Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for store virksomheder, som har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af udbruddet af COVID-19. Ansøgning om garanti skal indgives af det långivende institut til Vækstfonden.

Regeringen har som en del af sin hjælpepakke til erhvervslivet aktiveret Vækstfonden for at afhjælpe de likviditetsudfordringer, mange virksomheder står overfor som følge af COVID-19 udbruddet. Med den indførte garantiordning vil Vækstfonden kunne stille garantier for 70 % af beløbene af enkeltlån, som ydes af pengeinstitutter, leasingselskaber eller tilsvarende til større virksomheder, der er økonomisk trængt på grund af COVID-19.

Garantiordningen i hovedtræk

Hvem kan garantier stilles for?
Garantier kan stilles for lån ydet af långivende pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., hvor det långivende institut ansøger herom. Virksomheden skal have lidt eller forvente at lide et omsætningstab på mindst 30 % i dele af eller hele perioden fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Store virksomheder er som udgangspunkt virksomheder med en årlig omsætning på mere end 50 millioner euro og mere end 250 ansatte.

Hvordan fungerer garantiordningen?

  • Garantiordningen gælder foreløbigt indtil den 1. oktober 2020 og gælder også færøske og grønlandske virksomheder.
  • Garantier kan stilles over for et långivende institut på 70 % af et enkeltlån og driftskredit til kreditværdige virksomheder.
  • Garantiordningen gælder for lån, der ydes til virksomheder, som har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30 % som følge af COVID-19 pandemien i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
  • Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, som overstiger det opgjorte omsætningstab, og der kan ikke ydes garanti til virksomheder, hvor et eksisterende lån fra det långivende institut har objektiv indikation på kreditforringelse per 1. januar 2020.
  • Der kan godt stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, men dog kun én gang til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode. En periode skal være på mindst 14 dage.

Hvilke vilkår gælder for garantier?

  • Garantier har en løbetid på højst 7 år.
  • Det er et krav for garantistillelsen, at låneprovenuet ikke anvendes til at afdrage på anden gæld til det långivende institut.
  • Hvis et forventet omsætningstab ikke realiseres, nedskrives garantien med 70 % af det ikke-realiserede forventede omsætningstab.
  • Vækstfonden kan træffe afgørelse om bortfald af en stillet garanti eller tilbagebetaling af udbetalt garantibeløb, hvis tabsopgørelsen, som har været lagt til grund for garantien, ikke er korrekt, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af det ansøgende institut, eller hvis garantien i øvrigt måtte være blevet stillet eller et garantibeløb udbetalt på fejlagtigt grundlag.

Hvor meget koster en garanti?
Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision på 0,25 % af beløbet på det garanterede lån. Derudover fastsætter Vækstfonden på markedsvilkår en individuel garantiprovision på grundlag af en samlet vurdering af garantiens størrelse, garantiens varighed, sikkerhed stillet af virksomheden, virksomhedens finansielle forhold og øvrige relevante økonomiske forhold.

I praksis vil Vækstfonden lægge det långivende instituts rating af låntager til grund for sin risikovurdering af den låntagende virksomhed og vil med udgangspunkt i denne placere virksomheden i én af Vækstfondens fem risikoklasser:

Præmiesatserne kan forhøjes med op til 0,75 %, hvis lånet ydes, uden at der er stillet nogle underlæggende sikkerheder.

Garantiprovisionen opkræves årligt.

Hvad med de små og mellemstore virksomheder?
Vi forventer snart at se en tilsvarende ordning blive indført for små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden er i samarbejde med Erhvervsministeriet og EU-kommissionen ved at tilrettelægge en sådan ordning.

Ansøgningsprocessen
Det er det långivende institut, som skal indgive en ansøgning om garantistillelse til Vækstfonden. Ansøgningen sker ved udfyldelse af en ansøgningsblanket, som kan findes på Vækstfondens hjemmeside, hvorfra der også kan hentes en nærmere beskrivelse af dokumentationen og vilkår for garantistillelsen.

Inden ansøgningen afgives, skal det långivende institut have foretaget en kreditvurdering af den låntagende virksomhed.

Ansøgninger skal indgives senest den 15. oktober 2020.

Bech-Bruuns kommentarer
Bech-Bruun opfordrer alle virksomheder ramt af COVID-19 til at undersøge deres muligheder for at benytte sig af de forskellige initiativer, regeringen for tiden introducerer for at afbøde de omfattende, negative konsekvenser af COVID-19 pandemien i samråd med deres finansieringspartnere og rådgivere. Den nyetablerede garantiordning via Vækstfonden er en af dem.

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.