I forlængelse af indgåelse af trepartsaftalen af den 14. marts 2020 om økonomisk hjælp til COVID-19-ramte arbejdsgivere og deres medarbejdere har regeringen netop fremsat lovforslaget, der skal implementere trepartsaftalen. Lovforslaget forventes vedtaget på tirsdag den 24. marts 2020.

Indledning
Som opfølgning på trepartsaftalen tilsluttede Folketingets Finansudvalg sig den 17. marts 2020 aktstykke nr. 108 om tilslutning til etablering af en midlertidig lønkompensationsordning (”Aktstykket”), hvorefter virksomhederne kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af COVID-19.

Med Aktstykket etableres en midlertidig lønkompensationsordning på 3.800 mio. kr. i 2020 for virksomheder med fyringstruede lønmodtagere. Ordningen gælder fra 9. marts til og med 9. juni 2020.

Formålet med lovforslaget er blandt andet at fastlægge retsstillingen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere, når de er omfattet af lønkompensationsordningen.

Hvem omfatter lønkompensationsordningen?
Det fremgår af lovforslaget, at lønkompensationsordningen gælder alle private virksomheder, der er registreret i CVR.

Lønkompensationsordningen gælder for de private virksomheder, der står overfor herhjemme at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller af mere end 50 ansatte.

Erhvervsministeren har oplyst, at optællingen af enten 30 % af lønmodtagerne eller 50 lønmodtagere skal ske på baggrund af CPR-numre og ikke med afsæt i virksomhedernes årsværk.

Hvad indebærer lønkompensationsordningen?
Lønkompensationsordningen er struktureret på følgende måde:

  • Funktionærer: Kompensationen fra staten er 75 % af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtageres bruttoløn månedligt, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær.
  • Ikke-funktionærer: Kompensationen fra staten er 90 % af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtageres bruttoløn månedligt, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af støtteordningen i 3 måneder.

Lønkompensationen gælder for de lønmodtagere, som ellers skulle være afskediget som følge af COVID-19-situationen, men som i stedet hjemsendes.

Hvad er betingelserne for lønkompensationsordningen?
Lønkompensationsordningen er blandt andet betinget af følgende:

  • Fuld løn: Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn til lønmodtagerne i kompensationsperioden, selvom de måtte være økonomisk hårdt ramt af COVID-19. De pågældende lønmodtagere er således ikke opsagt.
  • Manglende udnyttelse af eksisterende muligheder: Virksomheden må ikke gøre brug af eksisterende muligheder for hjemsendelse af lønmodtagere uden løn.
  • 5 arbejdsdage: Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal afvikle ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i løbet af kompensationsperioden. Lønmodtageren kan selv vælge, om de 5 dage skal afholdes som opsparet ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn mv. I de tilfælde, hvor lønmodtageren ikke har ferie, afspadsering mv., skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår
  • Fravalg af afskedigelser som følge af økonomiske vanskeligheder: Virksomheden kan ikke samtidig med, at lønkompensationsordningen gælder for virksomheden, afskedige lønmodtagere som følge af de økonomiske vanskeligheder. Ved gennemførelse af sådanne afskedigelser, ophører lønkompensationsordningen.

Hvad angår den periode, hvor lønmodtageren ikke modtager løn, lægges der i lovforslaget op til, at arbejdsgiveren efter forhandling med lønmodtageren skal beslutte, hvornår perioden skal ligge. Det er dog et krav, at perioden ligger inden for hjemsendelsesperioden.

Perioden skal således placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og arbejdsgiveren skal under hensyntagen til virksomhedens forhold så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske herom.

Dette betyder, at det i sidste ende er arbejdsgiveren, der beslutter tidspunktet for, hvornår perioden på de 5 dage uden løn skal placeres, men dagene skal placeres forholdsmæssigt, fx hvis lønmodtageren er hjemsendt i 2 måneder, skal de 5 dage placeres jævnt over perioden.

Da lønkompensationsordningen gælder fra den 9. marts til den 9. juni 2020, lægges der op til, at opsparet ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed, der er afviklet i denne periode, tæller med i opgørelsen af de ”5 arbejdsdage”. Hvis en virksomhed således søger om lønkompensation for en periode forud for lovens ikrafttræden, og hvor lønmodtageren fx efter aftale med virksomheden har holdt ferie i forbindelse med hjemsendelse, vil disse dage kunne tælle med i opgørelsen af de ”5 arbejdsdage”.

Lønkompensation i henhold til lønkompensationsordningen forudsætter også, at den lønmodtager, som arbejdsgiveren modtager lønkompensation for, sendes hjem i den periode, som der modtages kompensation for, og at lønmodtageren ikke må arbejde i den pågældende periode.

Endelig skal lønmodtageren være ansat før den 9. marts 2020.


Hvilket varsel gælder i forhold til hjemsendelse?
Der lægges i lovforslaget op til, at en arbejdsgiver, der modtager kompensation under lønkompensationsordningen, kan hjemsende en lønmodtager i overensstemmelse med betingelserne i Aktstykket, uanset hvad der ellers måtte følge af bestemmelser i kollektiv overenskomst, anden lovgivning, eller hvad der i øvrigt er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Hjemsendelse kan ske med dags varsel.

Hvornår starter lønkompensationsordningen?
Der er lagt op til, at lønkompensationsperioden starter ved hjemsendelsen af den første berørte medarbejder og afsluttes fra den dag, hvor virksomheden varsler eller afskediger lønmodtagere som følge af økonomiske årsager, eller ved ordningens udløb den 9. juni 2020.

Hvad angår spørgsmålet om, hvor mange gange der kan søges om lønkompensation, så fremgår det af lovforslaget, at virksomhederne som udgangspunkt kun kan søge om lønkompensation én gang i perioden 9. marts – 9. juni. For det tilfælde, at virksomheden får behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt, kan der dog søges igen.

Hvad gælder i tilfælde af ophør af hjemsendelsen?
I de tilfælde, hvor der sker afbrydelse i hjemsendelsesperioden, fx fordi lønmodtageren genoptager arbejde, genindtræder lønmodtageren i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen.

Hvad gælder der i forhold til dokumentation?
De virksomheder, som ønsker at søge om lønkompensation, skal blandt andet kunne oplyse/dokumentere følgende:

  • Virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel
  • Lønmodtagerne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer
  • Virksomheden skal efter udbetalingen af lønkompensation dokumentere lønmodtagernes lønniveau, at lønmodtageren har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de omfattede lønmodtagere i den angivne periode

Derudover vil Erhvervsstyrelsen endvidere kunne pålægge enhver virksomhed, der har søgt om lønkompensation, at anvende revisorbistand i forbindelse med dokumentation for de forskellige forhold.

Virksomhederne skal ansøge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen. Det kan ske online, forventeligt fra næste uge.

Øvrige støtteordninger
Hvis virksomheden søger om støtte efter lønkompensationsordningen, så kan virksomheden ikke få dækket de samme omkostninger fra øvrige støtteordninger vedtaget som følge af COVID-19.

Bech-Bruuns kommentarer
De mange virksomheder, der allerede nu er alvorligt økonomisk udfordret som følge af COVID-19, bør undersøge, i hvilket omfang de kan blive omfattet af lønkompensationsordningen, og om det er den rette hjælpepakke at benytte sig af.