Der er nu opnået enighed mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om vilkårene for en gradvis udfasning af lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020, hvorefter ordningen ophører.

Som opfølgning på trepartsaftalen fra den 15. marts tilsluttede Folketingets Finansudvalg sig den 17. marts aktstykke nr. 108 om tilslutning til etablering af en midlertidig lønkompensationsordning (’Aktstykket’), hvorefter virksomhederne kan få delvis kompensation for lønudgifter til fyringstruede medarbejdere som følge af COVID-19-situationen.

Med Aktstykket etableres en midlertidig lønkompensationsordning på 3.800 mio. kr. i 2020 for virksomheder med fyringstruede lønmodtagere.

Ordningen løb i første omgang fra den 9. marts til og med 9. juni, men regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 18. april enige om at forlænge ordningen til og med 8. juli. Med gårsdagens aftale er der nu enighed om, at lønkompensationsordningen skal forlænges til og med den 29. august, hvorefter den ophører endeligt.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er dog enige om, at lønkompensationsordningen forlænges særskilt ud over den 29. august for de virksomheder, som har fortsat holder lukket som følge af, at de fortsat har forbud mod at holde åbent. Hvad angår disse virksomheder, så ophører ordningen, når forbuddet ophæves.

Hvem er omfattet af lønkompensationsordningen?
Lønkompensationsordningen gælder for alle privatretlige juridiske personer samt enkeltmandsvirksomheder, der er registreret i CVR, og som står overfor at skulle varsle afskedigelser på minimum 30 pct. eller mere end 50 af virksomhedens ansatte, grundet et forventet omsætningstab som konsekvens af COVID-19-udbruddet.

Virksomhederne kan kun modtage lønkompensation for de medarbejdere, der har en fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, og som er blevet ansat før den 9. marts 2020 med fast arbejdssted i Danmark. De pågældende medarbejdere må ikke have en ejerandel på 25 pct. eller derover af den kompensationsberettigede virksomhed. Der kan ikke ydes kompensation til organer inden for den offentlige forvaltning.

Hvad indebærer lønkompensationsordningen?
Lønkompensationsordningen er struktureret på følgende måde:

  • Funktionærer: Kompensationen fra staten er 75 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtageres månedsløn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat funktionær.
  • Ikke-funktionærer: Kompensationen fra staten er 90 pct. af de samlede lønudgifter for de omfattede lønmodtageres månedsløn, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever og lærlinge.

For deltidsansatte opgøres kompensationen forholdsmæssigt.

Ved ’løn’ forstås den ansattes arbejdsmarkedsbidragspligtige og arbejdsmarkedsbidragsfrie A-indkomst medregnet virksomhedens og den ansattes eget ATP-bidrag samt eventuelle bidrag til arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Beregning af lønkompensation tager udgangspunkt i den ansattes gennemsnitlige løn. Lønnen beregnes på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste tre måneder hhv. 12 måneder, i overensstemmelse med virksomhedens indberetninger til eIndkomstregistret. I de tilfælde, hvor virksomheden endnu ikke har foretaget indberetning til eIndkomstregistret, skal virksomheden oplyse medarbejderens løn i forbindelse med anmodningen om lønkompensation.

Hvad er betingelserne for lønkompensationsordningen?
Lønkompensationsordningen er blandt andet betinget af følgende:

  • Fuld løn: Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selvom de måtte være økonomisk hårdt ramt af COVID-19-situationen. De pågældende lønmodtagere er således ikke opsagt.
  • Fem arbejdsdage: Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal afvikle ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i løbet af kompensationsperioden. Lønmodtageren kan selv vælge, om de fem dage skal afholdes som opsparet ferie, afspadsering, tjenestefri uden løn mv. I de tilfælde, hvor lønmodtageren ikke har ferie, afspadsering mv., skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Se også nedenfor i forhold til forlængelse af perioden til og med den 29. august.
  • Fravalg af afskedigelser som følge af økonomiske vanskeligheder: Virksomheden kan ikke afskedige lønmodtagere, som følge af økonomiske vanskeligheder, samtidig med, at lønkompensationsordningen gælder for virksomheden. Ved gennemførelse af sådanne afskedigelser ophører lønkompensationsordningen.

Virksomheden skal i forbindelse med ansøgningen bekræfte, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af COVID-19.

Hvad angår den periode, hvor lønmodtageren ikke modtager løn, skal arbejdsgiveren efter forhandling med lønmodtageren beslutte, hvornår perioden skal ligge. Det er dog et krav, at perioden ligger inden for hjemsendelsesperioden.

Perioden skal således placeres forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, og arbejdsgiveren skal, under hensyntagen til virksomhedens forhold, så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske.

Dette betyder, at det i sidste ende er arbejdsgiveren, der beslutter tidspunktet for, hvornår perioden på de fem dage uden løn skal placeres, men at dagene skal placeres forholdsmæssigt. Det betyderat hvis lønmodtageren fx er hjemsendt i to måneder, skal de fem dage placeres jævnt over perioden. I de tilfælde, hvor der i forvejen er aftalt lønnedgang, kan medarbejderne ikke pålægges at afholde nogle feriedage eller anden frihed for egen regning .

Lønkompensation i henhold til lønkompensationsordningen forudsætter også, at den lønmodtager, som arbejdsgiveren modtager lønkompensation for, sendes hjem i den periode, som der modtages kompensation for, og at lønmodtageren ikke må arbejde i den pågældende periode.

Hvilket varsel gælder i forhold til hjemsendelse?
Hjemsendelse kan ske med dags varsel. En arbejdsgiver, der modtager kompensation under lønkompensationsordningen, kan hjemsende en lønmodtager, uanset hvad der ellers måtte følge af bestemmelser i kollektiv overenskomst, anden lovgivning, eller hvad der i øvrigt er aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager.

Hvad gælder i tilfælde af ophør af hjemsendelsen?
I de tilfælde, hvor der sker afbrydelse i hjemsendelsesperioden, fx fordi lønmodtageren genoptager arbejdet, genindtræder lønmodtageren i de ansættelsesvilkår, der var gældende på tidspunktet for hjemsendelsen. Arbejdsgiveren kan med en dags varsel forlange, at lønmodtageren genindtræder i arbejdspligten.

Hvad gælder der i forhold til dokumentation?
De virksomheder, som ønsker at søge om lønkompensation, skal blandt andet kunne oplyse/dokumentere følgende:

  • Antallet af ansatte, som er eller vil blive hjemsendt uden at arbejde
  • Navn og CPR-nr. på hver af de hjemsendte ansatte
  • Ansættelsesform
  • Begrundelsen for hjemsendelsen
  • Hjemsendelsens forventede varighed

Derudover vil Erhvervsstyrelsen pålægge enhver virksomhed, der har søgt om lønkompensation, at anvende revisorbistand i forbindelse med den efterfølgende kontrol af den udbetalte kompensation.

Forlængelse af perioden
Gårsdagens aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at forlænge lønkompensationsordningen til og med den 29. august, indebærer, at lønkompensationsordningen kommer til at strække sig hen over industriferien.

I den forbindelse er det et krav, at de medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke kan opnås lønkompensation, forudsat at medarbejderne har optjent feriedagene efter ferieloven. De enkelte virksomheder kan under alle omstændigheder ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden.

Hvis virksomheden fortsat ønsker at modtage lønkompensation, skal de genansøge til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation. Ansøgningen udfyldes og indsendes via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.

Bech-Bruuns kommentarer
De virksomheder, der fortsat er alvorligt økonomisk udfordret som følge af COVID-19-situationen, bør allerede nu undersøge, i hvilket omfang der er behov for at søge om en forlængelse af lønkompensationsordningen.

Vil du vide mere?
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lise Lauridsen, Morten Ulrich eller Sandro Ratkovic. Du kan også rette henvendelse til din kontaktperson hos Bech-Bruun.