Kommissionen vedtog den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte under COVID-19 udbruddet. Formålet var at sikre en mere fleksibel anvendelse af reglerne under krisen. Kommissionen har nu foreslået fem yderligere tiltag.

Kommissionen vedtog den 19. marts en række midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som skal gøre det lettere for medlemsstaterne at yde statsstøtte med henblik på at støtte økonomien under COVID-19-udbruddet. Rammebestemmelserne foreslås nu udvidet med fem yderligere tiltag, der skal sikre medlemsstaternes adgang til at gribe ind, hvor behovet er størst:

  • Støtte til forskning og udvikling relateret til COVID-19 for at imødegå den aktuelle sundhedskrise.
  • Støtte til opbygning og opgradering af testfaciliteter for produkter, som er relevante for håndteringen af udbruddet, såsom vacciner, medicinsk udstyr eller medicinske anordninger samt værne- og desinfektionsmidler.
  • Støtte til fremstilling af produkter, som er relevante for at tackle COVID-19-udbruddet, såsom vacciner, medicinsk udstyr eller medicinske anordninger samt værne- og desinfektionsmidler. 

De ovennævnte tre tiltag indeholder både mulighed for, at støtten kan forhøjes yderligere, hvis medlemsstaterne samarbejder på tværs af landegrænserne, og mulighed for at stille underskudsgarantier med henblik på at give virksomhederne incitament til at investere yderligere.

  • Målrettet støtte i form af henstand med indbetaling af skat og/eller suspension af arbejdsgivernes socialsikringsbidrag med henblik på at undgå afskedigelser som konsekvens af COVID-19- krisen i bestemte regioner eller brancher, der er hårdt ramt af udbruddet.
  • Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte med henblik på at undgå afskedi-gelser i bestemte regioner eller brancher, der er hårdt ramt af udbruddet.

De nye midlertidige rammebestemmelser gør det lettere for medlemsstaterne at udnytte den fleksibilitet, der allerede er indbygget i statsstøttereglerne, og bestemmelserne tager sigte på de særlige udfordringer, som flere medlemsstater oplever lige nu.

Kommissionen gjorde allerede den 13. marts opmærksom på, at støtteforanstaltninger, bl.a. i form af hjælpepakker, kan falde uden for anvendelsesområdet for statsstøttereglerne eller være godkendt under de eksisterende statsstøtteregler, hvis der er tale om ikke-diskriminerende foranstaltninger, der gælder for alle virksomheder. 

pipette_medico

Støtteforanstaltninger/hjælpepakker godkendes i stort antal af Kommissionen
Den 27. marts havde Kommissionen godkendt 22 nationale foranstaltninger i 14 afgørelser under de nye rammebestemmelser. Irland, Estland, Danmark, Frankrig, Luxembourg og Italien har siden hen fået godkendt  yderligere fem støtteforanstaltninger i milliardstørrelsen. 

Godkendelsen af den danske plan for statsstøtte omhandler EKFs tiltag til gavn for danske eksportvirksomheder, som vi tidligere har skrevet om her.

Bech-Bruuns kommentar
Virksomheder bør være opmærksomme på, hvilke støtteforanstaltninger de eventuelt er omfattet af og derved gøre brug af muligheden for at få dækket driftsomkostninger i krisetiden, hvor omsætningen, for de flestes vedkommende, er faldende. 

Derudover bør man være særligt opmærksom på, at man ikke modtager støtte, der er uforeneligt med statsstøttereglerne. Særligt kreditinstitutioner bør have for øje, at eventuelle indirekte løbende fordele, der nydes som følge af deres position som finansiel mellemmand, kan være ulovlig statsstøtte.