Folketingets partier har den 18. april forlænget og samtidig ændret kompensationsordningen for faste omkostninger.

Virksomheder skal søge særskilt under den forlængede ordning, og det vil forventeligt således være muligt at undlade at søge under den nye, forlængede ordning, hvis virksomheden blot ønsker dækning efter den hidtidige ordnings muligheder og krav.

Det er vigtigt at understrege, at den egentlige lovtekst ikke er på plads endnu, hvorfor nedenstående alene bygger på Finansministeriets foreløbige udmeldinger og partiernes aftaletekst.

Ordningen udvides, så den nu omfatter perioden den 9. marts til den 8. juli 2020, hvor den tidligere omfattede den 9. marts til den 8. juni 2020.

I hovedtræk omfatter den forlængede ordning følgende:

Hvem kan søge?
Ordningen kompenserer som udgangspunkt virksomheder, der:

 • Er registret i CVR-registeret senest den 9. marts 2020

 • Har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i en tre måneders periode

 • Forventer et fald i omsætningen

  • På mindst 35 procent i hele perioden (den 9. marts til og med den 8. juli 2020)

  • Eller på 100 procent i en del af perioden (den 9. marts til og med den 8. juli 2020), som følge af et forbud mod at holde åbent.

Hvor meget dækkes?
Ordningen dækker følgende andel af virksomhedens faste omkostninger: 

 • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 procent.

 • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 procent.

 • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 procent.

Hvis virksomheden har været underlagt et forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 procent af virksomhedens faste omkostninger for den periode, virksomheden skulle holde lukket.

Hvilke omkostninger dækkes?
Der er ikke ændret i typen af omkostninger, der dækkes, hvormed der fortsat ydes kompensation for de dokumenterbare omkostninger, som virksomheden skal afholde, selvom virksomheden ikke har omsætning, medmindre disse med rimelighed kunne have været afværget.

Ifølge Erhvervsministeriets vejledning, dækkes omkostninger i følgende kategorier:

 • Ejendomme
  • Eksempelvis omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring.
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
  • Eksempelvis omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.) 
 • Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver
  • Eksempelvis omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker. 
 • Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer)
  • Eksempelvis leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software.
 • Renteomkostninger og gebyrer
  • Eksempelvis renter, gebyrer, bidrag mv. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.

Der ydes kompensation, hvis omkostningen relaterer sig til perioden den 9. marts til den 8. juli 2020, også selvom den faktiske betaling først sker uden for denne periode.

Der er ikke lagt op til ændring i den såkaldte ”referenceperiode”. Det betyder, at virksomhedens udgifter som udgangspunkt fortsat skal sammenlignes med virksomhedens tilsvarende udgifter i perioden den 1. december 2019 til den 29. februar 2020.

Virksomheden kan endvidere få dækket 80 procent af sine udgifter til revisorerklæring til brug for ansøgningen, dog maksimalt 16.000 kr.

Der kan maksimalt dækkes faste omkostninger op til 110 mio. kr. i perioden den 9. marts til den 8. juli 2020.

Finansministeriet undersøger pt. endvidere mulighederne for, at virksomheder med ekstraordinære underskud for 2019, alligevel kan modtage kompensation.

Som noget nyt, kan der ikke søges efter den forlængede ordning, hvis virksomheden påtænker at udbetale udbytte for regnskabsåret 2020 og 2021. Det samme gælder for påtænkte aktietilbagekøbsprogrammer. Disse betingelser gælder dog alene for virksomheder, der vil modtage mere end 60 mio. kr. Virksomhederne vil dog kunne udbetale udbytte og tilbagekøbe aktier, hvis virksomhederne forinden har tilbagebetalt den del af den modtagne kompensation, der overstiger 60 mio. kr.

Virksomheder, der har base i såkaldte ”skattely-lande”, vil ikke kunne søge under den forlængede ordning, hvis det i henhold til EU-retten er muligt at afskære dem herfor.

Læs videre under billedet.

Regnskab

Hvordan søges der?
Ansøgning sker for via www.virksomhedsguiden.dk og skal bl.a. vedlægges en erklæring fra en uafhængig registreret eller godkendt revisor på, at virksomheden har opgjort omsætning og faste omkostninger korrekt.

Der er endnu ikke oplyst, hvornår der kan ansøges efter de nye regler. Reglerne gælder dog med tilbagevirkende kraft fra den 8. marts, og hvis virksomheden allerede har ansøgt, vil der kunne ansøges igen.

Ansøgningen skal formentlig fortsat indsendes inden den 30. juni 2020.

Virksomhederne skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning og de faktiske faste omkostninger i perioden den 9. marts til og med den 8. juni 2020, og udbetalingen af kompensation vil således være underlagt såvel efterfølgende kontrol som eventuel efterregulering.

Hvornår udbetales der?
Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår udbetaling til virksomhederne vil ske.

***

Ovenstående er som nævnt alene ordningens hovedtræk. Det er derfor vigtigt, at den enkelte virksomhed sætter sig grundigt ind i, eller søger rådgivning om, hvilke krav og muligheder, der gælder for den enkelte virksomhed.

Forhåbentlig vil ordningen være en tiltrængt hjælp til de virksomheder, der er ramt af COVID-19-krisen og, sammen med de øvrige hjælpepakker, sikre, at flest mulige virksomheder kommer sikkert gennem krisen.