Bech-Bruun samarbejde

I lyset af Brexit er bekendtgørelsen om lån m.v. til udenlandske moderselskaber ændret, så det fortsat vil være lovligt at yde lån til et moderselskab med hjemsted i Storbritannien. Den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 2020.

Danske kapitalselskaber kan lovligt stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for sine kapitalejere eller ledelsen i selskabet, når nærmere betingelser er opfyldt, jf. selskabslovens § 210, stk. 1. 

Betingelserne er ifølge selskabslovens § 210, stk. 2, at:

  • den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver 
  • beslutningen om at yde økonomisk bistand skal træffes af generalforsamlingen (eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen)
  • beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport. 

Uanset at ovenstående betingelser ikke er opfyldt, kan et dansk kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser, jf. selskabslovens § 211, stk. 1. 

Et moderselskab skal forstås som et kapitalselskab, der har en bestemmende indflydelse over en eller flere dattervirksomheder, jf. selskabslovens § 5, nr. 20. 

Erhvervsstyrelsen er i selskabslovens § 211, stk. 2 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber, der skal forstås ved visse udenlandske moderselskaber.

Den nye bekendtgørelse
I lyset af Brexit har Erhvervsstyrelsen den 30. januar 2020 udstedt en ny bekendtgørelse til erstatning for den eksisterende bekendtgørelse fra oktober 2019.

Den nye bekendtgørelse tager højde for, at Storbritannien ikke længere er et EU-land, således at det fortsat vil være lovligt at yde lån m.v. til et udenlandsk moderselskab med hjemsted i Storbritannien. 

Ifølge den nye bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber er udenlandske moderselskaber, der er aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform, fortsat omfattet af selskabslovens § 211, stk. 1., hvis det udenlandske moderselskab har hjemsted i et af de lande, som er nævnt i bekendtgørelsen.

Ændringen i den nye bekendtgørelse skal findes i oplistningen af de omfattede lande. Der er ikke foretaget øvrige ændringer.

De oplistede lande i den nye bekendtgørelse er:

  • EU-lande, EØS-lande og Schweiz
  • Australien, Canada, Chile, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan og USA.

Oplistningen af lande udarbejdes af Erhvervsstyrelsen på baggrund af OECD's landerisikovurdering. Lande i de to bedste klasser omfattes af bekendtgørelsen. I OECD’s landerisikovurdering ligger Storbritannien i den bedste klasse. 

Den nye moderselskabsbekendtgørelse trådte i kraft den 1. februar 2020.

Bech-Bruuns kommentarer 

Et dansk kapitalselskabs ledelse skal til stadighed være opmærksom på det almindelige krav om, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid skal være forsvarligt. 

Derudover er det værd at nævne i denne sammenhæng, at et dansk kapitalselskab ikke kan låne penge til sit moderselskab, hvis lånet skal bruges til at afdrage på gæld optaget til finansiering af køb af aktier i kapitalselskabet. Selskabslovens selvfinansieringsforbud har forrang i forhold til reglerne om moderselskabslån.

Har du spørgsmål vedrørende moderselskabslån eller selvfinansiering, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.  

Har du spørgsmål om Brexit vedrørende andre fagområder, finder du en oversigt over vores relevante eksperter her.