Photo of Peter Stig Jakobsen Peter Stig Jakobsen Partner +4572273455

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 ruller ind over dansk erhvervsliv, og regeringen har derfor præsenteret en række initiativer, der skal hjælpe med at afbøde de negative økonomiske virkninger af virussens frembrud i Danmark. Hjælpepakken er netop godkendt af EU-Kommissionen.

Hjælpepakken til dansk erhvervsliv indeholder følgende elementer:

  • Delvis kompensation til arrangører, der har aflyst arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller arrangementer målrettet særlige risikogrupper,
  • Udskydelse af skatte- og momsbetalinger
  • Nedsættelse af en "Corona-enhed", som skal udvikle målrettede støtteforslag til de hårdest ramte brancher.

For arrangører, der har planlagt arrangementer med mere end 1.000 deltagere, eller mere end 500 deltagere, for hvem smitte med COVID-19 vil indebære en særlig risiko, betyder hjælpepakken, at det efter omstændighederne kan være muligt at få kompensation.

Kompensation kan ydes for tabte indtægter i tilfælde af aflysning og for merudgifter ved udskydelse. Det er dog en forudsætning, at kompensationen ikke fører til fortjeneste ved aflysningen eller udskydelsen. Det er derfor centralt, at du sikrer dokumentation for de udgifter som aflysningen eller udskydelsen medfører.

For at øge likviditeten i store virksomheder udsættes betalingsfristen for moms midlertidigt med 30 dage for afregning i marts, april og maj 2020. Betalingsfristen forlænges også midlertidigt for betaling af A-skat og AM-bidrag med 30 dage for afregning i april, maj og juni 2020. Store virksomheder defineres i denne henseende som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr. 

EU-flag Himmel

EU-rettens regler om statsstøtte
Det gælder efter EU-rettens regler om statsstøtte, at enhver form for støtte eller fordel, der ydes af offentlige midler til visse virksomheder eller grupper af virksomheder, som udgangspunkt skal anmeldes til og godkendes af EU-Kommissionen før støttetiltaget iværksættes. ”Støtte” omfatter direkte støtte, eksempelvis en direkte overførsel af penge, men også indirekte støtte, eksempelvis skatte- eller afgiftsfordele.

Det kan betyde meget for en virksomhed, hvis det viser sig, at den har fået tildelt ulovlig statsstøtte. I så fald vil virksomheden skulle tilbagebetale støttebeløbet, og evt. med såkaldte ”ulovlighedsrenter”. Det er derfor vigtigt, at både den støtteydende myndighed og støttemodtager er opmærksomme på statsstøttereglerne.

Statsstøttereglerne indeholder imidlertid også en særlig hjemmel til at yde støtte i force majeure-lignende situationer, jf. TEUF art. 107(2)(b), og det er netop med afsæt i denne undtagelse, at EU har godkendt COVID-19-hjælpepakken fra regeringen. Tidligere er bestemmelsen primært blevet anvendt i forbindelse med naturkatastrofer.

EU-Kommissionen lægger vægt på, at hjælpepakken kompenserer for skade, der er direkte forbundet med COVID-19-udbruddet. Derudover vil hjælpepakken hjælpe på de økonomiske skader, som udbruddet har og fortsætter med at forårsage i Danmark. Hjælpepakken er i øvrigt proportional, idet den ikke går videre end nødvendigt for at nedsætte skaderne.