Udbruddet af coronavirus (COVID-19) medfører en række udfordringer for danske virksomheder, der må tilpasse deres aktiviteter efter den ekstraordinære situation. Danske virksomheder risikerer at lide tab som følge af disse tilpasninger, heriblandt tab som følge af manglende eller ændrede leveringer og tab som følge af aflyste arrangementer. Som virksomhed er det centralt at få overblik over mulighederne for at få dækket sådanne tab, fx gennem sin forsikring eller gennem statens kompensationsordning.

Forsikringsdækning ved driftstab som følge af coronavirus
Det vil afhænge af hvilken forsikring din virksomhed har tegnet og de konkrete forsikringsvilkår om et tab som følge af coronavirus er forsikringsdækket. Det er derfor vigtigt at gennemgå sine forsikringsvilkår for at få afklaret de konkrete muligheder for forsikringsdækning.

Det er også en god idé at kontakte sit forsikringsselskab med henblik på at få rådgivning ud fra den konkrete situation.

Statens kompensationsordning for arrangører af større arrangementer
Den 10. marts 2020 foreslog regeringen en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, der aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af regeringens opfordring til at aflyse arrangementer med 1000 eller flere deltagere på grund af coronavirus.

Kompensationsordningen er rettet mod arrangører af større arrangementer, der ikke kan opnå forsikringsdækning for tab som følge af aflysninger af eller ændringer i arrangementer på grund af coronavirus.

Kompensationsordningen omfatter arrangementer for 1000 eller flere deltagere. Ordningen omfatter desuden arrangementer for 500 eller flere deltagere, når arrangementet er målrettet en af de særlige risikogrupper, herunder ældre eller helbredsmæssigt sårbare personer.

Det er endnu ikke afklaret, om kompensationsordningen vil blive ændret til at omfatte arrangementer for minimum 100 deltagere, i lyset af at regeringen den 11. marts 2020 ændrede sin opfordring om aflysning til at omfatte arrangementer for 100 deltagere.

Redningskrans

For at opnå kompensation skal arrangøren være en privatretlig juridisk person med hjemsted i Danmark. Arrangementet skal have været planlagt afholdt i Danmark og have været åbent for offentligheden.

Kompensationsordningen omfatter arrangementer planlagt i perioden 6. til 31. marts 2020. Regeringen vil senere tage stilling til en eventuel forlængelse af kompensationsordningen.

Alle arrangører, der opfylder kompensationsordningens kriterier, kan anmode om kompensation for tabte indtægter ved aflysning og for merudgifter ved udskudte arrangementer. Der ydes ikke kompensation, hvis aflysningen resulterer i en fortjeneste for arrangøren.

Vi anbefaler, at arrangører sikrer sig relevant dokumentation for tabte indtægter og merudgifter, idet et tab skal kunne dokumenteres. Dokumentationskravet afhænger af hvilke tab, der søges erstattet.

For tabte indtægter fra flere kilder, som fx salg af mad og drikke, merchandise mm., skal der udarbejdes et regnskab for arrangement, mens ansøgning om (alene) refusion af billetter solgt i forsalg kan ske ved indsendelse af en opgørelse til Erhvervsstyrelsen.

For alle ansøgninger om kompensation af tab på mere end 500.000 kr. skal der udarbejdes revisorpåtegnet regnskab og budget. Arrangører skal også ved indsendelse af ansøgning kunne dokumentere, at arrangørens forsikring ikke dækker arrangørens tab.

Bech-Bruun rådgiver om forsikringsdækning og statens kompensationsordning
I Bech-Bruun følger vi udviklingen tæt og er klar til at rådgive om forsikringsrelaterede problemstillinger og statens kompensationsordning.

Se vores nyheder om COVID-19 og hvilke af vores specialister, der kan besvare forskellige juridiske spørgsmål i relation til den ekstraordinære situation her.