Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om en række tiltag, der skal sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. Der er bl.a. fokus på at sætte gang i offentlige indkøb og fremrykke kommunernes planlagte anlægs- og renoveringsprojekter.

Regeringen og Folketingets partier er nået til enighed om en række midlertidige kompensationsordninger og andre tiltag, herunder i relation til offentlig indkøb, der skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. 

Aftaleparterne er enige om, at kompensationsordningerne vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Der er enighed om, at der til og med den 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Dispensationerne trækkes tilbage tidligere, hvis den ekstraordinære situation forbedres inden da. Dispensationerne anvendes til følgende initiativer: 

Adgang til forudbetaling 
Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til den 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden for forudbetaling. 

Undlade at opkræve bod mv. 
Statslige institutioner er allerede blevet opfordret til at udvise fleksibilitet over for leverandører. Det bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19. Det kan fx være relevant i situationer, hvor leverandøren leverer forsinket som følge af coronavirus, og hvor der i henhold til kontrakten kan opkræves bod under normale omstændigheder. Dermed reduceres usikkerhed hos leverandører om, hvorvidt de kan påkalde sig force majeure. 

Proces 
Regeringen vil snarest sende et akstykke til Finansudvalget med henblik på at få initiativerne godkendt af Folketinget. Dertil er det under afklaring, om der er tale om statsstøtte, som skal godkendes af EU-Kommissionen. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner. 

(Artiklen fortsætter under billedet)

kran_byggeplads_bechbruun

Bech-Bruuns kommentarer
KL og Danske Regioner har opfordret kommuner og regioner til at fremrykke betalinger til virksomheder, og KL har opfordret kommunerne til så vidt muligt at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter mv.

Det fremgår ikke af aftalen om COVID-19-initiativer, hvad opfordringen til kommunerne om at fremrykke planlagte anlægs- og renoveringsprojekter nærmere indebærer. 

Hvis det er et spørgsmål om at fremme projekter, der i forvejen skulle være udført i 2020, må man gå ud fra, at kommunerne har medtaget udgifterne i budgettet for 2020 og taget højde for anlægsloftet. 

Hvis kommunerne derimod ønsker at fremme projekter i 2020, der skulle være udført i 2021 eller senere, og som ikke fremgår af budgettet for 2020, skal der sikres bevillingsmæssig hjemmel i 2020, og det skal overvejes, om projektet kan udføres inden for anlægsloftet. Det fremgår nemlig ikke af aftalen om COVID-19-initiativer, om der vil ske et løft af kommunernes anlægsloft, men det vil formentlig blive afklaret snart.