PPA’er gør det muligt for større erhvervsvirksomheder at bidrage positivt til reduktionen af CO2-udslip, men kontrakterne kan være komplekse og svære at forhandle på plads.

PPA står for ”Power Purchase Agreement” og er en elhandelsaftale mellem en sælger af elektricitet, fx en elproducerende virksomhed, og en køber af elektricitet (aftager). Kontrakterne gør det muligt for erhvervsvirksomheder at købe vedvarende energi uden om elbørsen og benævnes ofte Corporate PPA.

I en PPA indgår sælger og køber en aftale om en bestemt mængde produceret el, der skal aftages til en aftalt pris ofte over en længere periode. Der findes som udgangspunkt forskellige typer af PPA’er: On-site PPA, Sleeved PPA og virtuel PPA. I en On-site PPA leverer det elproducerende anlæg strøm direkte til forbrugsstedet hos aftageren, hvorimod der ved en Sleeved PPA leveres og aftages strøm gennem det kollektive elnet. Således er der en tredjepart (elhandleren), der foretager den faktiske transaktion mellem parterne i en Sleeved PPA. I en virtuel PPA aftales en fast mængde strøm sammen med en såkaldt hedge-aftale, der regulerer prisrisikoen mellem parterne, når der er udsving i strømprisen på elbørsen.

PPA’er er komplekse kontrakter, og særligt længerevarende kontrakter kan indebære en risiko for begge kontraktparter. En PPA kan fx omfatte opførslen af et nyt elproducerende anlæg (”addtionality”). I disse PPA’er skal parterne udover de sædvanlige klausuler også tage stilling til bestemmelser om opførslen af anlægget, herunder forsinkelser og leveringssted. Det er i den sammenhæng også vigtigt at være opmærksom på de regulatoriske forhold som eksempelvis elproduktionsbevillinger og nettilslutning.

Ved siden af de sædvanlige kommercielle overvejelser vedrørende pris, løbetid m.m. er der ved indgåelsen af PPA’er også en række øvrige forhold, som parterne bør være særligt opmærksomme på:

Produktionsbegrænsninger (”curtailment”)
Der kan af forskellige årsager opstå en begrænsning i mængden af produceret strøm i forhold til den aftalte mængde strøm. Produktionsbegrænsningen kan blandt andet opstå ved uforudsete hændelser, som overbelastning af elnettet eller reparationer ved skader, men også under planlagte vedligeholdsarbejder. Da begrænsningen i produktionen kan påvirke dels den aftalte mængde strøm, dels antallet af de oprindelsesgarantier, som et projekt genererer, bør parterne tage stilling til, hvordan de vil behandle eventuelle begrænsninger i en PPA.

Risikoen for begrænsninger kan blandt andet håndteres ved at indsætte en garantibestemmelse, hvorefter producenten forpligtes til en bestemt produktionsmængde på årsbasis, eller hvorefter anlægget er tilgængeligt til at producere strøm en bestemt procentdel af timer på årsbasis (”availability guarantee”). Ved beregningen af mængden kan der tages hensyn til eventuelle begrænsninger og indsættes bestemmelser om betaling af bod, hvis den aftalte mængde ikke leveres. Parterne bør strukturere kontrakten på en måde, så den bedst imødekommer parternes individuelle behov og ønsker. Det bemærkes, at Energinet for nogle anlæg under visse betingelser kan reducere eller afbryde adgangen i transmissionsnettet mod betaling, hvis balancen i det kollektive elnet ikke kan opretholdes.

Force majeure
En force majeure-klausul kan være afgørende i længerevarende kontrakter, hvor parterne ikke kan forudse behovet for at bringe kontrakten til ophør på grund af uforudsete hændelser. Hvor curtailment er begrænsninger i produktionen af strøm og levering af strøm til elnettet, kan force majeure komme til udtryk på andre måder, fx leveringsumulighed på grund af vejrforhold, krig eller ekspropriation. Ligesom ved andre typer af kontrakter er det vigtigt at sikre en tilstrækkelig bred, men samtidig stabil klausul, der kan fange situationer, som kan opstå, uden at det får karakter af en udvidet ophævelsesadgang.


Offshore Vindmøller Energi Havet

Ændringer i lovgivningen
Vedvarende energikilder er underlagt en omfattende lovgivning og er genstand for politisk bevågenhed i Danmark, Europa og globalt. Dette indebærer, at retsgrundlaget er i konstant udvikling. Der kan derfor være behov for at fastlægge ansvaret for eventuelle fremtidige lovændringer, som kan påvirke indholdet i PPA’en, hvad enten det angår ansvarsfordelingen, betalingen, nettilslutningen eller øvrige forhold.

Oprindelsesgarantier
Udstedelsen af oprindelsesgarantier er en af fordelene for erhvervsvirksomheder ved at indgå en PPA, da de dokumenterer og garanterer oprindelsen eller den anvendte metode til produktion af energi. Oprindelsesgarantierne udstedes af Energinet til producenten, og derfor bør parterne i en PPA regulere, hvordan garantierne skal håndteres. De grundlæggende elementer, der bør reguleres, er blandt andet pris for overdragelse, hvem der har ansvaret ved eventuelle lovændringer, og hvem garantierne skal tilfalde.

Balanceansvar
Den balanceansvarlige part er ansvarlig over for Energinet for ubalancer mellem forventet og reel produktion, hhv. forventet og reelt forbrug af strøm i driftsdøgnet. I en PPA er producenten og aftageren ofte hver især ansvarlig for at håndtere balanceansvaret for hhv. produktion og forbrug. Dog kan balanceansvaret varetages af en tredjepart, fx en elhandelsvirksomhed. Vælger parterne den sidstnævnte løsning, skal betingelserne fastlægges i en trepartsaftale med elhandelsvirksomheden, og aftalen bør afspejle klausulerne i PPA’en. Det sidste forhold er endnu vigtigere, hvis parterne har forskellige balanceansvarlige aktører for hhv. produktion og forbrug.

Hos Bech-Bruun har vi stor erfaring med indgåelse og forhandling af PPA’er og kan hjælpe med at udarbejde de klausuler, der passer bedst til den kontrakt, som din virksomhed ønsker at indgå. Du er meget velkommen til at kontakte os.