Photo of Peter Stig Jakobsen Peter Stig Jakobsen Partner 72273455

For at gøre det lettere for EU-medlemsstaterne at yde statsstøtte og dermed styrke økonomien under COVID-19-krisen vedtog Europa-Kommissionen den 19. marts en midlertidig regulatorisk ramme for behandlingen af statsstøtte. Det sikrede en mere fleksibel anvendelse af reglerne. Nu har Kommissionen vedtaget to yderligere foranstaltninger.

Europa-Kommissionen vedtog den 19. marts en række midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, som skulle gøre det lettere for medlemsstaterne at yde statsstøtte med henblik på at støtte økonomien under COVID-19-udbruddet. Disse blev den 3. april udvidet med fem nye tiltag.

Nu har Kommissionen vedtaget en yderligere ændring med det formål at supplere de typer foranstaltninger, der allerede er omfattet af de midlertidige rammebestemmelser og de gældende statsstøtteregler. Ændringen fastsætter de betingelser, hvorpå medlemsstaterne kan yde virksomheder statsstøtte i form af rekapitalisering og ansvarlig lånekapital, uden at det anses for uforeneligt med det indre marked.

Rekapitaliseringsforanstaltninger
Rekapitalisering vil kun skulle vurderes i henhold til rammebestemmelserne, hvis den sker på gunstigere vilkår end markedsvilkår, idet rekapitalisering på markedsvilkår ikke vil udgøre statsstøtte.

Medlemsstaterne kan foretage rekapitaliseringer på to måder:

  1. Egenkapitalinstrumenter, herunder udstedelse af nye ordinære aktier mv., og/eller
  2. Hybride kapitalinstrumenter, dvs. instrumenter med en egenkapitalkomponent, herunder udbytterettigheder, passive kapitalindskud mv.

Der er vide rammer for statens indtræden i virksomhederne, idet foranstaltningerne kan tage form af enhver variant af de to måder.

Betingelser for støtte i form af rekapitalisering
Rammebestemmelserne fastsætter betingelser for støtteforanstaltningens egnethed, nødvendighed og omfang. Således er støtte i form af rekapitalisering kun egnet, såfremt der ikke findes andre egnede løsninger, dvs. hvis støttemodtageren ikke er i stand til at finde finansiering på markedet på overkommelige vilkår, og de eksisterende støtteforanstaltninger i medlemsstaten ikke er tilstrækkelige til at dække virksomhedens likviditetsbehov.

Derudover skal rekapitaliseringen være nødvendig. Dvs. at den støttemodtagende virksomhed uden støtten vil have svært ved at opretholde sin aktivitet. Rekapitaliseringen skal desuden begrundes i ”det fælles bedste”, fx når rekapitaliseringen sker for at undgå forhold såsom social nød og markedssvigt som følge af et betydeligt fald i beskæftigelsen, at en innovativ eller systemisk vigtig virksomhed udtræder af markedet, risikoen for afbrydelse i en vigtig tjeneste mv.

Slutteligt skal støtten begrænses til det minimum, som er nødvendigt for at sikre støttemodtagerens levedygtighed, og den bør alene have til formål at genoprette støttemodtagerens kapitalstruktur, sådan som den så ud før COVID-19-udbruddet.

Virksomhederne skal desuden skriftligt anmode om støtte i form af rekapitalisering, før der kan ydes støtte.

euflag_bechbruun

Statens afkast ved rekapitaliseringen
Staten skal have et afkast, som nærmer sig markedsrenten. For at sikre at statens indgreb er midlertidigt, skal medlemsstaten desuden indføre en mekanisme, der tilskynder støttemodtagerne og/eller deres ejere til at tilbagekøbe de aktier, staten har købt for at yde statsstøtte.

Statens udtræden af virksomheden
Støttemodtagerne skal udarbejde en exitstrategi, som indeholder en tilbagekøbsplan samt en plan for anvendelsen af støttemidlerne.

Offentlighed og åbenhed
Støttemodtagende virksomheder skal offentliggøre oplysninger om anvendelsen af den modtagne støtte, herunder hvordan anvendelsen af støtten understøtter virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med EU's og medlemsstaternes forpligtelser inden for rammerne af den grønne og den digitale omstilling.

Støtte i form af ansvarlig lånekapital
Efter den nye ændring af rammebestemmelserne har medlemsstaterne nu også mulighed for at stille ansvarlig lånekapital til rådighed for virksomhederne på gunstige vilkår.

Der er tale om gældsforpligtelser, der er efterstillet almindelige privilegerede kreditorer i tilfælde af insolvens. Muligheden for at stille ansvarlig lånekapital til rådighed er et supplement til de eksisterende midlertidige rammebestemmelser, herunder muligheden for at yde seniorlån til trængte virksomheder.

Den ansvarlige lånekapital kan ikke konverteres til egenkapital, mens virksomheden er ”going concern”. Men da en sådan lånekapital i henhold til de midlertidige rammebestemmelser øger en virksomheds mulighed for at stifte seniorgæld ligesom ved kapitalstøtte, omfatter støtte i form af ansvarlig lånekapital højere vederlag og en yderligere begrænsning af beløbets størrelse i forhold til seniorgæld. Hvis medlemsstaterne ønsker at stille ansvarlig lånekapital til rådighed, som overstiger de fastsatte tærskelværdier, finder alle betingelserne for rekapitaliseringsforanstaltninger anvendelse.

Bech-Bruuns kommentar
De nye midlertidige regler er endnu et instrument til at sikre arbejdspladser og virksomheder under COVID-19-krisen. Med de nye regler udvides de muligheder, som stater, regioner og kommuner tidligere har haft til rådighed med henblik på at sikre, at virksomheder, som er særligt belastet af COVID-19-krisen, kan overleve krisen. Rammebetingelserne er samtidig med til at sikre den offentlige støttegiver en fornuftig risikopræmie for sin støtteinvestering.

Der er altid mange overvejelser bag en udvidelse af ejerkredsen eller tredjemands opnåelse af særlige rettigheder på baggrund af långivning – og sådanne overvejelser er naturligvis også relevante, hvis man anvender mulighederne for kapitaltilførsel, som følger af de nye regler.