I tillæg til den nylige garantiordning for store virksomheder, har Erhvervsministeren nu også udstedt en bekendtgørelse om en særlig garantiordning via Vækstfonden, der stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder, som har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19 udbruddet. Ansøgning om garanti skal indgives af det långivende institut til Vækstfonden.

Bech-Bruun skrev i sidste uge om Vækstfondens garantiordning for store virksomheder. Denne ordning er nu blevet ledsaget af en i hovedtræk tilsvarende ordning målrettet små og mellemstore virksomheder. Med garantiordningen vil Vækstfonden kunne stille garantier for 70 % af beløbene af enkeltlån, som ydes af pengeinstitutter, leasingselskaber eller tilsvarende til små og mellemstore virksomheder, der er økonomisk trængt på grund af COVID-19.

Garantiordningen i hovedtræk

Hvem kan garantier stilles for?
Garantier kan stilles for lån ydet af långivende pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., hvor det långivende institut ansøger herom. Virksomheden skal have lidt eller forvente at lide et omsætningstab på mindst 30 % i dele af eller hele perioden fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Små og mellemstore virksomheder er som udgangspunkt virksomheder med en årlig omsætning på højst 50 millioner euro og ikke mere end 250 ansatte.

Hvordan fungerer garantiordningen?

  • Garantiordningen gælder foreløbigt indtil den 1. oktober 2020 og gælder også færøske og grønlandske virksomheder.
  • Garantier kan stilles over for et långivende institut på 70 % af et enkeltlån og driftskredit til kreditværdige virksomheder.
  • Garantiordningen gælder for lån, der ydes til virksomheder, som har lidt eller forventer at lide et omsætningstab på mindst 30 % som følge af COVID-19 pandemien i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til den 30. september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.
  • Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, som overstiger det opgjorte omsætningstab, og der kan ikke ydes garanti til virksomheder, der per 1. januar 2020 er "kriseramte" i henhold til definitionen i Kommissionens forordning Nr. 651/2014. Det vil eksempelvis være selskaber, der har tabt mere end 50 % af den tegnede kapital.
  • Der kan godt stilles garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, men dog kun én gang til dækning af omsætningstab, der vedrører hele eller dele af samme periode. En periode skal være på mindst 14 dage.
  • Der kan ikke ydes garanti for lånebeløb, der overstiger virksomhedens likviditetsbehov inkl. investeringsbehov for de næste 18 måneder i henhold til en likviditetsplan for virksomheden.

Hvilke vilkår gælder for garantier?

  • Garantier har en løbetid på højst 7 år.
  • Det er et krav for garantistillelsen, at låneprovenuet ikke anvendes til at afdrage på anden gæld til det långivende institut.
  • Hvis et forventet omsætningstab ikke realiseres, nedskrives garantien med 70 % af det ikke-realiserede forventede omsætningstab. Garantien bortfalder dog helt, hvis det realiserede omsætningstab falder under 30 % i forhold til samme periode i 2019.
  • Vækstfonden kan træffe afgørelse om bortfald af en stillet garanti eller tilbagebetaling af udbetalt garantibeløb, hvis tabsopgørelsen, som har været lagt til grund for garantien, ikke er korrekt, hvis der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger af det ansøgende institut, eller hvis garantien i øvrigt måtte være blevet stillet eller et garantibeløb udbetalt på fejlagtigt grundlag.

Hvor meget koster en garanti?
Vækstfonden opkræver som betaling for garantistillelse en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig risikopræmie på 1 % af det resterende garantibeløb.

Forskelle mellem garantiordningen for SMV'er og for store virksomheder
I store træk fungerer de to ordninger på ensartede vilkår, dog med visse forskelle.

Ansøgningsprocessen
Det er det långivende institut, som skal indgive en ansøgning om garantistillelse til Vækstfonden. Ansøgningen sker elektronisk ved udfyldelse af en anmeldelsesblanket, som kan findes på Vækstfondens hjemmeside, hvorfra der også kan hentes en nærmere beskrivelse af dokumentationen og vilkår for garantistillelsen.

Inden ansøgningen afgives, skal det långivende institut have foretaget en kreditvurdering af den låntagende virksomhed.

Ansøgninger skal indgives senest den 15. oktober 2020.

Bech-Bruuns kommentarer
Bech-Bruun opfordrer alle COVID-19 ramte virksomheder til at undersøge deres muligheder for at benytte sig af de forskellige initiativer, regeringen for tiden introducerer for at afbøde de omfattende, negative konsekvenser af COVID-19 pandemien i samråd med deres finansieringspartnere og rådgivere. De nye garantiordninger fra Vækstfonden er blandt disse initiativer.