Erhvervsministeriet har nu udstedt den bekendtgørelse, der giver mulighed for, at virksomheder, der har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19, kan søge om kompensation for faste omkostninger.

Ordningen indeholder en række detaljer, og den enkelte virksomhed bør derfor nøje undersøge, hvorledes den er dækket, og hvilke krav og muligheder den enkelte virksomhed er underlagt.

I hovedtræk omfatter ordningen dog følgende:

Hvem kan søge?
Ordningen kompenserer som udgangspunkt virksomheder, der:

 • Er registret i CVR-registeret senest den 9. marts 2020
 • Har faste omkostninger for mindst 25.000 kr. i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020
 • Forventer et fald i omsætningen
  • På mindst 40 procent i hele perioden (den 9. marts til og med den 8. juni 2020)
  • Eller på 100 procent i en del af perioden (den 9. marts til og med den 8. juni 2020), som følge af et forbud mod at holde åbent.

Hvor meget dækkes?
Ordningen dækker følgende andel af virksomhedens faste omkostninger: 

 • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent
 • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent 
 • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 procent.

Hvis virksomheder har været underlagt et forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 procent af virksomhedens faste omkostninger for den periode, virksomheden skulle holde lukket.

Nedgangen i omsætningen skal som udgangspunkt vurderes ud fra virksomhedens omsætning i perioden den 1. april til den 30. juni 2019.

Det skal endvidere begrundes, hvorfor nedgangen skyldes COVID-19.

Hvilke omkostninger dækkes?
Der ydes kompensation for de dokumenterbare omkostninger, som virksomheden skal afholde, selvom virksomheden ikke har omsætning, medmindre disse med rimelighed kunne have været afværget.

Ifølge Erhvervsministeriets vejledning, dækkes omkostninger i følgende kategorier:

 • Ejendomme
  • Fx omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
  • Fx omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
  • Fx omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker.
 • Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer)
  • Fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.
 • Renteomkostninger og gebyrer
  • Fx renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.

Der ydes kompensation, hvis omkostningen relaterer sig til perioden den 9. marts til den 8. juni 2020, også selvom den faktiske betaling først er uden for denne periode.

Som udgangspunkt skal virksomhedens udgifter sammenlignes med virksomhedens tilsvarende udgifter i perioden den 1. december 2019 til den 29. februar 2020.

Virksomheden kan endvidere få dækket 80 procent af sine udgifter til revisorerklæring til brug for ansøgningen, dog maksimalt 16.000 kr.

Der kan maksimalt dækkes faste omkostninger op til 60 mio. kr.

(Nyheden fortsætter under billedet)

monter_kroner_bechbruun

Hvordan søges der?
Ansøgning sker for via www.virksomhedsguiden.dk og skal bl.a. vedlægges en erklæring fra en uafhængig registreret eller godkendt revisor på, at virksomheden har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt.

Der forventes at blive åbnet for indsendelse af ansøgninger i uge 15.

Ansøgningen skal indsendes inden den 30. juni 2020.

Virksomhederne skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning og de faktiske faste omkostninger i perioden den 9. marts til og med den 8. juni 2020, og udbetalingen af kompensation vil således være underlagt såvel efterfølgende kontrol som eventuel efterregulering.

Hvornår udbetales der?
Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår udbetaling til virksomhederne vil ske.

***

Ovenstående er som nævnt alene ordningens hovedtræk, og det er derfor vigtigt, at den enkelte virksomhed sætter sig grundigt ind i eller søger rådgivning om hvilke krav og muligheder, der gælder for den enkelte virksomhed.

Forhåbentlig vil ordningen være en tiltrængt hjælp til de virksomheder, der er ramt af COVID-19-krisen og, sammen med de øvrige hjælpepakker, sikre, at flest mulige virksomheder kommer sikkert gennem krisen.

Se vores nyheder om COVID-19 og hvilke af vores specialister, der kan besvare forskellige juridiske spørgsmål i relation til den ekstraordinære situation her.