Sundheds- og ældreministeren har nu udnyttet sine beføjelser i epidemiloven til at fastsætte et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger mv. med mere end 10 deltagere (”Forsamlingsforbuddet”). Sundheds- og ældreministeren har samtidig fastsat regler, som forlænger fristen for indsendelse af virksomheders årsrapport (”Fristforlængelsen”). Både Forsamlingsforbuddet og Fristforlængelsen træder i kraft den 18. marts 2020.

Bekendtgørelsen (nr. 224 af 17. marts 2020) om Forsamlingsforbuddet  (”Forbudsbekendtgørelsen”) kan ses her, og bekendtgørelsen (nr. 223 af 17. marts 2020) om Fristforlængelsen (”Fristbekendtgørelsen”) kan ses her.

Forsamlingsforbuddet og Fristforlængelsen har begge betydning for afholdelsen af generalforsamlinger i børsnoterede og unoterede selskaber, finansielle virksomheder mv. Vi har kort beskrevet tiltagenes umiddelbare konsekvenser for generalforsamlingen nedenfor. For en detaljeret behandling af emnet henviser vi til vores nyhedsbrev ”COVID-19: Om generalforsamlinger og intern viden”, som er opdateret i lyset af de nye tiltag.

Forsamlingsforbuddet

Forsamlingsforbuddet skal forhindre afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer mv. med et deltagerantal på mere end 10. Forsamlingsforbuddet skal forstås i bred forstand således, at enhver situation, hvor personer opholder sig sammen, som udgangspunkt vil være omfattet. Dette gælder både offentlige- og private begivenheder, og uanset om forsamlingen sker indendørs eller udendørs.

Forsamlingsforbuddet ophører i henhold til Forbudsbekendtgørelsen den 30. marts 2020. Forbuddet er alene begrundet i COVID-19-situationen, og Forsamlingsforbuddets tidsmæssige udstrækning vil derfor afhænge af Forsamlingsforbuddets nødvendighed for at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Danmark. Forsamlingsforbuddet vil muligvis senere blive forlænget.

Fristforlængelsen
Virksomheder skal afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven § 138, stk. 1. For finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed gælder endvidere, at den godkendte årsrapport skal sendes til Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Som konsekvens af Forsamlingsforbuddet har sundheds- og ældreministeren ved Fristbekendtgørelsen indført en forlængelse af fristen for indsendelse af godkendt årsrapport, da Forsamlingsforbuddet kan vanskeliggøre rettidig afholdelse af den ordinære generalforsamling. Fristforlængelsen omfatter virksomheder, der er omfattet af årsregnskabsloven.

Fristbekendtgørelsen indebærer, at virksomheder kan indsende deres årsrapporter senest otte uger efter Forsamlingsforbuddets ophør. Virksomheder kan imidlertid alene udnytte Fristforlængelsen, hvis de opfylder følgende betingelser:

  1. Virksomheden har ikke allerede afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt
  2. Virksomheden har flere ejere, end der efter Forsamlingsforbuddet lovligt må deltage i generalforsamlingen (i øjeblikket 10)
  3. Virksomhedens vedtægter indeholder ikke hjemmel til at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.

I relation til nr. 2 er det værd at bemærke, at Fristbekendtgørelsen benytter termen ”ejere”. Ud fra en formålsfortolkning og henset til, at årsregnskabsloven omfatter forskellige typer af virksomheder, må det dog kunne lægges til grund, at der derved menes ’stemmeberettigede’.

Virksomheder, som opfylder betingelserne, kan udnytte Fristforlængelsen, uanset om virksomhedens vedtægter indeholder bestemmelser om kortere frister eller særlige krav til tidspunktet for afholdelsen af virksomhedens generalforsamling.

For finansielle virksomheder gælder dog, at fravigelse af indsendelsespligten til Finanstilsynet kræver dispensation fra Finanstilsynet, jf. Fristbekendtgørelsens § 3, stk. 1. Dispensation kan gives, hvis det vil være ”umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt” at opfylde pligten. Finanstilsynet har oplyst, at Finanstilsynet i lyset af COVID-19-situationen vil dispensere fra administrative regler, hvor det er muligt. Finanstilsynets meddelelse kan ses her.

Fristbekendtgørelsen ophæves den 30. marts 2020, hvilket umiddelbart virker pudsigt, da virksomhederne da ret beset ikke efter den 30. marts 2020 har lovhjemmel til at fravige den almindelige frist i årsregnskabsloven § 138, stk. 1, og dermed ikke har mulighed for fuldt ud at indrette sig derefter. Det må imidlertid forventes, at Fristbekendtgørelsens tidsmæssige udstrækning forlænges, eller at de relevante myndigheder vil fortolke Fristbekendtgørelsen sådan, at Fristforlængelsen finder anvendelse, uanset ophævelsen af Fristbekendtgørelsen.

Konsekvenser for afholdelse af generalforsamling
Forsamlingsforbuddet giver anledning til en række praktiske overvejelser i relation til afholdelsen af generalforsamlinger. 

Hvis antallet af samtlige deltagere på generalforsamlingen ikke kan rummes inden for Forsamlingsforbuddet, vil virksomheden være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen. Virksomheder skal være opmærksomme på, at Forsamlingsforbuddet omfatter alle deltagere, dvs. både aktionærer, dirigent, revisor og andre deltagende personer. 

Fristforlængelsen kan give anledning til at overveje, om virksomheden bør udskyde en allerede indkaldt generalforsamling til et tidspunkt, hvor COVID-19-situationen tillader afholdelse af generalforsamlingen med en større deltagerkreds. Den korrekte fremgangsmåde vil da være at aflyse generalforsamlingen og afvente COVID-19-situationen og en eventuel ændring eller ophør af Forsamlingsforbuddet. Virksomheden kan herefter – under iagttagelse af vedtægter, selskabsloven eller anden relevant lovgivning – indkalde til en ny lovformelig ordinær generalforsamling i så god tid, at virksomheden kan indsende den godkendte årsrapport senest 8 uger efter Forsamlingsforbuddets ophør. 

Hvis virksomheden fortsat ønsker af afholde en allerede indkaldt eller planlagt generalforsamling, er det afgørende, at denne tilrettelægges, så Forsamlingsforbuddet og evt. andre restriktioner overholdes. Herudover kan virksomheden med fordel gøre brug af en række praktiske tiltag for at reducere smitterisiko mv. 

Vi henviser her til vores nyhedsbrev ”COVID-19: Om generalforsamlinger og intern viden”, som beskriver tiltagene og en række andre relevante forhold.

Hold dig opdateret på vores kommentarer og nyhedsbreve om COVID-19 her.