COVID-19-situationen medfører en lang række udfordringer for erhvervslivet, herunder i relation til afholdelse af ordinære generalforsamlinger samt godkendelse og indsendelse af årsrapporter. En ny hastelov giver erhvervsministeren mulighed for at forlænge fristen for indsendelse af årsrapporter. Det forventes, at fristen forlænges med tre måneder.

Den nye hastelov (”Hasteloven”) blev vedtaget af Folketinget den 2. april 2020.

Hvad indebærer Hasteloven?
Med Hasteloven kan erhvervsministeren blandt andet fastsætte regler om, at fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges, og at vedtægtsbestemmelser om frister for indkaldelse til og/eller afholdelse af generalforsamlinger kan fraviges. Disse regler får først virkning, når erhvervsministeren indfører konkrete bestemmelser herom ved udstedelse af en særskilt bekendtgørelse.

Det er forventningen, at erhvervsministeren inden for kort tid vil udstede bekendtgørelsen med følgende indhold:

  1. Fristen for indsendelse af årsrapporter forlænges med tre måneder.
  2. Fristen for indsendelse af halvårs- og delårsrapporter forlænges.
  3. Vedtægtsbestemmelser, der fx fastsætter bestemte tidspunkter eller frister for indkaldelse til og/eller afholdelse af ordinære generalforsamlinger, kan midlertidigt fraviges.
  4. Frister for indsendelse af anmeldelser om genoptagelse af virksomheder under tvangsopløsning, beslutninger om gennemførelse af fusioner og spaltninger samt grænseoverskridende transaktioner, kan midlertidigt fraviges. 

I bemærkningerne til Hasteloven nævnes det, at forlængelsen af fristen for indsendelse af årsrapporter vil være generel og ubetinget. Den forventede fristforlængelse adskiller sig dermed fra den allerede gældende forlængelse af fristen, der er nærmere beskrevet i vores nyhedsbrev ”COVID-19: For-samlingsforbud, indsendelse af årsrapport og generalforsamlinger”, og som kun kan benyttes af virksomheder, der har mere end 10 ejere, og som ikke kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Hvem vil blive omfattet af reglerne?
Det forventes, at fristforlængelsen mv. vil gælde for:

  1. Alle virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, og 
  2. Alle virksomheder, som skal aflægge regnskab i henhold til den finansielle regulering på Finanstilsynets område. 

Bekendtgørelsen vil i så fald blandt andet gælde for kapitalselskaber (både børsnoterede og unoterede selskaber), erhvervsdrivende fonde, visse kommanditselskaber, interessentskaber og andelsselskaber mv.  

Hvornår træder reglerne i kraft?
Hasteloven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende, hvorefter erhvervsministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte de ovenfor nævnte regler om fristforlængelse mv. Det forventes, at erhvervsministeren hurtigst muligt og inden for kort tid vil udstede bekendtgørelsen.

Hasteloven gør det desuden muligt for erhvervsministeren at udstede bekendtgørelsen med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2020. Denne mulighed skal blandt andet sikre, at tidligere fravigelser af vedtægtsbestemte frister, som udspringer af COVID-19-situationen, ikke kan danne grundlag for erstatnings- og/eller strafansvar. 

Afholdelse af generalforsamlinger
I lyset af Hasteloven kan virksomheder overveje, om afholdelsen af ordinære generalforsamlinger med fordel kan udskydes som følge af COVID-19-situationen eller forsamlingsforbuddet. Vi henviser her til vores nyhedsbrev ”COVID-19: Om generalforsamlinger og intern viden”, som beskriver en række juridiske og praktiske overvejelser i forhold til afholdelse af generalforsamlinger.