden følgende andele af virksomhedens faste udgifter (eksempelvis husleje, renteudgifter, leasing):

 • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent.
 • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.

25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent.

Herudover vil virksomheder, som regeringen ved bekendtgørelse har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, blive kompenseret svarende til 100 procent af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Ansøgningsprocessen forventes at blive som følger:

 • Virksomheden ansøger om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. 
 • Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 dokumenteres ved opgørelse for hele eller dele af perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.
 • Virksomheden afgiver tro- og loveerklæring om, at omsætningen er faldet.

Erhvervsstyrelsen udbetaler kompensationen hurtigst muligt.

Der kan ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af støtteperioden vil der ske en kontrol på baggrund af virksomhedens momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Bech-Bruuns kommentarer
Begge ordninger er komplekse og indeholder væsentlig flere nuancer end angivet ovenfor. Herudover afventer den endelige udformning såvel vedtagelse af lovgrundlag, Europa-Kommissionens godkendelse, idet ordningerne vurderes at udgøre statsstøtte, og den endelige udformning af administrationsordningerne.

Bech-Bruun følger implementeringen af ordningerne tæt.

Det er Bech-Bruuns opfattelse, at ordningerne – sammen med en række af de øvrige tiltag – må anses som et meget væsentligt bidrag til at forbedre likviditeten for en lang række virksomheder, der er ramt af økonomisk nedgang som følge af COVID-19-pandemien. 

Effekten af forslagene vil i høj grad afhænge af hvor hurtigt, de implementeres, og hvor hurtigt kompensationen udbetales til virksomhederne.