CCS (Carbon Capture & Storage) er en del af løsningen på klimaudfordringerne, men indebærer visse udfordringer for virksomheder, der vil implementere teknologien.

Mandag den 9. marts 2020 udkom Klimarådets rapport om Danmarks klimaindsats frem mod 2030. I rapporten bliver CCS præsenteret som et betydeligt værktøj i klimaindsatsen med henblik på at opnå CO2-neutralitet. 

CCS er en teknologi, der omfatter opsamling (fangst), transport og geologisk lagring af CO2. CCS kan således bidrage til omkostningseffektive CO2-reduktioner, og er derfor et vigtigt værktøj til at nå klimamålsætningerne fastsat på globalt, EU og nationalt plan. 

Potentialet for CCS er særlig stort for den energitunge industri og energiforsyningssektoren, som står for en stor andel af CO2-udledningen i Danmark. De kan ved hjælp af teknologien nedbringe deres CO2-emissioner, og dermed yde et væsentligt bidrag til reduktionen af CO2 i Danmark og på globalt plan. 

De største CCS-anlæg findes i USA. I Norge har man iværksat flere CCS-projekter. I Klemetsrud uden for Oslo arbejder man eksempelvis på et waste-to-energy-udviklingsprojekt baseret på et succesfuldt pilotprojekt, der opsamlede 90 procent af CO2-emissionerne fra et affaldsforbrændningsanlæg, og den norske cementvirksomhed, Norcem, arbejder på at blive CO2-neutrale i 2030 ved hjælp af opsamling af CO2 fra virksomhedens cementproduktion. Herudover er Equinor sammen med Total og Shell ved at undersøge mulighederne for en CO2-brønd i den norske del af Nordsøen som led i Northern Lights-projektet.

Lagring af CO2 
Ifølge GEUS findes der en række formationer i den danske undergrund, som kan rumme store mængder CO₂, og derfor kunne være velegnet til lagring af opsamlet CO2. På linje hermed anbefaler Klimarådet i sin rapport, at der identificeres mulige lagringssteder i undergrunden på land og til havs. GEUS er i 2020 blevet tildelt 15 mio. kr. til forskning, der skal skabe et større grundlag for viden omkring de tekniske muligheder for CCS i Danmark, så der kan skabes et grundlag for at på sigt etablere et dansk CCS-center. 

I dag er det dog ikke muligt at få tilladelse til lagring af CO2 i den danske undergrund. Danmark har implementeret direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid (CCS-direktivet) i undergrundsloven og ved bekendtgørelsen om geologisk lagring af CO2 (CCS-bekendtgørelsen). CCS-direktivet giver mulighed for, at medlemsstaterne selv beslutter, hvorvidt lagring af CO2 i undergrunden skal tillades. Danmark har indtil videre besluttet, at det ikke er tilladt. Klima-, energi- og forsyningsministeren har dog tilkendegivet, at regeringen nu er ved at afdække de regulatoriske barrierer for CCS i de sektorer, hvor teknologien kan være relevant, som led i arbejdet med klimahandlingsplanerne. 

skorstene

Opsamling og udnyttelse af CO2
Opsamling af CO2 fra industri- og energivirksomheder er ikke kun relevant med henblik på lagring i undergrunden. Der er flere forskningsprojekter, der undersøger mulighederne for opsamling af CO2 med henblik på udnyttelse af CO2. Fangst af CO2 med henblik på udnyttelse omtales også som CCU (Carbon Capture & Utilisation). DTU er part i et EU-demonstrationsprojekt, 3D DMXTM i Dunkirk, som undersøger mulighederne for opsamling af CO2 i forskellige industrielle sammenhæng. 

Ved etablering af nye elforsyningsanlæg med en kapacitet over 300 MW, gælder der krav om at undersøge de tekniske og økonomiske muligheder for eftermontering af CO2-opsamlingsudstyr i medfør af kraftværksbekendtgørelsen. I denne sammenhæng er der herudover pligt til at oplyse myndighederne om, hvorvidt der er en CO2-lagringslokalitet til rådighed, samt at foretage en vurdering af muligheden for at etablere et transportnet fra elproduktionsanlægget til lagerlokaliteten. 

Etablering og drift af CO2-opsamlingsanlæg indebærer en række problemstillinger, man som virksomhed skal være opmærksom på, før man etablerer anlægget. 

Problemstillingerne relaterer sig eksempelvis til kvotehandelssystemet, bl.a. i relation til håndteringen af eventuelle udslip fra lagringsenhederne og hvordan udnyttelse af CO2 belønnes under den nuværende EU-lovgivning. EU har flere gange fået kritik for, at kvoterne er for billige i forhold til investeringer i CCS og CCU teknologi. 

Der kan herudover være sektorspecifik lovgivning, der medfører godkendelseskrav, organisatoriske krav, og rapporteringskrav, hvorfor det er vigtigt at sikre sig, at man som virksomhed har taget stilling til alle relevante juridiske forhold forud for etableringen af et CO2-opsamlingsanlæg. 

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder bør være særligt opmærksomme på forhold vedrørende finansieringen af omkostningerne til et CO2-opsamlingsanlæg, herunder om omkostningerne kan indregnes i virksomhedernes energipriser i henhold til forsyningslovgivningen. 

Kommuner, OPP’er og kommunale selskaber skal sikre sig, at det retlige grundlag for at etablere og drive anlægget er til stede samt være opmærksomme på anlæggets omkostningseffektivitet og rammerne i forsyningslovgivningen og kommunalfuldmagten. 

Herudover kan der være særlige skatte- og afgiftsforhold, der skal afdækkes. 

Selvom de tekniske muligheder for opsamling af CO2 kan være til stede, skal perspektiverne for etableringen af et CO2-opsamlingsanlæg vurderes konkret i hver enkelt situation. Det er derfor vigtigt, at de virksomheder, der ønsker at etablere et CO2-opsamlingsanlæg, undersøger de juridiske problemstillinger for at afdække eventuelle muligheder og begrænsninger forud for det enkelte projekt.

Hos Bech-Bruun har vi erfaringer med de juridiske forhold inden for forsyningslovgivningen og kan hjælpe privatejet og offentligejet forsyningsselskaber med at afdække det retlige grundlag for et CCS eller CCU projekt.